$name

Ud på arbejdspladserne


På sygehusene og i psykiatrien i Amtet, er det psykiske arbejdsmiljø så dårligt, at hele afdelinger har psykolog hjælp af længere varighed.

Og nu mærker man manglen på faglært personale selv i det attraktive stillinger uden aften- nattevagt og uden weekendvagt.

Konsekvenserne i de enkelte sager er også blevet alvorligere. Det kan være hele afdelinger på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmeplejen eller plejehjem, der går ned.

Fagforeningens iagttagelser bekræftes af andre fagforeninger i FOA.

Amager Hospital
I dcember måned sidste år måtte social- og sundhedsassistenterne og sygehjælperne

på AMA (Akut Modtager Afdeling), rejse sig overfor ledelsen. Da ledelsen meldte klart ud, at vores faggrupper ikke længere skulle være i AMA.

Samtidig havde ledelsen indført et kvalificeret ansættelsesstop for hele hospitalet.

Ledelsen indførte et såkaldt kvalificeretet ansættelsesstop for social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere.

Fagforeningen gik ind i sagen. Efter en længere korrespondance med direktionen afholdt vi et møde med konstitueret hospitalsdirektør Finn Høirup Mortensen.

På mødet blev det aftalt:

- Kerneopgaverne i AMA beskrives, og medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer

til at løse opgaverne holdes op mod kravene. Har medarbejderne ikke de fornødne kvalifikationer eller kompetenceniveau laves en plan for hvordan det ønskede niveau kan opnås.

- I lyset af at ovenfor nævnte proces kan være langvarig, er forholdene i AMA ingen selvstændig begrundelse for at opretholde ansættelsesstoppet. Ansættelsesstoppet opretholdes imidlertid

i lyset af kommende besparelser.

- Det er ikke formålet, at det kvalificerede ansættelsesstop skal benyttes til en systematisk konvertering af socialog sundhedsassistentstillinger/sygehjælpere på hospitalet.

I sommerens løb er arbejdet gået i gang og fagforeningen har deltaget aktivt i processen. Vi afventer nu det videre arbejde.

Social- og sundhedsassistenterne og sygehjælperne har lagt et stort arbejde og engagement i hele processen.

De har bl.a. besøgt kolleger i AMA på Hvidovre Hospital og på KAS Herlev, hvor socialog

sundhedsassistenterne gennemgår systematisk kompetenceudvikling.

Plejehjemmet Løjtegårdsvej

I forsommeren 2005 nedlagde medarbejderne på Plejehjemmet Løjtegårdsvej i Tårnby Kommune arbejdet.

Et stort arbejdspres, med et psykisk dårligt arbejdsmiljø, dårlige normeringer samt andre argumenter, gjorde at deres grænse for, hvad de ville lade sig byde var nået.

Medarbejderne fik en dialog med socialchefen og kommunens borgmester under overskriften "Nu er det slut", men uden det ændrede noget.

Arbejdsnedlæggelsen blev fulgt op af sympatiarbejdsnedlæggelse nedlæggelse af kollegaer fra Hjemmeplejen samt fra Plejehjemmet på Irlandsvej.

Arbejdsnedlæggelsen havde en dags varighed. Arbejdet blev genoptaget efter et løfte fra personalechefen om temamøder, hvor situationen blev drøftet.

Der har efterfølgende været afholdt temamøder mellem medarbejderne og ledelsen.

Strukturændringer

Flere af kommunerne inden for fagforeningens område har gennemgået strukturændringer i organisationen, hvilket har betydet at distrikter og områder i ældreområdet er blevet sammenlagt.

I de fleste kommuner betyder det færre områder. Forhold vi kan forvente igen bliver forandret med

kommunalreformen.


Møderne bliver fulgt op af tillidsrepræsentanterne i samarbejde med fagforeningen.


