Find 5 fejl på din lønseddel!

Hvis du er ansat i en kommune eller en region, kan du selv foretage det første simple tjek af din lønseddel. Er du ansat i en privat virksomhed, skal du kontakte din lokale fagforening.

Hvis du er ansat i en privat virksomhed:

Hvis du er privatansat, kan det være svært selv at tjekke sin løn, da arbejdsgiverne bruger forskellige lønsystemer og betegnelser.

 

Uanset om du er i tvivl eller ej, er det derfor en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale fagforening og bede dem tjekke din lønseddel for dig. Nogle gange finder de fejl, du ikke selv er opmærksom på. 

Find din lokale fagforening

Hvis du er ansat i en kommune eller region:

Hvis du er ansat i en kommune eller region, er din lønseddel bygget op på en bestemt måde.

Se, hvor fejlene ligger gemt:

Lønseddel fra kommune

Lønseddel fra region

Det kan gå galt på lønsedlen:

Forkert erfaringsdato

Det betyder erfaringsdato
Erfaringsdatoen har betydning, hvis du efter din overenskomst skal have erfaringstrin/kvalifikationsløn for erfaring i jobbet. 
Vær opmærksom på, at erfaringsdato nogle steder bliver kaldt "anciennitetsdato".

Hvor står erfaringsdatoen på lønsedlen
Der er to computersystemer, som regioner og kommuner bruger til at beregne løn. Derfor afhænger det af lønsystemet, hvor erfaringsdatoen står.
- KMD-lønsystem: her står erfaringsdato på side 2/bagsiden (se eksempel)
- Silkeborg Data-lønsystem: her står erfaringsdato på side 1 (se eksempel)

Det skal du være opmærksom på
Erfaringsdatoen skal passe med den periode (måneder og år) du har arbejdet som månedslønnet i den type stilling, du er ansat i.
Tidligere arbejdsperioder hos en anden arbejdsgiver end din nuværende skal som hovedregel også tælles med. For enkelte stillingstyper er der dog afvigelser fra denne hovedregel. Spørg din tillidsrepræsentant eller se i din overenskomst, hvad der gælder for dig. 

En eventuel periode, hvor du har været i aktivering med dagpengetilskud i samme stillingstype tæller som arbejdsperiode.
Hvis erfaringsdatoen ser ud til at passe med din erfaring i stillingstypen, kan du tjekke næste "fejlområde".

Det skal du gøre, hvis erfaringsdato ikke stemmer
En forkert erfaringsdato kan betyde, at du får for lidt i løn - og måske har fået for lidt i en lang periode. Kontakt dit lønkontor, din tillidsrepræsentant, din fællestillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling.

Find afdeling

Manglende eller forkert indbetaling til pensionsordning

Hvor står pensionsindbetaling på lønsedlen
Du kan se på forsiden af lønsedlen, om der indbetales til (arbejdsmarkeds-) pensionsordning. Udover pensionsprocent og indbetaling i den konkrete måned kan du se, hvor meget der er indbetalt til din pensionsordning i året.

Det skal du være opmærksom på
På årsoversigten fra dit pensionsselskab kan du se, hvor meget du igennem tiden har fået indbetalt til din pensionsordning.
Ellers kan du kontakte pensionsselskabet for at få samlet overblik over indbetalingerne - herunder om der tidligere har været "huller" i indbetalingerne.

En eventuel periode, hvor du har været i aktivering med dagpengetilskud i samme stillingstype tæller også som arbejdsperioder.

Vær opmærksom på, at der kan være karenstid for optjening af pension. Kontakt din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling for råd og vejledning.

Hvor meget skal jeg have i pension
Pensionsindbetalingen består af et fast bidrag fra din arbejdsgiver plus et bidrag fra dig selv. Du kan se i FOAs lønmagasin, hvor meget du skal have i pension.

Find lønmagasin

Det skal du gøre, hvis pensionsindbetalingen ikke stemmer
Perioder uden indbetalinger ("huller") forringer værdien af din nuværende pensionsordning.
Hvis du ikke har været ude af erhverv, og alligevel har "huller" i pensionsindbetalingerne, bør du snakke med din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, din lokale FOA-afdeling eller dit pensionsselskab.

