Sektorårsmøde 2011

Teknik- og servicesektoren holdt årsmøde den 22. november 2011 med næsten 90 deltagere fra alle FOAs afdelinger.

Emner i fokus
De centrale emner på årsmødet var:

(1) formandens beretning, som også indeholdt to debattemaer om ”Fokus på faget” og ”Fremtidens arbejdsmarkedspension”.

(2) Ændringer i sektorens regler og valg af sektorens tre repræsentanter i Forbrugergruppe Teknik-Service i PenSam.

(3) En drøftelse af det igangværende arbejde i FOA om udvikling af organisationen til fremtidens krav, som hedder ”2015 Medlemmernes FOA”.

Drøftelserne på årsmødet understregede, at medlemmerne står midt i store omstruktureringer og nedskæringer, som har voldsomme konsekvenser både for den offentlige service og for den enkeltes arbejdsvilkår. Alt tyder på, at presset på den offentlige økonomi også i de kommende år vil være markant, så længe det økonomiske stormvejr raser i hele Europa.

Der var enighed om, at der forhold til regeringen og folketinget, kommunerne og i forhold til de enkelte institutioner er behov for, at vi styrker grundlaget for at yde et kvalificeret modspil og herunder stiller krav til under hvilke betingelser forandringerne kan gennemføres. Det drejer sig om arbejdsvilkårene, mulighederne for at levere en ordentlig service og sikkerhed for, at medarbejderne har de nødvendige kvalifikationer til at kunne løfte opgaverne

Der vil foreligge et beslutningsreferat fra årsmødet senest den 22. december 2011, som også vil blive tilgængeligt her.  

Statusrapport 2010/11 for sektorens arbejde
Der er som optakt til årsmødet udarbejdet en statusrapport for sektorens arbejde. Statusrapporten beskriver aktiviteterne inden for sektorens 5 hovedindsatsområder: (1) Medlemsudviklingen, (2) Uddannelsesmuligheder skal forbedres, (3) Faggruppepolitik som rettesnor, (4) Løn og lønsystem samt (5) Fagbevægelsens struktur og sektoren. 

» Du kan læse statusrapporten her (pdf)

» Se også dagsorden for årsmødet (pdf)

Medlemsudviklingen
Der er som grundlag for årsmødet udarbejdet en detaljeret statistik over medlemsudviklingen i sektoren i perioden september 2009 – september 2011. Sektoren har den 30. september 2011 6.600 medlemmer. Medlemstallet er faldet med 1.003 siden 30. september 2009, som primært forklares af et fald i buschauffører med 998 udlicitering. 

» Du kan læse om medlemsudviklingen opgjort på faggrupper, regioner og afdelinger her (pdf)

Medlemsbilleder
Der blev endvidere som optakt til årsmødet gennemført en interviewundersøgelse af 13 medlemmer og 3 ikke-medlemmer, som arbejder under en FOA-overenskomst. Formålet var at tage temperaturen på, hvad der sker ude på arbejdspladserne, og hvilke forventninger medlemmerne har til FOA, samt hvorfor nogle vælger ikke at være medlem. 

» Du kan læse ”Medlemsbilleder” her

Resultatet af sektorårsmødet – referat
Sektorårsmødet havde et godt forløb med mange spændende diskussioner om: Den økonomiske krises konsekvenser, indholdet af den nye regerings politik, arbejdet med nye uddannelser for sektorens faggrupper, centrale faglige sager, sektorens synlighed og gennemslag og sektorens  aktiviteter. 

Sektorårsmødet havde  en god debat om, hvordan der kan sættes mere fokus på faget og fagligheden samt en debat om fremtidens arbejdsmarkedspension. 

Sektorårsmødet drøftede også, hvordan FOA som organisation og herunder Teknik- og Servicesektoren bør udvikle sig i fremtiden i lyset af det arbejde, som blev sat i gang på kongressen i 2010, og som  kaldes ”2015 Medlemmernes FOA”. Det handler om at styrke vores faglige profil, at styrke vores indflydelse til gavn for medlemmerne, at give medlemmerne nogle gode ydelser, at have stærke tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne og at styrke medlemmernes indflydelse i FOA. Der var særlig fokus på forslag til de forsøg, som skal sættes i gang i 2012, hvor sektorårsmødet  drøftede 6 forslag. 

Sektorårsmødet skabte samlet et godt grundlag for det videre arbejde i sektorbestyrelsen med at prioritere, hvad der bør være fokus på i Teknik- og Servicesektoren frem til næste sektorårsmøde tirsdag den 6. november 2012. 

» Du kan læse referatet fra sektorårsmødet her