$name

Nye opgaver kræver faglig identitet


Social- og sundhedssektoren rette fokus på faglighed og selvforståelse

Social- og Sundhedssektorens Årsmøde 2004 vedtog især at sætte fokus

på følgende områder.

• OK-2005

• styrke kommunikationen til de lokale

   sektorer, faglige udvalg, tillidsrepræsentanter

   og medlemmer

• faggruppernes identitet, faglige profil,

  faglighed og selvforståelse

Derudover er der som følge af kommunalreformen en lang række områder,

som der naturlig også vil blive arbejdet med.

De mange nye opgaver indenfor vores faggruppers arbejdsområde betyder,

at vi skal have synliggjort faggruppernes faglige profil i lang højere grad

end, det sker i dag.


Faggrupperne har arbejdet med deres faglighed og faglige profil igennem

længere tid, og dette arbejde bliver i dette efterår udmøntet i en pjece.

At kende sin egen faglighed og faggruppens identitet er vigtigt i arbejdet

med at udvikle efteruddannelses- og videreuddannelsestilbud til faggrupperne,

ligesom det er vigtigt, når vores grupper skal byde ind på mange af de

nye opgaver der kommer både i kommunerne og på sygehusene.

Sundhedscentre

Et af kommunalreformens nye tiltag i organisering af sundhedsydelser til borgerne

er sundhedscentre.


Social- og sundhedssektoren har udgivet en pjece om lokale sundhedstilbud

og sundhedscentre og fulgt op med en konference om sundhedscentre for

sektorbestyrelserne.


Vores faggrupper skal indtænkes i de kommende sundhedscentre. Vi skal være

offensive i vores strategi overfor de kommunale politikere for at gøre opmærksom

på faggruppernes kompetencer og kvalifikationer.

Social- og sundhedssektoren er via Sygehusbranchen i Det Kommunale

Kartel (DKK-S) i en dialog med Ballerup kommune om et forsøg på, hvordan

Sundhedscentre kan udvikles til gavn for borgerne.Vores holdning er, at vores

faggrupper er en naturlig samarbejdspartner til arbejdsgiverne, men

bestemt også en naturlig sundhedsperson overfor borgeren.

Social- og sundhedssektoren har indgået et samarbejde med Ergoterapeutforeningen

og Fysioterapeutforeningen med henblik på en styrkelse af hele området

indenfor rehabilitering og genoptræning.


Samarbejdet er relevant i forhold til kommunalreformen, da hele rehabiliteringen

og genoptræningsopgaverne fremover skal varetages af kommunerne.

Her er oplagte muligheder for en styrkelse og komplementering af faggruppernes

kompetencer og kvalifikationer til gavn for borgerne.

Både i sundhedscenter, ældrecenter eller borgerens eget hjem.

Sygeplejestuderende

Social-og sundhedssektoren fik i forbindelse med overenskomst 05 en henvendelse

fra Dansk Sygeplejeråd (DSR) om mulighed for, at DSR og arbejdsgiverne

kunne indgå en overenskomst for sygeplejestuderende.

Det afviste sektoren, fordi de stillinger de sygeplejestuderende ansættes i er

dækket af overenskomsten for Socialog sundhedspersonalet.

Det viser sig nu, at DSR lokalt indgår aftaler med arbejdsgiverne om løn- og

ansættelsesvilkår for sygeplejestuderende, også i vores område, hvorfor

sektoren har rejst sagen i forbundet.


Forbundet har nu rejst en sag overfor DSR med henvisning til borgfredsaftalen.

Autorisation

Social-og sundhedsassistenterne har længe ønsket en autorisation af faggruppen.

Det vil stille social- og sundhedsassistenter lige med andre autoriserede

og sammenlignelige sundhedspersoner, hvis arbejdsområde og funktion

social- og sundhedsassistenter risikomæssigt er på niveau med.

Sektoren har arbejdet for sagen igennem nogle år. Desværre er det en

meget lang proces, og den nuværende regering har modstand mod autorisationer,

da regeringen vil have et liberalt arbejdsmarked, og dermed også frit spil

i forhold til stillingsbetegnelse.

Der kom i første omgang afslag fra indenrigs- og sundhedsministeren. Sektoren

opgiver ikke, men arbejder videre med sagen.

Medicingivning

Fagforeningens bestyrelse har rettet henvendelse til social-og sundhedssektoren

for at få sat en debat i gang om medicingivning.

Især indenfor social-psykiatrien er Social- og sundhedsassistenter ofte utrygge over at medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse, får overdraget arbejdsopgaven med medicingivning.

De får kun et meget kort kursus i medicingivning forinden.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskæftige sig med

problemer omkring medicingivning.


Arbejdsgruppen arbejder med planer om at sætte fokus på medicingivning

med artikler i infoa.


Tilbage til beretning