Ulykkesbegrebet

Ændringen af arbejdsskadelovgivningen med et nyt ulykkesbegreb for 10 år siden gjorde det lettere for medlemmerne at få anerkendt en ulykke.

En meget væsentlig del af arbejdsskadereformen var et nyt ulykkesbegreb. Ændringen er beskrevet i vejledning om anerkendelse af ulykker-skader sket efter 1.januar 2004. Det blev indført med målet, at flere ulykker skulle anerkendes, og sådan er det også gået.

 

Tidligere definerede loven ulykker som ”en konsekvens af en pludselig opstået udefrakommende

begivenhed”. Det gamle skadebegreb betød, at en del arbejdsulykker blev afvist, fordi skaden var forventelig eller sædvanlig. Den nye og mere tidssvarende beskrivelse medførte at flere skader blev anerkendt som ulykker. I dag er en ulykke beskrevet som en ”En personskade, der er forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage”.

 

Ankestyrelsen har behandlet tre sager, hvor der har været anledning til at fortolke omfanget af personskadebegrebet i arbejdsskadesikringslovens forstand. I de tre sager/ afgørelser 2012-2015, udfordres /belyses ”det nye ulykkesbegreb”. I sagerne var der et særligt fokus på årsag og sammenhæng. Især når der var tale om forudbestående gener og en hændelse/ ulykke indtraf, betød det at det problemer med at få anerkendt og få erstatning. 

 

En ulykke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, hvis den fysiske eller psykiske personskade er en følge af en hændelse eller en påvirkning, som sker pludseligt eller inden for 5 dage. Personskadebegrebet skal fastlægges i lyset af de ydelser, der kan gives efter arbejdsskadesikringsloven. Forbigående smerter, der ikke kræver behandling, men går over af sig selv, vil derfor normalt ikke være en personskade i lovens forstand. Sikrede skal godtgøre, at en hændelses/påvirkning har medført en skade eller en forværring af en forudbestående lidelse i et omfang, der i sig selv udgør en personskade.

 

For at forbygge denne praksis forslår PMF Fyn derfor, at du straks efter ulykken går til læge/ skadestue og få dokumenteret din skade. Selvom om der er 5 dage, så foreslår vi helst, at det sker inden for 72 timer. Hermed er der større fokus på arbejdsulykken/ hændelsen end på lidelsen/smerten. Det kan være afgørende for arbejdsskadesagen.

 

PMF Fyn henviser i øvrigt til vores hjemmeside www.pmffyn.dk, hvor du under fanebladet arbejdsmiljø, kan læse mere om arbejdsskader og arbejdsulykker. Du kan også bruge dette link: http://www.foa.dk/Afdelinger/PMF-Fyn/Arbejdsmiljoe/Arbejdsskade_og_arbejdsulykker