Overenskomst - biblioteksbetjent

Dine rettigheder omkring arbejdstid, ferier og fridage, uddannelse og mange andre forhold findes i den overenskomstaftale for teknisk servicepersonale, som FOA har indgået med arbejdsgiverne.

Vi har samlet svarene på nogle af de mest stillede spørgsmål om overenskomsten:

Spørgsmål og svar om overenskomstaftale

Hvis jeg får dispositionstillæg, skal jeg så stå til disposition for vintervedligeholdelse i tilfælde af frost- eller snevejr?

Nej, dispositionstillægget dækker kun tilfældigt forekommende overarbejde og pligten til normalt at være til disposition til sædvanligt arbejde uden for arbejdstiden. Vinterordningen fremgår af en anden paragraf.

Hvordan skal helligdage betragtes? Har man ret til frihed på helligdage?

Hvis man arbejder efter netto-årsnormen på 1681 timer er helligdage mv. indregnet. Ifølge arbejdstidsaftalenom forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet (populært kaldet holddriftsaftalen) skal man have søgnehelligdagshonorering for tjeneste på helligdage mv.

Hvad betyder ændringen i overenskomsten om holddrift om opsparing af tre timers frihed for hver 37 timers tjeneste?

Indtil overenskomstfornyelsen i 2008 var det sådan at alt arbejde udført mellem kl. 17.00 og 06.00 blev betragtet som holddrift uanset om der kun var et hold pr. døgn. Til gengæld fik man ikke holddriftstimer for tidsrum inden kl. 17.00. Dette ændres med udsendelsen af overenskomsten for 2008, hvorefter det er den almindelige holddriftsdefinition, der anvendes fremover.

I overenskomsten under kvalifikations- og funktionsløn står anført, at der skal indgås aftale lokalt. Men der står ikke noget om hverken beløb eller løntrin. Hvad betyder det?

Det betyder, at hvis en ansat har en eller flere af de funktioner eller kvalifikationer, der fremgår af bestemmelsen, skal der ydes løn for dette. Dette sker efter forhandling mellem arbejdsgiveren og den lokale afdeling af forbundet (eller tillidsrepræsentanten, hvis forhandlingskompetencen er uddelegeret). Kan man ikke blive enige om størrelsen kan uenigheden videreføres ved at inddrage forbundet (eller afdelingen). Det kaldes en niveau 2 forhandling, som sektoren i øvrigt har haft en del af.

Hvordan er netto-årsnormen beregnet? Jeg kan ikke få timerne til at passe med 1681 timer.

Årsnormen er beregnet således: Arbejdstiden for en fuldtidsansat er 1924 timer (52 uger x 37 timer). Herfra trækkes 185 ferietimer (5 uger x 37 timer) samt yderligere 58 timer, der er en gennemsnitlig beregning af helligdage mv. der er placeret på hverdage over en syvårig periode, idet der ikke kompenseres for helligdage, der falder i weekends. Resultatet bliver 1681 timer.
Vælger man at afholde den sjette ferieuge som ferie, skal der trækkes yderligere 37 timer fra de 1681 timer.

Hvordan skal overarbejde på hverdage betales, når jeg får fri kl. 16.00 og tilkaldes kl. 18.00 til overarbejde, der varer tre timer?

Efter overenskomstens overarbejdsbestemmelse honoreres de første tre timer efter normal arbejdstids ophør med 50 % og 100 % for resten af timerne. Da du har fri kl. 16.00 og tilkaldes kl. 18.00 skal den første time honoreres med 50 % og de to efterfølgende timer med 100 %. Der ydes ikke forskudttidstillæg ved overarbejde.

  Overenskomsten regulerer forhold vedrørende bl.a. arbejdstid, fridage, uddannelse mv.

En række forhold forhandles lokalt. Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling og få oplyst hvilke aftaler, der gælder i din kommune.

Se din overenskomst
Hvis du er medlem af FOA, kan du logge på og nemt finde din overenskomst. 

Find din overenskomst