Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg)

FOA er positivt stemt for, at der indføre en ny patientrettighed som diagnosegarantien og mener, at det er helt essentielt, at garantien kommer til at gælde alle borger.

Det må og skal altid være en lægefaglig vurdering, der ligger til grund for udredningen således, at det sikres, at de sygeste altid behandles først.
Derfor undrer det os, at det udelukkende er indenfor det somatiske område, at garantien skal gælde. Det er vanskeligt, at psykiatrien ikke er omfattet af garantien. Eller, der ikke er sat dato på, hvornår diagnosegarantien også omfatter psykiatrien.