$name

Apoteket sikrer medicinkvaliteten

 
En gen­nem­gang af beboernes medicin på plejehjem i Lyngby-Taarbæk Kom­mune fører til ændringer hos hver anden beboer. Gennemgangen er et led
i en samarbejdsaftale mellem kommunen og apoteket, som også står for kvalitets­sikring og undervisning
  
Af Ulla Nygaard
 
Lyngby Svane Apotek har indgået en usædvanlig aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om at kvalitetssikre medicinhåndteringen, gennemgå beboernes medicin og uddanne plejepersonalet. Alt sammen for at højne kvaliteten og undgå fejl. En høj medicinfaglig ekspertise ser medicin på pleje­hjem med nye øjne.

Aftalen er den første af sin art mellem et privat apotek og en hel kommune, som har valgt at bekoste dette kvalitetsløft til en pris i omegnen af 100.000 kroner over en fore­løbig toårig periode.
 
- De samfundsmæssige besparelser, der ligger i et mere rationelt medicinforbrug dækker i runde tal omkostnin­gerne for hele denne indsats, siger farmaceut og souschef på Lyngby Svane Apotek, Henrik Krog Jensen, som er initiativtager til samarbejdet.

Sammen med sin chef, apoteker Niels Kristensen henvendte Henrik Krog Jensen sig direkte til borgmester Rolf Aagaard-Svendsen i Lyngby-Taarbæk Kommune med et tilbud. -

Vi fortalte i et brev, hvad apoteket kunne tilbyde af farmaceutiske serviceydelser på plejehjemmene, fortæller Henrik Krog Jensen, som havde mødt stor interesse på plejehjemmene for disse ydelser.

- Interessen var stor, men betalingen var et springende punkt. Derfor valgte vi at henvende os direkte til borgmesteren, siger Henrik Krog Jensen.
 
En toårig aftale
Lyngby-Taarbæk Kommune havde på det tidspunkt i 2004 netop besluttet at sætte fokus på medicineringen på plejehjemmene i 2005 oven på en hektisk periode med presseskriverier om fejl og sjusk.

Henvendelsen førte til en toårig aftale mellem kommunen og apoteket, hvor kom­munalbestyrelsen pålagde sine plejehjem at være med i aftalen. Den løber fra april 2005 og to år frem.

Lyngby Svane Apotek valgte at dele opgaven med de to andre apoteker, Lyngby Rådhusapotek og Virum apotek, så hvert apotek leverer serviceydelser til de plejehjem, de i forvejen leverer medicin til.

- Vores indsats går på tre ben. Det ene er kvalitetssikring af medicinhåndteringen, hvor vi underviser de ansvarlige sygeplejersker. Det andet er medicingennemgang, som er et tilbud om, at alle nye plejehjemsbeboere kan få foretaget en gennemgang af deres medicin. Det tredje ben er undervisning af plejepersonalet, oplyser initiativtageren.
 
Målet er konkret
Kvalitetssikringen af medicinhåndteringen varetages af Lyngby Svane Apotek for alle otte plejehjem idet formålet blandt andet er at skabe ensartethed og sammen­hæng.

- Vi gennemgik den gældende praksis og blotlagde, at den instruks, der fandtes for medicinhåndtering, ikke altid blev brugt. Plejehjemmene anvendte desuden forskel­lige formularer, når de bestilte medicin, og det kunne give anledning til forvirring blandt andet for vikarer, siger Henrik Krog Jensen.

De medicinansvarlige sygeplejersker på de otte plejehjem er blevet undervist i kvalitets­sikring og forløbet er fulgt op med udarbejdelse af en ny instruks og nye bestillings­formularer.

- Men det er ikke sådan, at indførelse af en ny praksis bliver fulgt til punkt og prikke på en gang. Det er en proces, som i høj grad handler om at bryde gamle vaner og skabe nye mønstre. Derfor tager vi det op jævnligt og får talt om, hvilke skridt, der nu skal tages.

Henrik Krog Jensen siger, at det konkrete mål med kvalitetssikringen af medicin­hånd­teringen er at få bemærkningen "ingen kommentarer", når embedslægen en gang om året kommer på uanmeldt kontrolbesøg.
 
En god cirkel
Plejehjemmene er begyndt at registrere, når noget går galt. Apoteket har i samarbejde med sygeplejerskerne udformet en formular til brug for registrering af såkaldt utilsigtede hændelser, og man er nu begyndt at arbejde med dem på plejehjemmene i Lyngby-Taarbæk.

- De skal bruges til at skabe en kvalitetscirkel. Når man registrerer utilsigtede hændelser og bruger dem til at finde årsager, kan man rette fejlene og dermed skabe en god cirkel.

