$name

FOA Kandidater 

 
 Helle Tiedemann, Socialdemokraterne i Ballerup Kommune
Jeg er 49 år. Social- og Sundhedsassistent. Har arbejdet som sygehjælper på plejehjem i 25 år. Jeg arbejder nu i Socialpsykiatrien i et botilbud i Ballerup. Jeg er valgt ind i kommunalbestyrelsen for socialdemokratiet i 1997.

Jeg er formand for Teknik- og miljøudvalget.
Jeg genopstiller, fordi jeg vil være med til at bevare / forbedre forholdene for alle vores borgere, men som ansat i Social- og sundhedssektoren ligger de syge, svage og ældres forhold mig naturligvis stærkt på sinde. Vi skal sikre, at alle får den nødvendige hjælp. Vi skal have gode og tidssvarende boliger til alle med behov.

Vi skal have et arbejdsmarked med fuld beskæftigelse, ingen skal udstødes hverken på grund af farve, handicap eller sprog. Rummelighed og socialt ansvar skal kendetegne vores institutioner.
Vi skal passe på vores miljø og sikre, at der er rent drikkevand, også til de næste mange generationer. Ballerup skal fortsat være en sprøjtefri kommune.

Vi skal passe på vores rekreative områder, vedligeholde, pleje og renholde arealerne, så borgerne får en oplevelse ved at færdes i områderne. Sund levevis skal være almindeligt, vi skal give mulighed for mange former for idræt. Sund, økologisk og ernæringsrigtig kost skal tilbydes, der hvor kommunen leverer maden.
   
Annelise  Petersen , Socialdemokraterne i  Brøndby  Kommune
Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i to perioder og stiller nu op for tredje gang. Jeg  håber denne gang at få så mange stemmer, at jeg kan komme i socialudvalget, hvor hjemmeplejen hører til.
Jeg stiller op på den socialdemokratiske liste.

Jeg har været ansat i hjemmeplejen i Brøndby Kommune i 20 år. 12 år som hjemmehjælper 3 år som fællestillidsrepræsentant og 5 år som projektleder i rengøringsprojektet " En ekstra hånd", hvor en af hovedopgaverne var at servicere hjemmeplejens borgere med ekstra rengøring.

Den anden store opgave var at motivere kontanthjælpsmodtagere til arbejde eller uddannelse. Mange har fået en uddannelse og arbejder i dag som social og sundhedshjælpere, andre er kommet på det private arbejdsmarked.

Vi skal i det hele taget tage beskæftigelse meget alvorligt, og jeg er sikker på at alle borgere gerne vil have arbejde eller uddannelse.

Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at få den bedste ældreomsorg. Det kan gøres ved, at alle medarbejdere får mere medbestemmelse i deres hverdag.

Jeg er sikker på at alle hjælpere i grupperne og på plejehjemmene kan planlægge deres arbejdsdag med stort ansvar og tillid.

Større ansvar i arbejdsdagen vil også give større arbejdsglæde. På den måde bevarer og udbygger vi et godt arbejdsmiljø og en god personalepolitik.

Det er også meget vigtigt, at tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter får den bedste uddannelse så de til enhver tid kan støtte og rådgive deres kollegaer og bliver klædt på og få værktøjer til at fremføre meninger i samarbejdsudvalgene.
 
Gurli Vogt Socialdemokraterne i Hovedstadsregionen
Jeg er 60, og sygehjælper
Det er mine mærkesager, at vi alle sikres en god behandling på regionens sygehuse. En god behandling vil sige:

- at ingen udsættes for unødig ventetid.
- at t alle sikres den bedst mulige lægefaglige behandling.
- at sygehusene er udstyret med det bedst mulige udstyr.
- at enestuer bliver mere reglen end undtagelsen.
- at indlæggelser sker i et roligt og ustresset miljø.
 
For mig er det endvidere vigtigt, at kommunerne og sygehusene sikrer et sammenhængende forløb for patienterne. Det frie sygehusvalg må ikke medføre forskelsbehandling.
 
Jeg er også meget optaget af, at børnepsykiatrien udvikles, og at ventetiden for behandling af de psykisk syge børn nedsættes væsentligt. Den er i øjeblikket alt for lang. Ventetiden medfører store belastninger for børnene og deres familier i dagligdagen i hjemmet, men børnene udsættes også for unødigt vanskelige vilkår i skolen og i pasningsordningerne.
 
