Kontingentændring fra den 1. juli 2009

Afdelingsgeneralforsamlingen besluttede den 26. marts 2009, at ændre på sammensætningen af afdelingskontingentet. Det betyder bl.a., at du på din opkrævning via giro-kort eller på din PBS oversigt, kan kan se en ny linje kaldet "KIROPRAKTOR/FYS".

I praksis nedsættes afdelingskontingentet med kr. 7,- pr. måned. Samtidig indføres der det nye puljekontingent på kr. 10,- pr. måned til KIROPRAKTOR/FYS. Netto er der således tale om en lille kontingentstigning på kr. 3,- pr. måned, og med indregnet mulighed for at frastrække stigningen i skat, snakker vi om et par kroner pr. medlem pr. måned.

Ændringen omfatter alle medlemmer, dog med undtagelse af de medlemmer, der før 1. juli er overgået til et pensionistmedlemskab. Pensionister forudbetaler kontingent for et helt år af gangen, hvorfor det vil give megen administration og mange spørgsmål, hvis der kom en efteropkrævning på kr. 18,- for resten af året. For gruppen af pensionister indføres ændringen først med virkning fra næste kontingentopkrævning pr. januar 2010.

Årsagen til ændringen skyldes den meget populære ordning, hvor alle medlemmer af FOA Frederikshavn kan få refunderet hele- eller dele af udgiften til behandling hos kiropraktor og/eller fysioterapeut.

Afdelingsformand René Johansen fortæller:

"Ordningen er meget populær, hvilket har betydet, at afdelingens udgift til ordningen de seneste år er eksploderet- og det næsten i bogstaveligste forstand! Udgiften er øget med mere en 100% alene de sidste par år. Afdelingen budgetterer således med i omegnen af en halv million kroner i 2009.
Vi vil meget gerne beholde ordningen, men har samtidig bedt generalforsamlingen om at gives os mulighed for at justere på udgiften ved, at alt vedrørende kiropraktor og fysioterapi samles i en såkaldt "solidarisk pulje", hvor alle bidrager til, ud fra de reelle udgifter. Fremover betyder det, at indbetalingen til ordningen, der starter med kr. 10,- pr. medlem pr. måned, hvert år den 1. januar kan reguleres op eller ned- alt efter det foregående års udgiftsniveau"

De nærmere regler vedrørende ordningen er beskrevet i bilag 1 til afdelingens vedtægter. Du finder vedtægterne her