Risikovurdering

Børneområdet er konstant under forandring. Det kan være i form af omstrukturering, ændret ledelsesstruktur, sammenlægninger, ændringer i driften i form af faldende børnetal, ændring i børnesammensætning, besparelser og meget andet.

De fleste vil udvikling, men de færreste vil forandring. Mange er trygge ved det, der er kendt og måske utrygge ved det, at fremtiden bringer. Forandringer kan både have positive og negative konsekvenser for pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og øvrigt pædagogisk personale på arbejdspladsen.

En forudsætning for at gennemføre en god forandringsproces er:

God kommunikation, involvering af medarbejdere, støtte og kompetenceudvikling, dialog og samarbejde mellem medarbejder og ledelse på arbejdspladsen og at medarbejdere har indflydelse før, under og efter processen.

Det er godt at indtænke et godt psykisk arbejdsmiljø som et integreret mål med forandringen. At der afdækkes, hvilke muligheder og hvilke risici der kan være ved forandringen, og hvordan forandringen kan være forbundet med det psykiske arbejdsmiljø. Husk at tage stilling til, hvordan det daglige arbejde kan planlægges, så kerneopgaven forsat kan løses under forandringen.

I har krav på, at ledelsen informerer om forandringer, nedskæringer og ændringer så tidligt som muligt.
Hvor skal forandringen føre arbejdspladsen hen? Hvad er målet med den?
Det er rigtigt, at der afsættes og prioriteres ressourcer til løbende kommunikation og dialog om forandringen.

Det er PMF Fyns holdning, at arbejdspladsen bør lave en risikovurdering, og at der stilles følgende spørgsmål:

  • Hvad betyder omstruktureringen/ ændringen for medarbejderne?
  • Hvad kræver omstruktureringen/ ændringen af medarbejderne?
  • Skal medarbejderne arbejde på en anden måde, end de plejer?
  • Har medarbejderne brug for andre kvalifikationer, end dem de allerede har?
  • Hvilke muligheder har medarbejderne?
  • Hvornår og hvordan inddrages medarbejderne i forandringen?
  • Hvad kan medarbejderne få indflydelse på?
  • Hvordan skabes der tydelighed om roller og ansvar?

Det er lederen, der har arbejdsgiveransvaret.

Lederen skal sikre, at der foretages en risikovurdering, og at der forsat er et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor der er trivsel og en sammenhæng mellem ressourcer og opgaver.

Det er PMF Fyns klare holdning, at risikovurderingen skal foregå i samarbejde med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten, og at der sker en fælles afdækning af de forhold, der har betydning for medarbejdernes trivsel.

Husk, at hvis der sker væsentlige forandringer, så skal I skrive et tillæg til arbejdspladsens APV. Der skal skrives, hvad det vil betyde for arbejdets udførsel og for det psykiske arbejdsmiljø, og så skal der skrives, hvordan udfordringen løses.