Lempet fradrag for arbejde

Har du en timeløn, der er lavere end a-kassens omregningssats, får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 39.878 kr. pr. år (2020).

Omregningssatsen er 247,53 i 2020. Hvis din timeløn er mindre end 247,53 kr. men højere end 123,96 kr. (2020), omregnes lønindtægten til timer ved at dividere din løn med omregningssatsen. Din timeløn bliver beregnet som et gennemsnit af den løn, som du har fået udbetalt i en lønperiode. Det vil sige, at lønnen divideres med det antal timer, som du har fået løn for.

I det år, du går på efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de 39.878 kr. (2020), afhængigt af hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen.

Eksempel
Hvis du arbejder 20 timer og har tjent 150 kr. i timen, vil det lempede fradrag blive beregnet således:
20 timer x 150 kr. = 3.000 kr.
3.000: 247,53 kr. = 12,12 timer.
Selvom du har haft 20 arbejdstimer, skal du dermed kun modregnes for 12,12 timer i efterlønnen.

Er din timeløn mindre end 123,96 kr. (2020), sættes lønnen til 123,96 kr. pr. time, når det lempede fradrag skal beregnes.

Maksimum på timer, som giver ret til lempet fradrag
Så længe du har ret til lempet fradrag, er der et loft for, hvor meget arbejde du må have, for at kunne få efterløn i en måned. Loftet gælder kun for de timer, hvor timelønnen er lavere end 247,53 kr.

Får du efterløn som fuldtidsforsikret, må du maks. have 128 arbejdstimer i en måned med lavere timeløn end 247,53 kr. Har du mere end 128 timer med en lavere timeløn, kan du ikke få efterløn i den måned. Er du deltidsforsikret, må du maks. have 104 arbejdstimer med en timeløn under 247,53 kr. for at kunne få efterløn i den pågældende måned.