$name

Opsigelser
Vi har modtaget 1.471 opsigelser ude fra arbejdspladserne siden sidste

generalforsamling.

Social- og Sundhedsafdelingen har 11% af Forbundets medlemmer.
Vi har i gennemsnit 21% af de opsigelser Forbundet modtager.


Arbejdet med opsigelser har givet mange resultater f. eks.:

• Konvertering til fastholdelse eller

  fleksjob på samme arbejdsplads.

• Bortvisning ændret til opsigelse,

   med overenskomstmæssigt varsel.

• Ændring af usaglige begrundelser

• Fritstilling i opsigelsesperioden

• Udbetaling af godtgørelse eksempelvis


for:

Procedurefejl

Usaglighed eller lignende

Manglende overholdelse af aftaler/love

Tilbage til beretning