$name

Højere grundløn

 
5.000 kroner mere på grundlønnen. Sådan lyder kravet til de nye overenskomster efter diskussion og prioritering på tillidsmandsmødet på LO-Skolen i august. Afdelingen har sendt kravene videre til forbundet
  
Af Ulla Nygaard
 
 
De 160 tillidsrepræsentanter fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen, som mødtes på LO-Skolen 13. marts, havde til opgave at prioritere overenskomstkravene. Fagforeningen sendte på forhånd ti temaer ud, som forventes at blive de store emner i forhandlingerne.

Tillidsfolkene i FOA Social- og Sundhedsafdelingen arbejdede netop med de ti temaer på mødet for til­lidsrepræsentanter i august. Gruppevis har tillidsrepræsentanterne diskuteret og prioriteret. Besvarelserne er nu blev arbejdet igennem i afdelingen.

- Tillidsrepræsentanterne har seriøst forholdt sig til de ti temaer og har prioriteret dem. Det er ikke overraskende, at højere grundløn er prioriteret højst, siger formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen, Palle Nielsen.

Kravene varierer til de to overenskomster med henholdsvis Danske Regioner, som dækker hospitalsområdet, og Kommunernes Landsforening, som dækker ældreplejen.
 
Skarp prioritering
Efter afdelingerne har sendt deres prioriteringer til forbundet, har der været holdt strategimøde og senere hovedbestyrelsesmøde.

- Alle andre temaer end løn er trådt i baggrunden. Det er lønnen, som er sat øverst på dagsordenen, og der skal gives markante lønstigninger til alle FOA-medlemmer. Hovedbestyrelsen har desuden besluttet af fastholde strategien "Mandeløn til kvindefag", siger Palle Nielsen.

FOA kræver at få løftet lønnen i de traditionelle lavtlønnede kvindefag inden for sundhed, pasning, pleje og omsorg.

- Vi mener, at det er vigtigt for alvor at gøre op med den ulighed i lønnen, der blev skabt i 1960'erne. Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet, opstod nye job inden for børnepasning og ældrepleje til et meget ringe løn.

Det er det, vi vil gøre op med, men det kan ikke lade sig gøre inden for den økonomiske ramme, der af afsat i aftalerne med regeringen. Der må en ekstra pose penge til, og den skal vi have af politikerne i Folketinget. Ingen offentligt ansatte skal betale for at opveje uligelønnen, siger Palle Nielsen.

Afdelingsformanden tilføjer, at mandeløn til kvindefag er et af redskaberne til at kunne tiltrække arbejdskraft til områderne fremover.

Palle Nielsen er glad for, at FOA også stiller krav om markante forbedringer for tillidsrepræsentanter, og siger, at det er bydende nødvendigt for, at tillidsrepræsentanterne kan varetage de mange opgaver, de stilles overfor i dag.
 
De ti temaer til OK 2008
 
Tillidsrepræsentanterne i FOA Social- og Sundhedsafdelingen prioriterer forbundet ti temaer op til forhandlingerne i denne rækkefølge:
 
 1. Lønfremgang til alle
 2. Pension
 3. Ligestilling i lønnen
 4. Ordentligt liv - herunder arbejdsmiljø
 5. Seniorer
 6. Medbestemmelse
 7. Vælg selv efteruddannelse
 8. Vælg selv løn
 9. Ligestilling - barsel til mænd
10. Lokale lønforhandlinger
 
Bedre vilkår tillidsrepræsentanter 
FOA mener, at vilkårene for tillidsrepræsentanter skal forbedres og stiller en række krav på det område. Kravene på TR-området skal gælde hele det kommunale arbejdsmarked - også i regionerne, mener FOA:
 
• Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter skal have et funktionstillæg.
• De skal have ret til faglig videreuddannelsen, så de kan vende tilbage til et job,
   når de slutter som tillidsrepræsentant eller MED-repræsentant -
   samarbejdsrepræsentant.
• Der skal aftales tid og vilkår for deres arbejde
• De skal have ret til at mødes med medlemmerne i arbejdstiden.
• Der skal oprettes kontaktudvalg i alle MED ligesom i de gamle SU-aftaler for
   samarbejdsudvalgene.
• Der skal afsættes midler til uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter.

Tilbage til infoa nr. 7 - 2007