En anden af mine mærkesager er den kollektive trafik. Mange af os bruger alt for megen tid i bilkøer i myldretidstrafikken. Det indebærer store forurenings- og støjmæssige gener i lokalområderne, og det er et dagligt irritationsmoment for både beboere og trafikanter.

Jeg vil arbejde for, at der etableres en letbane med en tværgående linjeføring. Som situationen er nu, er det alt for besværligt at bevæge sig på tværs i regionen.

Det skal være meget lettere at komme fra for eksempel fra Glostrup til Ballerup.
 
Privat er jeg bosat i Vallensbæk og har været det i mange år. Jeg er gift og har tre børn og et barnebarn.
 
Jeg er sygehjælper og arbejder til daglig i blodbanken på Glostrup Amtssygehus. Her er jeg med til at sikre, at hospitalet er selvforsynende med blod.
 
Fritiden bruger jeg bl.a. på fagligt og politisk arbejde.
 
 
Bjarne Thyregod, Enhedslisten i Tårnby Kommune
 Jeg opstiller for Enhedslisten til kommune valget i Tårnby Kommune, hvor jeg også arbejder som Social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Løjtegaardsvej.
 
Derudover opstiller jeg også til region Hovedstaden, hvor jeg står nr. 4 på partilisten, med en vis chance for at komme ind.
 
Lidt om mig selv
Jeg er 48 år gift og har et barn.
Jeg er nyuddannet Social- og sundhedshjælper fra juli 2005.
Jeg har tidligere arbejdet med mange forskellige områder, fabriksarbejder, postbud, EDB-operatør, EDB-planlægger, voksenunderviser, Aktiveringsmedarbejder osv.
 
Jeg endte indenfor Social- og sundhedsfaget efter at have oplevet området via familiemedlems kontakt med systemet. (Det var en positiv og inspirerende
oplevelse)
 
Jeg kan se muligheder for at påvirke fokus på vores område via såvel kommunalbestyrelsesarbejdet som planlægningen af de nye regioners arbejdsfordeling og ressourcetildelingen til området.
 
  
Inge Luiten, Socialdemokraterne i Ballerup Kommune
Jeg vil arbejde for at Ballerup kommune skal være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i.

Kommunen står i lighed med landets andre kommuner over for betydelige udfordringer i de kommende år.

Derfor mener jeg, det er klogt, at etablere et Sundhedscenter, hvor de vigtigste opgaver er forebyggelse og sundhedsfremme med rådgivning og vejledning for den enkelte borger, eventuelt i samarbejde med andre kommuner.

Og taler vi forebyggelse og sundhedsfremme vil det være oplagt også at tænke FOA faggrupper som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter ind som fagpersoner i Sundhedscenter.

Disse faggrupper har netop i deres uddannelse en faglig viden, som kan understøtte de enkelte borgeres problemstillinger. Det er vigtig at slå fast, at et sundhedscenter ikke skal være minisygehus.

Der kommer nye opgaver, og medarbejderne har krav på at, gennemgå både faglig og personlig kompetenceudvikling. Der skal tilbydes målrettet efteruddannelse på alle områder.

Jeg vil også arbejde for at kommunen kan sikre attraktive arbejdspladser, ved at medarbejdernes sundhed og trivsel i et både fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø er af den største betydning både for medarbejderne selv og for en høj kvalitet i den kommunale service.

Jeg har valgt at stille op igen, da jeg kun er lige godt begyndt. Jeg har masser af gå' på mod og visioner. Når kommunalreformen skal finansieres, vil jeg kæmpe imod at det sker ved serviceforringelser indenfor områder som, skoler, ældreomsorg og børnepasning.
  
Mona Groth, Socialdemokraterne i Gladsaxe Kommune
Jeg er socialdemokrat og kandidat til Byrådet i Gladsaxe kommune. Det er anden gang, jeg opstiller. Jeg er 51 år, gift og mor til 4.

Jeg opstiller naturligvis på det valggrundlag, som vi har vedtaget i den socialdemokratiske gruppe, men har helt personligt et stort ønske for fremtiden: Jeg vil så gerne have et Hospice i kommunen - det mangler vi. Vi har masser af sociale tilbud til borgerne, men intet til terminale patienter, som ønsker at dø på et hospice.
 
