Uddannelse - brandpersonale

Alle brandfolk skal gennemføre brandmandsuddannelsen - som kaldes "Indsatsuddannelsen". Det er ikke en traditionel uddannelse som du kan søge ind på, men en uddannelse du gennemfører når du er blevet ansat.

Indsatsuddannelsen


Uddannelsen er en grundlæggende og praktisk uddannelse i brand, redning, farlige stoffer og håndtering af tilskadekomne. Indsatsuddannelsen består af en grunduddannelse på 74 timer og en funktionsuddannelse på 148 timer. Du skal før, du påbegynder grunddannelsen have bestået et uddannelsesforløb på 12 timer i håndtering af tilskadekomne og førstehjælp.
Uddannelsen til brandmand er den samme, når du uddannes hos et kommunalt brandvæsen eller et entreprisebrandvæsen, som f.eks. Falck.
Brandmandsuddannelsen blev senest ændret pr. 1. januar 2011, hvorfor der er en midlertidig overgangsuddannelse for de brandfolk, som har gennemført grunduddannelsen før 2011.
Indsatsuddannelsen består endvidere af en vedligeholdelsesuddannelse. Det er en årlig obligatorisk uddannelse, som skal gennemføres for at bevare kompetencen til at kunne virke som brandmand.
Frivillige brandfolk i de kommunale redningsberedskaber skal som udgangspunkt også gennemføre indsatsuddannelsen.
Uddannelsen gennemføres på Beredskabsstyrelsens uddannelsessteder.

Grunduddannelse


Grunduddannelsen kvalificerer brandmanden til at kunne fungere som hjælper på et slukningstog. Det vil sige, at du kan bistå i slukningsarbejdet ved strålerørs-, stigrørs- og skumudlægning samt indgå i arbejdet med transport af vand i forbindelse med brug af slangetender og tankvogn. Som hjælper er du ikke uddannet som røgdykker, og du må ikke deltage i slukningsarbejde i røgfyldte rum m.v. Ved uheld med farlige stoffer skal du som hjælper kunne løse opgaver uden for "den indre afspærring". Du må således ikke have opgaver i det farligste område.

Funktionsuddannelse


Funktionsuddannelsen kvalificerer brandmanden til at udføre alle opgaver på slukningstoget og virke som røg- og kemikaliedykker.
Du kan begynde på Funktionsuddannelsen tidligst 1 år efter, at du har gennemført grunduddannelsen.  Funktionsuddannelsen skal tilrettelægges, så den er afsluttet senest 3 år efter at grunduddannelsen er påbegyndt.

Vedligeholdelse af uddannelsen


For at vedligeholde brandmandens uddannelse gennemføres der årligt mindst 12 øvelser af 2 timers varighed.

Videreuddannelse for brandfolk


Beredskabsstyrelsen udbyder en lang række af kurser, som bl.a. kvalificerer brandmanden til at blive holdleder og indsatsleder. Der udbydes også kurser i forebyggelse, instruktørvirke og pædagogik samt psykologi.

Du kan også uddanne dig til brandmand ved at gennemføre det statslige redningsberedskabs 6 måneders værnepligtsuddannelse eller ved at melde dig som frivillig ved et kommunalt redningsberedskab eller ved det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen)

 

Se også:Uddannelse som brandmand

Uddannelse som holdleder

Uddannelse som indsatsleder