Kompetence projekt i Søllerød

Søllerød Kommune og fagforeningen har aftalt et kompetenceudviklingssystem gældende for social og sundhedshjælpere samt social og sundhedsassistenter i kommunens ældreområde.

Kompetenceudviklingssystemet er udarbejdet med udgangspunkt i ældreområdets værdigrundlag, vision samt funktionsbeskrivelser for de omtalte faggrupper.

Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler, bliver det fastsat hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har og hvilke muligheder, der er for videreudvikling.

I fællesskab udfylder medarbejder og leder et skema, som underskrives af begge parter. Det godkendes og underskrives af tillidsrepræsentanten.

Pointen i kompetenceudviklingsskemaet danner herefter grundlag for den kvalifikationsløn. der vil blive udmøntet.

Allerede ansatte får lønnen udmøntet med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2004 eller fra ansættelsesdagen i 2004.

Nyansatte bliver indplaceret som hidtil med individuel kvalifikationsløn.

Efter 3 til 6 måneders ansættelse skal den enkelte leder have en kompetenceudviklingssamtale

med medarbejderen.


Der har været afsat 1,3 millioner kr. til projektet. Projektet er blevet evalueret og 80%

af medarbejderne har fået tillagt 3 løntrin, 10% har ikke fået løntillæg og ca. 10% har fået mellem 1 og 2 løntrin.

Forhandlinger for sygehjælpere og hjemmehjælpere er iværksat.

Arbejdsnedlæggelse

i Valbyholm

Arbejdet i Valby hjemmepleje har været nedlagt 2 gange. Begge gange som reaktion

på sammenlægninger af hjemmeplejen til større enheder, med større grupper og øget vejtid til følge.

Den 28.januar 2005 nedlagde medarbejderne arbejdet i protest mod lukning af Druehaven. 

Den 29.juni 2005 nedlagde medarbejderne arbejdet kl. 10.00 i protest imod, at ledelsen ikke havde fulgt op på tidligere lovede forbedringer ved sammenlægning af hjemmeplejen.

Medarbejderne var blevet lovet tjenestecykler, arbejdsmobiltelefoner og andre forskellige arbejdsmiljømæssige forbedringer.

Medarbejderne ønskede at få tilkaldt ældrechefen og fagforeningen. Fagforeningen

ankom ca. kl.12.00 og da ældrechefen ankom ca. kl.13.00 gik forhandlingerne i gang.

Parterne forhandlede hele eftermiddagen, mens medarbejderne sad og ventede i et tilstødende lokale.

Sidst på eftermiddagen orienterede ældrechefen medarbejderne om, hvad vi havde drøftet og aftalt.

Det skal tilføjes at ældrechefen var enig i, at der var problemer og hun valgte ikke at indberette arbejdsnedlæggelsen.

Forhandlingsresultatet blev, at der skulle arbejdes med en varig afklaring på tjenestecykler og mobiltelefoner.

Dette skulle være færdiggjort 1. september. Derudover er det aftalt at alle medarbejdere

fik et beløb på ca. 50,00 kr. pr. måned efter skat i perioden februar til september, som en kompensation for brug af egen mobiltelefon.

Og at der skulle være viskestykker, håndsæbe og opsættes telefon i grupperummene.

Omkring de arbejdsmiljømæssige/samarbejdsmæssige problemer blev der aftalt, at der skulle afholdes et møde mellem tillidsrepræsentanterne, hjemmeplejelederen og ældrechefen, hvor

problemerne skulle udredes.


På trods af den velvillighed vi mødte hos ældrechefen er alle problemer ikke løst endnu.

Nyansættelser og

stillingsændringer

Der er i perioden august 2004 - september 2005 modtaget i alt 2.080 lønaftaler på nyansættelser/

stillingsændringer. 

Det giver i gennemsnit 155 lønaftaler hver måned. I perioden 1. januar 2002 - 22.

september 2005 er der modtaget knap 10.000 lønaftaler.

Tilbage til beretning