Jeg er Social- og Sundhedsasisstent-elev på Brøndbyskolen, hvor jeg startede i november 2004 efter at have været arbejdsløs i længere tid.

Jeg går på en forsøgsuddannelse (En anden vej), hvor vi ikke har været hjælpere forud for uddannelsen. Det er en helt ny verden, som har åbnet sig for mig. Og jeg er meget glad for, at jeg har fået chancen for at komme ind i en branche, hvor alder ikke er en hindring for ansættelse.

Det er utroligt spændende og udfordrende, og jeg er meget glad for det. Selv om det til tider er meget hårdt både psykisk og fysisk - jeg tabte f.eks. 14 kilo, da jeg var i min første praktik.
 
I er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger, og jeg vil være glad for enhver hjælp i den kommende valgkamp.
   
Nina Thøgersen, SF i Hvidovre Kommune
Jeg er 51 år. Social og sundhedsassistent, tillidsrepræsentant i 17 år.
Jeg vil gerne være med til at gøre kommunalpolitikken i Hvidovre endnu bedre og mere borger og brugervenlig end den er nu.

jeg vil være med til at sørge for at medarbejderne også drages med ind i beslutningerne fra start til slut og ikke bliver hørt i sidste øjeblik, når beslutningen faktisk er taget.

Jeg vil arbejde for bedre arbejdsforhold for plejepersonalet både på plejehjem og hjemmepleje, så vi undgår det lange sygefravær og de psykiske kriser der følger med. jeg vil kæmpe i mit politiske bagland for at bevare efterlønnen, da sundhedspersonale er en udsat gruppe med hårdt fysisk og psykisk belastet arbejde.

Samfundet har råd til det, og arbejdsgivernes tilbud om seniorordninger og en ordentlig seniorpolitik hænger ikke på træerne. Det vil blive dyrere for samfundet at skrotte efterlønnen!

Jeg vil arbejde for at de nye opgaver, der følger med kommunalreformen bearbejdes på en sådan måde at ingen bliver tabere. Især indenfor arbejdsmarkedsområdet og det sociale område ligger der store udfordringer, der skal tages rigtig god og kærlig hånd om.

Samtidig skal der tages hensyn til de ansatte, der ved medindflydelse eventuelt skal omplaceres og/eller varetage de nye opgaver. Tilrettelagte tilbud, måske i samarbejde med de faglige organisationer, om efteruddannelse og kurser skal være på plads, inden der bliver taget fat om de nye opgaver.

Jeg lægger vægt på, at det politiske indhold bliver udarbejdet med medmenneskelig og omsorgsfuld indsigt og udformes, så solidariteten og velfærden bevares for alle grupper i samfundet.
 
Benthe Viola Holm Socialdemotraternei Hvidovre Kommune
53 år - Kommunalpolitiker, Social- og sundhedshjælper, Voksenunderviser.
Jeg blev ansat i kommunens hjemmepleje i 1983  og  har  siden  1985 været ansat  i
aftenvagten i døgnplejen, det der i dag hedder døgnvagten.

Jeg har siden 1986 været tillidsrepræsentant for døgnplejen.
Jeg  var i en årrække fællestillidsrepræsentant.
Jeg har gennem mit faglige arbejde fået megen erfaring i at forhandle og samarbejde.
Jeg er næstformand i SoSu / hjemmehjælperklubben i Hvidovre.
Jeg sidder bl.a. i amtets uddannelsesråd for SoSu område, fanebærer i
fagforeningen
Sammenhold gør stærk
 
Jeg vil arbejder for:
At sørge for Hvidovre forsat er en dejlig kommune at bo i.
At  bevare  den  kommunale  hjemmepleje  med  kvalificeret  personale.
At serviceniveauet bibeholdes på ældreområdet. (Men helst forbedres.)
At Hvidovre får en musikskole.
At vi har tilbud om et aktivt fritidsliv.
vi forsat arbejder på at få vendt den dårlige sundhedsrapport, med fokus på forebyggelse.
At Socialdemokraterne bevarer sit flertal i kommunalbestyrelsen.

Tilbage til november 2005