Plejehjemmene er begyndt at arbejde med formularerne, men det tager tid at få indarbejdet, siger Henrik Krog Jensen.
Han møder mange udfordringer i samarbejdet med plejehjemssektoren, som har helt andre kulturer end apotekssektoren.

- Alene det at få de samme ansigter til at dukke op til møderne er en udfordring på grund af en stor personaleudskiftning. Stort sygefravær er på samme måde en udfordring, når der skal skabes kontinuitet, siger han.
  
Ændring hos hver anden
Medicingennemgang er et tilbud til plejehjemsbeboerne, når de flytter ind. Beboerne, der får mere end fem forskellige slags medicin får tilbudt medicingennemgang en gang om året.  
 
- De fleste beboere siger ja tak, når de får udleveret vores folder om det. De skriver under på en samtykkeerklæring, og vi arbejder ud fra deres personlige elektroniske medicinprofil.

Vi har indtil videre foretaget medicingennemgang for ca. 150 beboere, og det har ført til ændring i medicineringen hos hver anden, oplyser Henrik Krog Jensen.

Farmaceuterne finder, at halvdelen af plejehjemsbeboerne ikke får D-vitamin og kalk sådan som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Andre typiske uhensigtsmæssigheder er højere dosis medicin end nødvendigt, og hvis medicinen administreres uhensigts­mæssigt.

- Det kan typisk være blodfortyndende medicin eller medicin til behandling af mavesår, hvor en ældre ofte kan nøjes med den halve dosis, men hvor dosis ikke er blevet sat ned. Vi skal ikke ændre medicineringen, men alene gøre opmærksom på det, vi finder.

Når vi finder tegn på uhensigtsmæssigheder, tager vi en samtale med sygeplejersken og den social- og sundhedsassistent, der er tæt på beboeren, og spørger ind til, om der er indikationer på, at beboeren får for høj dosis. Hvis de er enige i vores observa­tioner, er det lægens opgave at tage stilling til, hvad der skal ske, siger Henrik Krog Jensen.
  
Uddannelse efter ønske
Apoteket holder desuden kurser for plejepersonalet. Der er foreløbig aftalt en undervisningsrække, hvor det indledende kursus "Ældre og lægemidler" er en gennemgang af ældres organisme, og hvilke hensyn der bør tages, når medicin gives til et ældre menneske.

De øvrige kurser er fastlagt ud fra personalets ønsker. Apoteket har spurgt til, hvad personalet følte, de havde mest behov for. Øverst på denne hitliste står psykofar­maka, som Henrik Krog Jensen selv underviser i.

Det tredje kursus kommer til at handle om hjertekarsygdomme og dernæst følger smertebehandling og astmamedicin.
  
- Kurserne er ikke en erstatning for, at plejehjemspersonalets uddannelse måske er skruet forkert sammen, men et løft, der skal øge opmærksomheden på medicinering og medicinhåndtering, siger Henrik Krog Jensen.

Kurserne finder sted på i de lokale områder og foregår i arbejdstiden.
   
Manual for kvalitetsløft 
Den megen fokus på fejl og mangler i medicinhåndteringen i ældreplejen optager apotekssektoren, som har stor faglig ekspertise i lægemidler og farmaceutiske serviceydelser.
 
Danmarks Apotekerforening har udarbejdet konceptet "Klinisk farmaci på plejehjem og i hjemmeplejen".

Det er et materiale til de apoteker, der ligesom Lyngby Svane Apotek ønsker at varetage opgaver med kvalitetssikring af medicin­håndteringen, medicin­gennem­gang og undervisning af plejepersonale på plejehjem og i hjemme­plejen.

Vi kalder det udvikling 
Uddannelsesansvarlig i ældreplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune, sygeplejerske Marianne Bøtcher siger, at kommunen generelt prioriterer uddannelse meget højt.

- Kommunen afsætter rimelig mange midler til uddannelse, og det er den kendt for. I år prioriterer vi kurser som del af aftalen med Lyngby Svane Apotek, siger hun.

De 17 sygeplejersker på plejehjemmene har fået uddannelse i kvalitetssikring, og det har medført en revision af instruksen for medicinhåndtering. Det næste er kurser for plejepersonalet.

Her deltager alle sygeplejersker - også de udegående - samt social- og sundhedsassistenter, der arbejder med medicinering.

- Personalet selv har udpeget de områder, de ønsker mere viden om. Det har vi tilrettelagt syv kursusforløb efter. Kurserne foregår på de enkelte områdecentre for det personale, der er tilknyttet.

Marianne Bøtcher oplyser, at første kursusrunde havde 64 deltagere i alt. Det næste kursus i psykofarmaka forventes at få dobbelt så mange deltagere.

- I løbet af året holdes syv kursusrunder som led denne opgradering. Vi kalder det ikke uddannelse, vi kalder det udvikling, siger hun.
 
Tilbage til april måned