Lov om ændring af lov om social service

Høringssvar til lov om ændring af lov om social service

FOA - Fag og Arbejde opfatter lovændringen som et positivt initiativ. Fremover fritages kommunerne for nogle af de meget bureaukratiske regler der er i forbindelse med fritvalg, og dertil styrkes det kommunale selvstyre. Det betyder efter FOAs mening, at kommunerne kan sikre en mere optimal ressourceudnyttelse, hvor vi får bedre og mere velfærd for pengene.

I forhold til lovforslagets del om servicebevis mener FOA – Fag og Arbejde, at der er en del problemer.
Det er ikke nok at kræve, at de virksomheder, kommunen gennem et servicebevis betaler til, skal være en CVR-registreret virksomhed.
Der skal stilles faglige krav til, hvem der kan levere visiteret hjælp, så det sikres, at det er medarbejdere, der er uddannet til at observere og reagere på borgernes tilstand. Lovforslaget bør udbygges med faglige krav og kvalitetssikring af den hjælp, der visiteres til.