Generalforsamling i Kost- og Servicesektoren

Tirsdag 25. oktober er der generalforsamling i Kost- og Servicesektoren.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Vests lokaler, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg
Målgruppe: Medlemmer i Kost- og Servicesektoren
Pris: Gratis

Dagsorden for generalforsamling i Kost- og Servicesektoren tirsdag 25. oktober klokken 17.00 i FOA Vest, Frodesgade 125 A, 6700 Esbjerg.

1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af forretningsorden.
3) Godkendelse af dagsorden.
4) Beretning.
5) Indkomne forslag.
6) Valg.
- Valg af sektorformand for en fire-årig periode.
- Valg af næstformand for en to-årig periode.
- Valg af bestyrelsesmedlem for en fire-årig periode.
- Valg af bestyrelsesmedlem for en to-årig periode.
- Valg af to bestyrelsessuppleanter for en to-årig periode.

7) Godkendelse af kongresdelegerede.
8) Godkendelse af faggrupperepræsentanter. 
9) Eventuelt.

Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftlig til formanden senest to uger før generalforsamlingen. Dog skal forslag til kandidater som formand og næstformand være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. I kan sende forslag til Susanne Johannsen på sujo@foa.dk
På dette års generalforsamling er der valg til formandsposten i sektoren. Valg af formand foregår ved en urafstemning blandt sektorens medlemmer. Formanden vælges for fire år.

Efter generalforsamlingen er der spisning. Tilmelding til spisning senest tirsdag 18. oktober til FOA Vest på vest@foa.dk eller tlf. 76 10 93 50.