Regulering af dagpenge eller efterløn

Vi samkører oplysningerne på dit dagpenge- eller efterlønskort med oplysninger fra din arbejdsgiver

Når du har arbejde, har din arbejdsgiver pligt til at indberette dine løntimer til SKATs indkomstregister. Når vi udbetaler dagpenge eller efterløn til dig, har vi pligt til at sammenholde dine oplysninger på dit dagpenge- eller efterlønskort med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret.

Hvis der er forskel på de oplysninger, som du har skrevet på dit ydelseskort, og de oplysninger som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret, skal dine ydelser som udgangspunkt reguleres. Du kan læse mere om, hvordan det foregår, her.

Læs mere her

Udfyld hele dit dagpenge- eller efterlønskort

Når du udfylder dine ydelseskort med arbejde, sygdom ferie eller andet, skal du udfylde kortet for en hel kalendermåned. Det gælder, selvom du kun skal have ydelser for en del af måneden.

Skal du fx have dagpenge fra den 15. januar, skal du også udfylde kortet med de arbejdstimer, som du har haft fra den 1. til den 14. januar. Du skal også udfylde kortet for hele kalendermåneden, selvom du indsender kortet, før måneden er gået. Du har nemlig mulighed for at udfylde kortet, en uge inden måneden er gået – men du skal altså også udfylde kortet for den del af måneden, som ikke er gået endnu.

I den del af måneden, som endnu ikke er gået, skal du skrive vagter/arbejde på kortet, som du forventer at få i den sidste del af måneden. Det samme er tilfældet, hvis du modtager dagpenge, og du ved, at du vil have ferie eller andet fravær i den sidste del af måneden.

Vi udbetaler dine dagpenge og din efterløn a conto

Da du har mulighed for at indsende kortet, før måneden er gået, udbetaler vi dine dagpenge eller din efterløn a conto den sidste bankdag i måneden. Det betyder, at udbetalingen sker med forbehold for, at den efterfølgende skal reguleres. Det kan fx være, at dine dagpenge skal reguleres, fordi du fik tilbudt arbejde i den del af måneden, som ligger efter, du indsendte dit dagpengekort.


Vi samkører dine oplysninger med din arbejdsgivers oplysninger

Din arbejdsgiver har pligt til at indberette dine løntimer til SKATs indkomstregister. En gang om måneden har vi pligt til at samkøre de oplysninger, du har skrevet på dit ydelseskort med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret.

Er der forskel i oplysningerne, skal vi regulere din udbetaling. Dette gælder, både når du har fået for meget, og når du har fået for lidt udbetalt. Vi vil altid kontakte dig, inden vi gennemfører en regulering. Proceduren er lidt forskellig alt efter om differencen er på mere eller mindre end 37 løntimer.


Når forskellen på de oplyste timer er på op til 37 løntimer

Viser det sig, at der er en forskel på de timer, du har skrevet på dit ydelseskort, og de timer din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret, skal din udbetaling reguleres.

Du får besked om forskellen på timerne
Hvis forskellen er på 37 timer eller mindre, vil vi sende et brev til dig, hvor vi oplyser dig om, at din næste udbetaling vil blive reguleret. Hvis vi fx konstaterer, at din arbejdsgiver har indberettet 10 timer mere, end du har skrevet på kortet, vil vi fratrække 10 timer i din næste udbetaling. Det er dog ikke altid, at vi regulerer med det samme antal timer, som forskellen udgør.

Eksempel
Du kan få udbetalt 160,33 timers dagpenge om måneden. Heri fratrækker vi dit arbejde og andre fradrag.

I januar måned skriver du 140 arbejdstimer på dit dagpengekort. Du får udbetalt 20,33 timer (160,33-140). Din arbejdsgiver indberetter efterfølgende, at du har arbejdet i 150 timer i januar. Du skulle derfor have udbetalt 10,33 timer i stedet for 20,33 timer i januar.

Da man ikke kan få udbetalt mindre end 14,8 timer (pga. det, vi kalder mindsteudbetalingsreglen), skulle du dog slet ikke have haft en udbetaling i januar. Du skal derfor betale 20,33 timer tilbage, selvom der kun er 10 timers forskel på dine oplysninger og din arbejdsgivers indberetning. De 20,33 timer bliver fratrukket i din udbetaling af dagpenge for februar.

Kontakt os
Vi kontakter dig altid, inden vi foretager en regulering, så du kan se, hvad konsekvensen af reguleringen er. Hvis du ikke er enig i reguleringen, skal du kontakte os hurtigst muligt, og senest inden der er gået 1 uge. Det kan fx være, at det er din arbejdsgiver, der har indberettet forkert.

Selvom du er enig i reguleringen, er det en god idé, at du kontakter os og fortæller, hvad årsagen til forskellen er. Det kan du nemmest gøre ved at indsende et nyt dagpenge- eller efterlønskort, som passer med det timetal, som din arbejdsgiver har oplyst. Hvis du ikke kontakter os, kan det nemlig have betydning - fx for dit forbrug af supplerende dagpenge.


