Pressemeddelelse

Vigtig aftale om fremtidens handicapområde

Ny rammeaftale sætter den rigtige retning for helt nødvendige og længeventede ændringer af det specialiserede socialområde, mener FOA, som dog fortsat savner endeligt opgør med privates profit på velfærd.

Udsigten til en specialeplan, mere uddannet personale, og et nyt takstsystem er blandt de elementer, som vækker glæde i FOA, i en netop indgået rammeaftale om fremtidens indretning af handicapområdet. Aftalen er indgået mellem [Regeringen, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, og hviler på input fra interessenter i kredsen Sammen om Handicap, som FOA har deltaget i.

”Vi er rigtig glade for, at det lykkedes at lave en rammeaftale, hvor det klart tilkendegives, at der skal ske markante ændringer inden for handicapområdet både her og nu og på længere sigt. Det er der absolut behov for,” siger Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA om aftalen.

Rammeaftalen indeholder 25 initiativer, som løbende skal udfoldes og kvalificeres i Sammen om Handicap, hvor FOA sidder med. Aftalen er derfor først og fremmest en ramme, men indholdet og fokuspunkterne i aftalen sætter en klar retning, som FOA bifalder, siger sektorformanden:

”At der er behov for en bedre udgiftsstyring, er indiskutabelt. Det må aldrig blive den enkelte borger, som betaler prisen for det. Men i dag ser vi, at udgifterne stiger, uden at borgerne nødvendigvis oplever at få bedre hjælp eller støtte af højere kvalitet. Så vi skal sikre, at pengene bliver brugt rigtigt.”

Ikke mindst udsigten til en specialeplan forventer Kim Henriksen vil føre til bedre hold på udgifterne. For med en specialeplan, som vi kender fra det somatiske område i øvrigt, skal det gøres klart, hvem målgruppen er for en indsats, hvilke faggrupper der er brug for til hvilke målgrupper, og fordeling af ansvar mellem kommuner og regioner.

”Det betyder også, at vi i højere grad vil kunne visitere det enkelte menneske til den rette hjælp fra første færd. I dag får flere det dårligere, fordi de ikke får den rette hjælp. Det kan være med til at fordyre den hjælp, de får brug for, hvis de for eksempel bliver udadreagerende. Så vi ser i høj grad frem til, at der bliver udarbejdet en specialeplan. Det har vi ventet på i flere år,” siger Kim Henriksen.

Aftalen indebærer også, at der skal ske et fagligt løft blandt ansatte på det specialiserede socialområde. På kort sigt vil det eksempelvis blive et krav, at ansatte på sikrede tilbud, som rummer nogle af de borgere med størst behov for hjælp, alle har en relevant uddannelse som eksempelvis pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger og socialrådgivere. Og på længere sigt skal en kommende specialeplan også definere, hvilke kompetencer de ansatte bør have.

”Det er så vigtigt, at aftalen lægger vægt på mere flerfaglighed og større tværfaglighed. Det er en forudsætning for, at vi kan møde den enkelte med den rette faglighed fra begyndelsen. Det har også betydning for at tøjle økonomien. For det vil nedbringe behovet for indlæggelser i psykiatrien og øge trivslen hos borgerne. Har borgerne det bedre, bliver arbejdsmiljøet også bedre for de ansatte,” siger Kim Henriksen.

Én ting ærgrer sektorformanden sig over, at aftalen ikke tager livtag med. Nemlig, at det fortsat overhovedet vil være muligt for private at trække profit ud af området.

”I FOA arbejder vi utrætteligt på, at pengene til velfærd skal komme os borgere selv til glæde og gavn i stedet for at havne i lommerne hos private investorer, som bare kan øge deres overskud. Det er jo en del af årsagen til, at vi overhovedet ser en stigning i udgifterne, så det bør stoppes,” siger Kim Henriksen, der samtidigt peger på, at FOA vil gå i dialog med KL om netop dette.


Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede