Lempet fradrag for arbejde

Har du en timeløn, der er lavere end a-kassens omregningssats, får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 40.676 kr. pr. år (2021).

Omregningssatsen er 251,99 i 2021. Hvis din timeløn er mindre end 251,99 kr. men højere end 126,69 kr. (2021), omregnes lønindtægten til timer ved at dividere din løn med omregningssatsen. Din timeløn bliver beregnet som et gennemsnit af den løn, som du har fået udbetalt i en lønperiode. Det vil sige, at lønnen divideres med det antal timer, som du har fået løn for.

I det år, du går på efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de 40.676 kr. (2021), afhængigt af hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen.

Eksempel
Hvis du arbejder 20 timer og har tjent 150 kr. i timen, vil det lempede fradrag blive beregnet således:
20 timer x 150 kr. = 3.000 kr.
3.000: 251,99 kr. = 11,91 timer.
Selvom du har haft 20 arbejdstimer, skal du dermed kun modregnes for 11,91 timer i efterlønnen.

Er din timeløn mindre end 120,51 kr. (2021), sættes lønnen til 120,51 kr. pr. time, når det lempede fradrag skal beregnes.


Maksimum på timer, som giver ret til lempet fradrag
Så længe du har ret til lempet fradrag, er der et loft for, hvor meget arbejde du må have, for at kunne få efterløn i en måned. Loftet gælder kun for de timer, hvor timelønnen er lavere end 251,99 kr.

Får du efterløn som fuldtidsforsikret, må du maks. have 128 arbejdstimer i en måned med lavere timeløn end 251,99 kr. Har du mere end 128 timer med en lavere timeløn, kan du ikke få efterløn i den måned. Er du deltidsforsikret, må du maks. have 104 arbejdstimer med en timeløn under 251,99 kr. for at kunne få efterløn i den pågældende måned.