Vedtægter for Pædagogisk sektor

§1

Stk. 1

Sektoren hører obligatorisk under FOA Randers og underkastet disse love.

Et medlem hører altid til den sektor, faggruppen tilhører.

Økonomien i sektoren vedtages af afdelingsbestyrelsen - efter budgetindstilling fra sektorbestyrel­sen. 

 

Stk. 2

Sektoren har blandt andet kompetence til, under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen, at varetage:

Faglige og organisatoriske tiltag i henhold til afdelingens grundlag og formål indenfor sektorens områder, herunder udvikling af fagligheden og udvikling af arbejdspladserne i samarbejde med faggrupperne

  • At forhandle og afslutte alle faglige sager indenfor sektorens område i overensstemmelse med generalforsamlingens og afdelingsbestyrelsens beslutninger
  • De overenskomstspørgsmål som vedrører sektoren specielt
  • Indhentning af specielle overenskomstkrav
  • Sektorens egne erhvervsfaglige uddannelser, herunder elevarbejde, efter- og videreuddan­nelse samt strategier for kvalifikations- og kompetenceudvikling
  • Information og kommunikation indenfor sektorens områder
  • Indstille sektorbudget til afdelingsbestyrelsen i sammenhæng med afdelingens budgetlægning

 

§ 2 Sektorbestyrelse

Stk. 1

Sektoren ledes af en bestyrelse valgt af og blandt sektorens medlemmer på sektorårsmødet.

Sektorårsmødet vælger sektorens daglige ledelse, bestående af formand og næstformand. Derudover vælges 9 bestyrelsesmedlemmer samt 5 suppleanter.

 

Stk. 2 Konstituering af sektorformand/sektornæstformand

Går en sektorformand eller sektornæstformand i utide, kan sektorbestyrelsen med tre/fjerdedele af stemmerne tage de nødvendige beslutninger om at konstituere til førstkommende ordinære sektorårsmøde.

Kan der ikke opnås enighed om konstituering af sektorformand eller sektornæstformand, indkaldes der til ekstraordinært sektorårsmøde.

Øvrige poster, der bliver ledige i utide, og hvortil der ikke er valgt suppleanter, står ubesatte til førstkommende ordinære sektorårsmøde.

Sektorbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

§ 3 Sektorårsmøde

Stk. 1

Sektorårsmødet afholdes hvert år i 1. halvår.

Sektorårsmødet er beslutningsdygtigt - uanset det fremmødte antal

 

Stk. 2 Indkaldelse

Bestyrelsen indkalder til årsmødet mindst 8 uger før afholdelse. Indvarsling sker ved advisering på afdelingens hjemmeside med angivelse af en foreløbig dagsorden og dato for sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på årsmødet samt oplysning om, hvem der er på valg, og om de modtager genvalg.

Forslag, herunder forslag til personvalg, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 kalenderdage før årsmødet.

Forslag kan efterfølgende stilles af sektorbestyrelsen.

Såfremt der ikke, inden fristen for opstilling af kandidater til bestyrelsen, er indkommet forslag, kan medlemmer fremmødt på årsmødet opstille til den ubesatte post, uanset hvilken faggruppe man måtte tilhøre. Såfremt der er flere kandidater til posten, vil den kandidat, der tilhører den ubesatte faggruppepost, have fortrin. Valget er i så fald gældende frem til næste sektorårsmøde.

Forslag skal være underskrevet med navn og medlemsnummer eller fødselsdato.

Er forslagsstiller eller en repræsentant for denne ikke tilstede under årsmødet, kan forslaget ikke behandles eller sættes til afstemning.

 

Stk. 3 Dagsorden

Dagsorden bliver bekendtgjort på afdelingens hjemmeside senest 8 kalenderdage før sektorårsmødet.

Sektorårsmødets dagsorden skal minimum indeholde:

  • Beretning
  • Indkomne forslag
  • Valg

På sektorårsmødet føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

Stk. 4 Valg

Sektorårsmødet vælger:

Sektorformand som er lønnet, og sektornæstformand som er ulønnet.

Valgene gælder for 4 år.

Øvrige valgte vælges for 2 år.

Sektorårsmødet vælger 9 bestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter (suppleanterne er ikke personlige) ud fra følgende:

4 repræsentanter for dagplejerne og 2 suppleanter.

1 repræsentant for dagplejepædagogerne/pædagogiske konsulenter og 1 suppleant.

4 repræsentanter for pædagogmedhjælpere og 2 suppleanter (dækker også omsorgs- og pædagogmedhjælpere på specialområdet).

Sektorårsmødet vælger 2 repræsentanter og 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Suppleanter er ikke personlige.

Elever og pensionister er ikke valgbare.

 

Stk. 5 Valgår

Dagplejere og dagplejepædagoger/pædagogiske konsulenter vælges i ulige år.

Pædagogmedhjælpere og omsorgs- og pædagogmedhjælpere vælges i lige år.

 

Stk. 6 Afstemning

Ved valg af formand og næstformand kræves over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, med mindre kun en kandidat er bragt i forslag.

Navne på de sektorvalgte samt valgåret kan ses på afdelingens hjemmeside.

Øvrige beslutninger, herunder øvrige personvalg, kan afgøres ved almindeligt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en af de fremmødte kræver det.

 

Stk. 7 Brevafstemning

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i ordinære eller ekstraordinære årsmøder, kan brevstemme ved personvalg.

Brevafstemning kan ske fra 12 kalenderdage før årsmødet og skal være afdelingen i hænde senest dagen før årsmødets afholdelse.

Brevafstemning kan foretages ved personligt fremmøde eller pr. brev efter henvendelse til afdelingen.

 

§ 4 Ekstraordinært årsmøde

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinært sektorårsmøde, når sektorbestyrelsen finder det nødvendigt. Endvidere når mindst 25 af sektorens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Mindst 50 % af de pågældende medlemmer skal møde frem til det ekstraordinære sektorårsmøde


§ 5 Faggrupper

Stk. 1

Sektoren har det overordnede ansvar for arbejdet med faggrupperne. Faggrupperne har kompetence til at træffe beslutninger om forhold, der alene angår den enkelte faggruppe.

 

Stk. 2 Faggruppeopdeling

Udgangspunktet for faggruppeopdelingen er de landsdækkende overenskomstgrupper.

 

§ 6 Klubarbejde

Stk. 1 Klubdannelse

Under sektoren kan der dannes klubber.

Der skal tage initiativ til, at der dannes de fornødne klubber.

Oprettelse af klubber skal behandles i sektorbestyrelsen.

  

Således vedtaget på Pædagogisk sektors årsmøde den 15. marts 2023