Find afdeling

Manglende eller forkert lokalt løntillæg

Her står de lokale løntillæg
Lokale løntillæg, der følger af enten den almindelige lokale løndannelse eller en forhåndsaftale, fremgår af lønsedlens bagsideoplysninger (den såkaldte ”lønsammensætning”)

Det skal du være opmærksom på
Du kan være berettiget til et kollektivt aftalt lokalt tillæg ("forhåndsaftale"), der skal ydes for bestemte kvalifikationer eller for varetagelse af bestemte opgaver/funktioner.
Du kan også være berettiget til et personligt kvalifikations- eller funktionstillæg, som aftales dels i henhold til den overenskomst og dels i henhold til den aftale om lokal løndannelse, som du er omfattet af.

Det skal du gøre, hvis du er i tvivl om, om du får dine lokale løntillæg
Du vil kun få lokalt aftalte tillæg udbetalt, hvis din leder har indberettet dig til lønanvisningen som berettiget til tillæg.
Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om - eller mangler - lokalt aftalte tillæg i din løn.

Manglende eller forkerte ulempetillæg m.v.

Det betyder tillæg
Hvis din overenskomst eller arbejdstidsaftale indeholder bestemmelser om tillæg for at arbejde på ubekvemme tidspunkter - arbejde ekstra - få inddraget planlagt frihed m.v., er det vigtigt, at du kontrollerer, om du får de tillæg, du har krav på.

Her står dine tillæg
På lønsedlen kan du læse, hvor mange enheder af hver type tillæg, der udbetales - størrelsen af det enkelte tillæg - og det samlede beløb pr. tillægstype.

Hvor kan jeg se, hvor meget jeg skal have i tillæg? 
For at kunne tjekke, om betalingen er rigtig, er du nødt til selv at registrere (skrive i kalender) hvornår og hvor meget du har arbejdet "ubekvemt" (eksempelvis aften, nat, lørdag, søndag osv.), eller arbejder ekstra/over.
Størrelsen på tillæg kan findes i lønmagasinet. Opgørelsesperioden for tillæg er altid bagud i forhold til lønperioden.

Find tillægsstørrelser i lønmagasinet
 
Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis dine tillæg ser ud til at være forkerte i forhold til det, du er berettiget til.

Forkert timetal, fritvalgspension og stillingsbetegnelse

Hvor står det på lønsedlen 
Der er to computersystemer, som regioner og kommuner bruger til at beregne løn. Derfor afhænger det af lønsystemet, hvor timetal, fritvalgstillæg og stillingsbetegnelse står.

Lønseddel fra KMD-lønsystem
Lønseddel fra lønsystemet Silkeborg Data

Hvad er dit timetal
Dit timetal er din ugentlige arbejdstid. Hvis du fx er på 37 timer om ugen, så skal dit timetal være markeret til 37/37 timer – hvis du arbejder 28 timer, vil der stå 28/37.

Hvad er dit fritvalgstillæg
Mange faggrupper har et fritvalgstillæg, som er et tillæg, som medarbejderen selv kan vælge, om det skal udbetales som løn, eller sættes ind på pensionsopsparingen.
Spørg din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver, hvis du skal have ændret udbetalingsformen (løn eller pension) for dit frivalgstillæg.

Hvorfor er din stillingsbetegnelse vigtig
Din stillingsbetegnelse afgør hvilken overenskomst du er ansat under, og dermed hvilken løn du får.

Hvis du har spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt oplysningerne om timetal, fritvalgstillæg eller stillingsbetegnelse er rigtige, skal du kontakte dit lønkontor, din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-afdeling.

Find afdeling

Hvis det ser ud til, at der er fejl i din løn, kan du:

  • få en forklaring og gennemgang af din lønseddel fra din arbejdsgiver (lønkontoret).
  • bede din tillidsrepræsentant/lokale fagforening hjælpe dig med et mere dybtgående løntjek.

Find din lokale fagforening