Ansatte på offentlig overenskomst

Arbejdsmiljøopgaver i HovedMED-udvalget

Sidder du som arbejdsmiljørepræsentant i HovedMED-udvalget, skal du være med til at løse en række opgaver, som er af strategisk og koordinerende karakter, og som vedrører hele kommunen eller regionen. Opgaverne løses i samarbejde med resten af medlemmerne af udvalget. 

Arbejdsmiljøopgaverne i HovedMED-udvalget kommer dels fra Arbejdsmiljøloven, dels fra MED-rammeaftalen og dels fra en evt. lokal MED-aftale. Klik og se hvad opgaverne indebærer: 

 • Arbejdsmiljøopgaver fra Arbejdsmiljøloven 

 • Arbejdsmiljøopgaver fra MED-rammeaftalen

 • Arbejdsmiljøopgaver fra den lokale MED-aftale

Arbejdsmiljøopgaver fra Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøopgaverne fra Arbejdsmiljøloven, er som udgangspunkt de samme i HovedMED som for de øvrige udvalg med arbejdsmiljøbeføjelser. Men opgaverne i HovedMED er af overordnet strategisk karakter. 

Med overordnet og strategisk menes at, I kan udstikke principper, retningslinjer og aktiviteter, som kan gøres gældende i resten af kommunen/regionen gennem udførsel/implementering via de øvrige MED-udvalg. 

Læs om arbejdsmiljøopgaverne fra Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøopgaver fra MED-rammeaftalen

Arbejdsmiljøopgaverne, der er defineret i MED-rammeaftalen er obligatoriske og kan derfor ikke fraviges ved en evt. lokal MED-aftale. 

De centrale arbejdsmiljøtiltag som det fremgår af MED-rammeaftalen er:  

 • Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger 

 • Aftale retningslinjer om sygefraværssamtaler 

 • Sikre, at der i aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress 

 • Sikre, at der i aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen – herunder fra 3. person – i tilknytning til udførelsen af arbejdet 

 • Aftale retningslinjer vedrørende sundhed 

 • Revidere og overvåge de vedtagne retningslinjer omkring vold, mobning og chikane med henblik på at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår 

 • Fastlægge hvorledes rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter udmøntes 

 • I tilknytning til budgetbehandling skal ledelsen redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde 

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet – MED-rammeaftalen (KL) bilag 9 

I mange kommuner og regioner laves aftaler omkring arbejdsmiljøarbejdets organisering. Herunder antal arbejdsmiljøgrupper m.m. LÆS AMØ i MED-pjecen LINK. 

Det er vigtigt, at dette KUN aftales i forhandlingsorganet og er velkoordineret med FOAs lokalafdeling. Hvis arbejdsmiljøarbejdets organisering kommer på tale, så kontakt din lokalafdeling. 

Der fremgår en række arbejdsmiljøtiltag af MED-rammeaftalen, som skal aftales i Hoved-MED-udvalget og herefter effektueres og/eller tilrettes i de underliggende udvalg. 

Arbejdsmiljøopgaver fra den lokale MED-aftale

Den lokale MED-aftale skal beskrive, hvordan arbejdsmiljøarbejdet forbedres med netop denne aftale. Det medfører mange steder, at der indarbejdes indsatsområder som fx: 

 • Med udgangspunkt i den årlige drøftelse, APV og/eller trivselsmålinger beslutte at gennemføre en prioriteret handlingsplan 
 • Udarbejde og iværksætte en lokal arbejdsmiljøstrategi med angivelse af kommunens målsætninger med konkrete mål på alle niveauer for indsatserne på arbejdsmiljøområdet. 
 • Beslutte, at kommunen skal udarbejde og offentliggøre årlige statusrapporter eller arbejdsmiljøregnskaber om niveauet for arbejdsmiljøindsatsen – med beskrivelse af hvilke metoder og initiativer, der i det forgangne år er iværksat, og hvilken indflydelse dette har haft på tallene for anmeldelser af arbejdsskader, nær ved ulykker og for sygedage, fastlæggelse af reduktionsmål, samt en beskrivelse af hvilke aktiviteter, der påtænkes iværksat. 

Beskrive formål, metode og ambitionsniveau for afholdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Du skal kende disse indsatsområder og holde fast i, at der kommer handling bag intentionerne. 

Der skal udarbejdes strategiplan for arbejdet i HovedMED 

Der skal laves en strategiplan for indsatsområderne i HovedMED hvert andet år (medmindre en anden periode aftales). Dette fremgår af MED-rammeaftalen. De aftalte indsatsområder skal fremgå af strategiplanen.

Det er vigtigt, at du som AMR er med til at sikre, at arbejdsmiljørelaterede emner fremgår af denne strategiplan. Det kan være emner som APV, arbejdsskadestatistik, trivselsundersøgelser, særligt fokus som vold, stress, social kapital m.m. 

Vær selv dagsordensættende 

Du kan selv sætte emner på dagsorden i HovedMED-udvalget. Alle temaer omkring arbejdsmiljø og arbejdsliv, som du mener bør drøftes og evt. udarbejdes retningslinjer omkring, kan du sætte på dagordenen. 

Vær med til at sørge for at HovedMED-udvalgets initiativer formidles videre

Husk at tænke på hvordan de initiativer, I sætter i gang, bliver formidlet videre ned i MED-systemet, samt hvordan I kan få input fra de forskellige MED-udvalg til jeres drøftelser, forhandlinger, fastlæggelse af retningslinjer m.m. i HovedMED-udvalget. 

Læs mere om HovedMED-udvalgets overordnede rolle og opgaver