FOAs A-kasses behandling af persondata

FOAs arbejdsløshedskasse (FOAs A-kasse) behandler persondata herunder følsomme persondata i forbindelse med dit medlemskab af FOAs A-kasse.

Nedenfor kan du læse, hvem vi modtager data fra, hvem vi videregiver data til samt hvilken databehandling, som vi foretager.

Vi beskytter dine persondata bedst muligt. Vi vurderer løbende risikoen for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder. Vi er især opmærksomme på, at der ikke sker ID-tyveri, der kan medføre økonomisk tab eller tab af dit omdømme.

Generelt indhenter vi kun de data, der er nødvendige for, at vi kan udføre vores arbejde og som lovgivningen kræver, at vi skal ligge inde med. Vores medarbejdere har kun adgang til de data, der er nødvendige for, at de kan behandle din sag i a-kassen.

 

Læs mere

Dataansvarlig


FOAs A-kasse er dataansvarlig og ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles forsvarligt og i overensstemmelse med det regelsæt om beskyttelse af persondata, der til enhver tid er gældende.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af persondata i FOAs A-kasse, skal du kontakte din lokale a-kasse.


Behandling af persondata i FOAs A-kasse

FOAs A-kasse behandler data om dig i forbindelse med dit medlemskab af FOAs A-kasse. Vi foretager behandlingen efter de lovregler, som gælder for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Hvorfra modtager vi data?
Vi modtager data fra følgende steder efter den gældende lovgivning:

 • Fra dig i forbindelse med indmeldelse og evt. udbetaling af ydelser.
 • Fra indkomstregistret (IR) – et register hos SKAT, hvor alle arbejdsgivere skal indberette deres lønudbetalinger.
  Du kan selv se oplysningerne, hvis du logger ind på skat.dk. Vi henter oplysninger i forbindelse med, at vi tager stilling til din ret til ydelser og i forbindelse med udbetaling af ydelser samt kontrol af udbetalingerne. Det er SKAT, der er dataansvarlig.
 • Det Fælles Data Grundlag (DFDG) – et register, hvor kommunerne og arbejdsløshedskasserne skal indberette deres oplysninger om udbetalinger m.m. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der er dataansvarlig.
 • HAMR – et register, hvor det fremgår, hvem der er medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse. Det er STAR, der er dataansvarlig.
 • SKAT – vi modtager skatteoplysninger fra SKAT, hvis vi udbetaler ydelser. SKAT er dataansvarlig.
 • STAR – vi modtager indberetninger i tilsyns- og kontrolsager. SKAT er dataansvarlig.

Deling af data med andre
Vi sender data til følgende efter den gældende lovgivning:

 • Til dig i forbindelse med indmeldelse og evt. udbetaling af ydelser.
 • DFDG – vi indberetter oplysninger om vores udbetalinger af ydelser og andre relevante oplysninger om jobsøgning og rådighed.
 • HAMR – vi indberetter oplysninger om a-kassemedlemskab og forsikringskategori.
 • Fælles Ledigheds og Efterløns Udbetalings Register – FLEUR. Her indberetter vi data om vores udbetalinger af ydelser.
 • Statens Koncern Betalinger (SKB), som sørger for overførsel af dine ydelser til din NemKonto.
 • SKAT/indkomstregisteret – vi indberetter oplysninger om vores udbetalinger af ydelser.

Hvad er formålet med behandlingen af data?
Formålet med vores databehandling er følgende:

 • At sikre, at vi har de nødvendige data om dit medlemskab af FOAs A-kasse, så vi kan sende den korrekte opkrævning af kontingent, herunder evt. efterlønsbidrag.
 • At indhente de nødvendige oplysninger om din ret til dagpenge, feriedagpenge eller efterløn, hvis du beder om udbetaling af en af disse ydelser, så vi kan udbetale de rigtige penge og foretage den korrekte afregning til staten og statens styrelser.

Omfanget af data
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for, at FOAs A-kasse kan leve op til formålet med arbejdsløshedskassen. Det er i meget vidt omfang fastsat ved lov, hvilke typer af persondata som vi skal indhente for at kunne leve op til den til enhver tid gældende lovgivning for en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Efter følgende lovgivning er vi bl.a. forpligtet til at indsamle, behandle, opbevare og videresende persondata:

 • Lov om arbejdsløshedsforsikring
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
 • Ferieloven
 • Sygedagpengeloven
 • Lov om seniorjob.


Rigtigheden af dine data
Vi opdaterer løbende vores data om dig, så vi sikrer, at vi har de korrekte data og retter data, hvis vi konstaterer fejl i dine persondata. Det skal sikre en korrekt sagsbehandling, hvis du får brug for vores hjælp.

Vi er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede. Vi opfordrer dig derfor til at opdatere dine data via vores hjemmeside, når det er relevant. Vi har interne arbejdsgange, som skal sikre kvaliteten af dine data, så de er korrekte og retvisende.


Beskyttelse af dine data


For at beskytte dig mod at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi IT-løsninger, som gør, at vores medarbejdere kun har adgang til de persondata, som er nødvendige for, at de kan hjælpe dig med din sag i a-kassen.

Når du logger dig ind på vores hjemmeside for at få adgang til vores selvbetjeningsløsninger på vores hjemmeside www.foa.dk/a-kasse, bruger vi den nyeste udgave af NemID, som giver den højeste sikkerhed imod uvedkommende personers adgang til dine persondata. Ved ekstern kommunikation på e-mail til myndigheder bruger vi sikker e-post, hvilket betyder, at vores mails er krypterede og signerede.


Dine rettigheder


Efter databeskyttelsesforordningen/databeskyttelsesloven har du ret til at få indsigt i dine data, at gøre indsigelse imod vores behandling af dine data, at trække et evt. samtykke tilbage, at få korrigeret dine data og at få slettet data.

Indsigt i dine data
Du kan kontakte din lokale a-kasse og få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, og hvad formålet med behandlingen er. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer data om dig og hvem, der modtager data om dig i det omfang, vi videregiver data. Din ret til indsigt kan være begrænset af hensynet til andre personers ret til beskyttelse af privatlivet.

Du kan gøre indsigelse
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personlige oplysninger, og du kan til enhver tid trække eventuelle samtykker tilbage. Du skal være opmærksom på, at tilbagetrækning af samtykke kan gøre vores muligheder for at hjælpe dig dårligere. Du skal også være opmærksom på, at vi på nogle områder efter lovgivningen er forpligtet til at foretage databehandling uden dit samtykke.

Korrigering af data
Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig, er forkerte, misvisende eller unøjagtige, har du til enhver tid ret til at få dine data rettet. Du skal rette henvendelse til din lokale a-kasse.

Sletning af data
Efter den gældende lovgivning skal vi som anerkendt arbejdsløshedskasse opbevare dine data i længere perioder. Det er forskelligt, hvor længe vi skal opbevare de forskellige data. Hvis du retter henvendelse og beder om at få slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt. Hvis de er opfyldt, sletter vi i videst muligt omfang dine persondata med respekt overfor den gældende lovgivnings krav om, hvor længe vi skal opbevare data.


Du kan klage


Er du utilfreds med FOAs A-kasses behandling af dine data, kan du klage til din lokale a-kasse.

Du kan få mere at vide om reglerne om behandling af persondata på datatilsynet.dk eller ved at skrive til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5 sal
1300 København K