Vejledning: Ledighedserklæring for lønmodtagere

Ledighedserklæringen skal udfyldes, når du er blevet afskediget, selv har sagt op eller har afsluttet en uddannelse af under 18 måneders varighed. 

Husk, at sker der ændringer i de oplysninger, som du har givet på ledighedserklæringen, skal du straks give besked til a-kassen.

Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret

For at få dagpenge skal du være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. Du skal tilmelde dig første dag, du er ledig. Tilmelding skal ske enten elektronisk på www.jobnet.dk eller ved personlig henvendelse i jobcenteret eller hos a-kassen. Din dokumentation for tilmeldingen er et datostemplet dagpengekort eller en kvittering for elektronisk tilmelding. Husk at tilmelde dig igen, hvis du er blevet afmeldt i jobcenteret fx på grund af ferie eller sygdom.

CV

Det er en betingelse for, at du kan få dagpenge, at du senest 2 uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende i jobcenteret har oprettet eller ajourført og fået godkendt dit CV på Jobnet.

Du finder Jobnet på følgende adresse:

 Gå til www.jobnet.dk

Offentligt tilskud til lønnen

Hermed menes fx tilskud eller støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Årsag til arbejdsophør

Det er vigtigt, at du skriver om årsagen til arbejdsophøret så klar som muligt.

Andre arbejdsophør

Du skal oplyse, om du inden for de seneste 12 måneder før arbejdsophøret har haft andre arbejdsforhold, hvor du har opsagt eller er blevet afskediget fra arbejdet.
Hvis du inden for de seneste 12 måneder har haft andre arbejdsophør, skal du oplyse, om du har modtaget offentlige ydelser til forsørgelse inden for de første 3 måneder efter arbejdsophøret.

Offentlige ydelser til forsørgelse kan fx være kontanthjælp eller sygedagpenge.

Frivilligt ulønnet arbejde

Du skal oplyse, om du har udført frivilligt ulønnet arbejde, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Opholds- og arbejdstilladelse

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse have betydning for, om du kan få udbetalt dagpenge.

Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du derfor oplyse, om du har varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Selvstændig virksomhed

Hvis du har en erhvervsmæssig aktivitet, og du har eller har haft personligt arbejde, og du kan svare ja til en af nedenstående, anses aktiviteten for at være selvstændig virksomhed, når:

  • aktiviteten er registreret med et CVR-nummer, ydernummer eller et SE-nummer, eller at aktiviteten har en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. Indkomst som beskattes som lønmodtagerindkomst anses ikke for at være selvstændig virksomhed, men en lønmodtager- eller personlig indkomst, medmindre indkomsten udbetales fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.
  • overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig virksomhed
  • aktiviteten medfører, at du modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed
  • aktiviteten udføres i et selskab, hvori du har afgørende indflydelse. Du har afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie (herunder dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende) er indehaver af: a) mindst 50 pct. af selskabskapitalen b) mindst 50 pct. af selskabskapitalens stemmeværdi c) en bestemmende andel af selskabets kapital eller d) en bestemmende andel af stemmerne i selskabet
  • aktiviteten er udført af dig som medarbejdende ægtefælle uden en lønaftale efter kildeskatteloven § 25 A. Medarbejdende ægtefælle med lønaftale anses for at være lønmodtager. Bestemmelsen gælder alene for medarbejdende ægtefæller, som uden at være medejer arbejder i ægtefællens virksomhed.

Godkend/indsend

Bemærk, at du ved indsendelsen erklærer på tro og love, at oplysningerne er korrekte. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge mv. og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kontrol og anden information

De oplysninger, som du giver på denne blanket, bliver kontrolleret. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at:

  • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter
  • a-kassen registrerer modtagne oplysninger
  • a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig
  • du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at logge ind eller udfylde blanketten, kan du ringe til eller chatte med os.

Mandag-torsdag: 9-16 og fredag: 9-12:

Ring på 46 97 25 91

Hverdage mellem 16 og 20:

Ring på 46 97 10 10

iStock