Forslag til ændring af lov produktionsskoler, støtte til daghøjskoler mv.

Forslag til ændring af lov om produktionsskoler, lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område

FOA har den 7. januar indsendt høringssvar til Undervisningsministeriet.

I høringssvaret fremhæves bl.a. følgende punkter:

  • FOA ser muligheder i decentraliseringen af produktionsskoler.
  • Kommunerne overtager hele finansieringen af udgifter til folkeoplysningsloven.
  • Den amtslige bidragsbetaling til AER overtages af den ny arbejdsgiver/myndighed.
  • De økonomiske konsekvenser må ikke afstedkomme unødige forringelser.


Læs FOAs høringssvar.

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.