Høringssvar til høring til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

FOA hilser alle tiltag, der er med til at øge patientsikkerheden velkomne og ser derfor positivt på, at Sundhed- og Ældreministeriet kommer med lovforslagsændringer, der skal medvirke til at styrke Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner.

Der er dog elementer i lovforslaget som vækker bekymring i FOA. Det drejer sig bl.a. om automatisk fratagelse af dansk autorisation, hvis den udenlandske autorisation fratages og, offentliggørelse af navne på sundhedspersoner, der får indskrænket deres sundhedsfaglige virksomhed og/eller frataget deres autorisation.