Ændring af dit forbrug af supplerende dagpenge

Hvis dine dagpenge skal reguleres, kan det få betydning for dit forbrug af supplerende dagpenge. Du skal navnlig være opmærksom på, at hvis du har skrevet færre timer på dit dagpengekort, end din arbejdsgiver indberetter til indkomstregisteret, så vil du som udgangspunkt bruge en uge mere af din ret til supplerende dagpenge – med mindre du fortæller os, hvad årsagen til forskellen er.

Eksempel
Du sender dit dagpengekort for januar måned ind den 24. januar. Du skriver, at du har 20 timers arbejde i måneden. Efter at du har sendt kortet ind, får du arbejde i 10 timer den 28. januar.

Når måneden er gået, indberetter din arbejdsgiver 30 løntimer for januar. Da arbejdsgiveren indberetter 10 timer mere, end du har oplyst på dit dagpengekort, skal dine dagpenge reguleres.

Du får besked om forskellen på timerne
Vi skriver derfor til dig, at du skal have 10 timer mindre udbetalt i februar. Derudover siger reglerne, at når du skriver for få timer på dit dagpengekort, så bruger du som udgangspunkt mindst 1 uge mere af din ret til supplerende dagpenge. Det vil sige, at når der er en difference, så opskrives dit forbrug fiktivt med mindst 1 uge.

Dette gælder dog ikke, hvis du kontakter os og fortæller, at årsagen til differencen er, at du fik en vagt, efter at du indsendte dagpengekortet.

Kontakt os
Selvom du er enig i, at du har fået 10 timer for meget udbetalt, er det derfor en god idé, at du kontakter os. Kontakter du os ikke, risikerer du, at det går ud over dit forbrug af supplerende dagpenge. I dette eksempel kan du genindsende dit dagpengekort for januar og så tilføje 10 timer ekstra på kortet den 28. januar. Når vi modtager dine nye oplysninger, bliver dit forbrug af supplerende dagpenge opgjort i forhold til de timer, du nu har skrevet på kortet. I dette tilfælde er der altså ikke tale om et fiktivt forbrug.


Sådan regulerer vi din udbetaling

Hvis du har skrevet færre timer på dit ydelseskort, end din arbejdsgiver indberetter, vil du blive modregnet i din næste udbetaling af ydelser.

Hvis du har skrevet flere timer på dit kort, end din arbejdsgiver indberetter, vil vi hurtigst muligt udbetale de ydelser, du mangler at få.

Hvis vi ikke har haft mulighed for at modregne det beløb, du skylder os inden 3 måneder, vil du blive bedt om at indbetale beløbet til os.


Når forskellen på de oplyste timer er mere end 37 løntimer

Hvis der er mere end 37 timers forskel på de timer, du har oplyst på dit kort, og de timer som din arbejdsgiver indberetter, vil vi bede dig om at redegøre for, hvorfor der er forskel på oplysningerne. Proceduren er altså forskellig, alt efter om differencen er på mere eller mindre end 37 timer.

Selvom der er mere end 37 timers difference, er det ikke ensbetydende med, at du har gjort noget forkert. Det kunne fx være, at du fik en masse arbejde i den sidste del af måneden, efter du indsendte dit kort. Det kan også være, at det er din arbejdsgiver, der har indberettet et forkert timetal.

Kontakt os
Uanset hvad årsagen til forskellen er, har vi pligt til at indhente din redegørelse. Du vil derfor blive bedt om at kontakte os og forklare årsagen til forskellen. Når vi har fået din redegørelse, har vi desuden pligt til at foretage en vurdering af, om du har forsøgt at få udbetalt ydelser, som du ikke havde ret til. Hvis vi mener, at dette er tilfældet, vil vi træffe afgørelse om, at du skal have 74 timers karantæne. Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge i 74 timer efter, at du har tilmeldt dig jobcenteret og i øvrigt er dagpengeberettiget.

Du har selvfølgelig mulighed for at klage, hvis du ikke er enig i afgørelsen.

Sådan kan du gøre det lettere for dig selv og for os

Du kan selv hjælpe med at undgå, at du bliver trukket ud i en regulering. Det er nemmere, både for dig og for os, hvis du ikke skal reguleres.

Hvis du indsender dit dagpenge- eller efterlønskort, inden måneden er gået, og der efterfølgende sker ændringer, i forhold til det du har oplyst, så indsend dit kort igen. Hvis du fx får arbejde, efter kortet er indsendt, så indsend kortet igen med de nye oplysninger. Så slipper vi for at kontakte dig, når vi får oplysninger fra din arbejdsgiver. Du vil dog stadigvæk skulle modregnes for de timer, som du har fået for meget.

Genindsend dit dagpenge- eller efterlønskort (kræver NemID/MitID)