Vejledning: Halvårligt efterlønskort - halvårserklæring (AR298)

Forventer du, at du ikke har arbejde og indtægter i de næste 6 måneder, er det ikke nødvendigt at udfylde efterlønskort hver måned. Du kan i stedet udfylde denne erklæring, som også kaldes AR 298.

Erklæringen skal udfyldes og sendes til a-kassen hurtigst muligt efter 6-måneders-perioden. A-kassen har ret til at tilbageholde efterlønnen, hvis erklæringen ikke er modtaget i rette tid. Af dine oplysninger kan a-kassen se, om betingelserne for udbetaling af efterløn har været til stede og fortsat er det. Hvis du i perioden alligevel får arbejde eller indtægter, skal du straks kontakte a-kassen.

Arbejde mv.

Du skal oplyse om alt arbejde, fx også arbejdstimer ved tilladt jordbrug, arbejde i ægtefællens selvstændige virksomhed, eller enkeltstående opgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed. Medvirken ved byggeri og byggearbejde i eget hus betragtes også som arbejde. Selv om arbejdet er ulønnet, skal arbejdstimerne oplyses, medmindre beskæftigelsen er ren fritidsaktivitet (hobby). Hvis du har modtaget feriegodtgørelse uden samtidig at holde ferie, skal du oplyse a-kassen herom.

Arbejde i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse

Du skal oplyse det, hvis du har arbejdet i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Du har afgørende indflydelse i et selskab, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie ejer:

  • Mindst 50 % af selskabskapitalen
  • Mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi
  • En bestemmende andel af selskabets kapital, eller
  • En bestemmende andel af stemmerne i selskabet.

Nærmeste familie er dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende.

Borgerligt ombud, offentlige eller private hverv

Det er vigtigt, at du oplyser alle indtægter for hverv mv., også selv om du har fået foretaget løbende fradrag.

Ophold i et land uden for EØS-området, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz

A-kassen kan oplyse dig nærmere om hvilke lande og geografiske områder, der er omfattet af EØS.

Nye pensionsudbetalinger eller ændringer i eksisterende pensionsudbetalinger

Du skal oplyse, om du har fået nye pensionsudbetalinger, eller om der er sket ændringer i eller regulering af dine eksisterende pensionsudbetalinger fra de pensionsordninger, som er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden. Som eksempler på ordninger kan nævnes arbejdsmarkedspensioner, som er oprettet på grund af en overenskomst eller efter individuel aftale, tjenestemandspensioner og tilsvarende ordninger, hvor arbejdsgiveren normalt bidrager.

Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter det fyldte 60. år, skal have foretaget en ny pensionsopgørelse. Det gælder dog ikke, hvis du på indbetalingstidspunktet opfylder 2 års-reglen. Du har pligt til at oplyse a-kassen om indbetalinger til en ophørspension. Hvis du er i tvivl, om en ny udbetaling eller en ændring i udbetalingen skal oplyses eller ej, skal du spørge a-kassen.

Husk

Giv a-kassen besked, hvis der er sket ændringer i de forhold, du tidligere har oplyst om. Du skal fx straks give a-kassen besked, hvis du planlægger at opholde dig i udlandet i længere tid, bliver frihedsberøvet eller søger om eller får social pension.

Godkend/indsend

Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af efterløn og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet.

Kontrol og anden information

De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at:

  • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter
  • a-kassen registrerer modtagne oplysninger
  • a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig
  • du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at logge ind eller udfylde blanketten, kan du ringe til eller chatte med os.

Mandag-torsdag: 9-16 og fredag: 9-12:

Ring på 46 97 25 91

Hverdage mellem 16 og 20:

Ring på 46 97 10 10

iStock