Livsforlængende behandling og genoplivning

Høringssvar vedrørende vejledning om livsforlængende behand-ling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af be-handling udenfor sygehuse

FOA- Fag og Arbejde vil henlede opmærksomheden på, at medarbejderne på hjemmeplejeområdet og plejehjemmene har meget forskellig uddannelsesbaggrund. Vejledningen henvender sig umiddelbart til sundhedspersoner og ikke til de medarbejdere, der arbejder efter Serviceloven.

Desværre er billedet ikke så entydigt i praksis, da eksempelvis social- og sundhedshjælpere, der ikke er sundhedspersoner ofte leverer ydelser efter sundhedsloven, eksempelvis øjendrypning, medicinadministration eller andet.

Læs hele høringssvaret