$name

Kompetencer i spil
 

Social- og sundhedsassistenter både kan og vil gerne bruge de kompetencer de har, og de vil gerne udvikle flere.
Der står mange ubrugte ressourcer til rådighed i et sundhedsvæsen, hvis største udfordring er at fastholde personale.
  
Af Merete Astrup
 
FOA Region Hovedstaden har i hvidbogen "Kompetencer i spil" lagt en samlet dokumentation på bordet, som beskriver FOA gruppernes faktiske kompetencer.

Som led i forberedelserne til den nye sygehusstruktur besluttede den administrative styregruppe for Region Hovedstaden i 2005 at gennemføre beskrivelser af de enkelte sygehusspecialer.

En arbejdsgruppe blev nedsat med et kommissorium, der fastlagde en række emner som skulle beskrives: uddannelse og opgaver hos de enkelte faggrupper samt eventuelle fastholdelses- og rekrutteringsproblemer. Arbejdsgrupperne blev fortrinsvis sammensat af professorer, ledende overlæger og oversygeplejersker.

Specialebeskrivelserne blev løbende offentliggjort, og det viste sig at FOAs faggrupper havde svært at finde sig selv i beskrivelserne.

Nogle steder var de nævnt, men som hovedregel var portører, social- og sundhedsassistenter sygehjælpere, plejere, serviceassistenter med flere usynlige. Og blev de nævnt, var det med henvisning til at faggruppen i nærmeste fremtid ville forsvinde ud af specialet.
 
Kun nævnt
FOA faggruppernes kompetencer er kun nævnt i de færreste af de 42 specialerapporter, og man kan på baggrund af rapporterne ikke konkludere, hvorvidt de enkelte faggrupper vil være i stand til at løse de faktiske opgaver i fremtiden eller ej.

Det er konstaterbart, at der i FOA grupperne har fundet en massiv kompetenceudvikling sted i de sidste 15-20 år.

Derfor virker det påfaldende, at man undlod at indskrive nogle faggruppers kompetencer i rapporterne, mens man fremhæver andres.
 
Derfor besluttede vi, at vi selv ville dokumentere vores faggruppers kompetencer, og det er der kommet en hvidbog ud af.
 
Marianne Jensen, næstformand og Poul Møller faglig sekretær i fagforeningen har fulgt arbejdet fra dag ét. De er glade for bogen. Der er fra mange forskellige steder, kommet positiver reaktioner på bogen.
 
Aldrig før 
- Det er første gang at der er lavet en samlet dokumentation over vores faggruppers faktiske kompetencer og derved kompetenceudviklings muligheder. Bogen giver et rigtig godt billede af, at nogle arbejdspladser har forstået at bruge vores faggrupper optimalt, siger Marianne Jensen.
 
- Hvorfor er det så vigtigt?
- Fordi det giver vores medlemmer en mulighed for at orientere sig om, hvilke kompetencer vores faggrupper har andre steder end der, hvor man selv er ansat.
 
Forhåbentlig kan bogen bruges som diskussionsoplæg på afdelingerne til at forbedre de kompetencer man har i dag, altså bruges som løftestang, siger Poul Møller.
 
- Nogle steder udvider man faggruppernes kompetencer, andre steder fratager man dem kompetencer. Det sidste er jo helt vanvittigt. Kompetencer er noget man har lært, det kan man jo ikke tage fra folk, men det har man gjort flere steder, siger Marianne Jensen.

Poul Møller giver eksemplet fra Gentofte Hospital, hvor oversygeplejersken på thoraxkirurgisk afdeling, har frataget social- og sundhedsassistenternes deres kompetencer, inden afdelingen skal sammenlægningen med Rigshospitalet. Det er tankevækkende!

- Det har resulteret i, at et velfungerende sengeafsnit er blevet lukket pga. personalemangel, siger han.

Bogens indhold er blevet til, ud fra FOA gruppernes egne indberetninger.
Det er ikke alle specialer, der er beskrevet, det kunne ikke lade sig gøre i denne omgang.
- Vi kunne godt tænke os at man lavede en database, hvor man kunne orienterer sig om brugen af kompetencer og kompetenceudvikling på hospitalerne på landsplan.

En database som man kan ajourføre. Bogen er et øjebliksbillede, men kan sagtens danne grundlag for opstart af en database, siger Marianne Jensen.

 Poul Møller synes, at kunne genkende nogle af de argumenter, som politikere har brugt i debatten om autorisation for social- og sundhedsassistenterne. Vi valgte nemlig at sende bogen som inspiration til sundhedsudvalget i folketinget inden 1. behandlingen af lovforslaget, og jeg tror de har læst i bogen
 
Bogen brugt politisk
De 7 FOA afdelinger i Hovedstads Regionen, forelagde bogens indhold for politikerne, på regionsrådsmøde den 24. april 2007. Her spurgte vi blandt andet politikerne, om Social- og sundhedsassistenterne også i fremtiden er at finde på Regionens hospitaler? Og om man bare uden videre kan fratage social- og sundhedsassistenterne, deres kompetencer?

Til det svarede Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S), at selvfølgelig er social- og sundhedsassistenterne fremover er at finde på hospitalerne "Der er brug for alle personaleressourcer", som hun sagde.

Efterfølgende er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på rekruttering og fastholdelse, herunder opgaveflytning og kompetenceudvikling.

Det svarer til Region Hovedstadens egen sundhedspolitiske hensigtserklæring
Derfor har det været vigtigt for os at få svar på disse spørgsmål besvaret, siger Marianne Jensen.
 
Bare kom i gang
- Der har været talt opgaveflytning og kompetenceudvikling tidligere, og nogle steder er der projekter i gang, og alligevel går det samlet set trægt, hvorfor?
 
- Fordi det er et tungt system, og så længe det er det, sker der ikke noget, der rykker. Og der er nogle faggrupper der mener at det kun er dem, der har deres berettigelse på hospitalerne.
 
Hele området lider af massiv mangel på arbejdskraft. der skal kigges på alle opgaver og muligheder, mener Poul Møller.
Det er egentlig bare om at komme i gang.
  
» Tilbage til infoa nr. 5 - 2007

» Tilbage til forsiden