$name

Overenskomstforhandlingerne 2005 blev udramatiske og det endelige resultat
blev stemt hjem i FOA med et stort flertal.


Som de foregående forhandlede KTO overenskomsterne på vegne af de
tilsluttede organisationer.
 
Men for første gang var Sundhedskartellet, herunder sygeplejerskerne
(DSR), ikke med i forhandlingsfællesskabet KTO.

DSR besluttede efter afslutningen på overenskomstforhandlingerne i 2003 at melde sig ud af KTO.
blandt andet med det udgangspunkt i, at de forventede at kunne forhandle et bedre resultat hjem uden KTO. De fik ikke et bedre resultat.

KTO havde op til 05 forhandlingerne besluttet at bruge den "omvendte" forhandlingsmodel,
hvor de enkelte forbund selv forhandlede flere elementer.

Det var udfra ønske om, at gøre forhandlingerne mere nærværende og komme tættere på medlemmerne i de enkelte forbund.

Sektorens forhandlinger
I FOA kom OK-forhandlingerne tættere på medlemmerne. For første gang forhandlede Social-og sundhedssektoren selv.

Tidligere behandlede sektoren udelukkende "de specielle overenskomstkrav" ofte inden for ret snævre økonomiske rammer.

Social-og sundhedssektoren havde en vigtig opgave i at imødekomme kravet fra medlemmerne om, at få rettet op på de "utilsigtede virkninger" af arbejdstidsaftalen fra 2003, som betød at
nogle medlemmer i aften/ nattevagt kom til at lide et løntab.

Denne del af opgaven har sektoren løst på fornem vis. Med virkning fra den 1.april 2006 vil
alle der er ansat i aften/nattevagt få udbetalt et funktionstillæg, der sikrer, at ingen fremover vil lide løntab som følge af arbejdstidsaftalen 2002.

Inden for vores område vil der endda være tale om en reel lønforhøjelse for langt de fleste aften/nattevagter. "Mere løn til alle" var et tungtvejende krav til overenskomstforhandlingerne.

Det krav er blevet opfyldt, da alle vores faggrupper i sosu-overenskomsten, bortset fra mellemlederne, vil få tillagt minimum et løntrin den 1.april 2006.

I hele forløbet under overenskomstforhandlingerne indkaldte Social- og sundhedssektoren flere gange sektorformændene til møde, dels for at informere om forhandlingsforløbet, dels for
at høre på sektorformændenes tilbagemelding på de forslag, der var til diskussion
under forhandlingerne.

Der er overvejende rosende ord i en evaluering til Social-og sundhedssektorens måde at håndtere denne store opgave på.

Fagforeningen
I fagforeningen nedsatte bestyrelsen et overenskomstudvalg, der fulgte hele
forhandlingsforløbet.

Opstarten til overenskomstforhandlingerne beskrev bestyrelsen til generalforsamlingen
sidste år.

Når de i OK-forhandlingerne blev indgået delforlig, indkaldte vi tillidsrepræsentanterne,
således at de blev i stand til at forklare kollegerne på arbejdspladserne, hvad der var blevet aftalt.

Det var næsten en enstemmig forsamling tillidsrepræsentanter, der anbefalede at stemme ja til resultatet, da de blev præsenteret for det endelige resultat.

Efterfølgende har alle tillidsrepræsentanter været indkaldt til en gennemgang af det samlede overenskomstresultat.

Op til selve urafstemningen deltog fagforeningens politiske ledelse i møder på arbejdspladserne.

Generelt var stemningen positiv, hvilket kunne aflæses i den endelige urafstemning. Bestyrelsen har efterfølgende evalueret hele forløbet og er enige om, at det har været et rigtigt godt forløb.
  
Den store deltagelse i urafstemningen underbygger denne vurdering. Og alle de positive erfaringer vil blive taget med, når vi skal forberede os til OK-08.

Med i Kommunernes Landforening
Nyt bliver det ved overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er medlemmer Kommunernes Landsforening (KL).

I dag har kommunerne status som både kommuner og amt.

Samtidig har de status som selvstændige overenskomstparter. Men når amterne nedlægges 1. januar 2007 i forbindelse med Kommunalreformen har de 2 kommuner taget konsekvenserne og indmeldt sig i Kommunernes Landsforening allerede fra 1. oktober i år.

Umiddelbart får det ikke konsekvenser for arbejdspladserne, da overenskomster og aftaler videreføres uændret i resten af overenskomstperioden.

Sager om ny løn/lokal løndannelse forhandles som hidtil. KTO-forliget 2005 indeholder blandt andet:
• At overenskomstperioden er 3-årig
• At reallønnen sikres
• At vilkårene i forbindelse med barsel forbedres
• At de ansatte har en løngaranti under kommunalreformen
• At tillidsrepræsentanterne får udvidet deres beskyttelse underkommunalreformen
• At der sættes fokus på arbejdsbetinget stress.
• At alle fik minimum et løntrin.Tilbage til Beretning