Forslag til ændring af lov om institutioner og uddannelser mv.

Forslag til ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love.

FOA har den 7. januar indsendt høringssvar til Undervisningsministeriet.

I høringssvaret fremhæves bl.a. følgende punkter:

  • De eksisterende uddannelser og efteruddannelser på SOSU og PGU området skal udbydes på de eksisterende skoler. 
  • Der skal sikres økonomi til dækning af udgifter vedr. skolernes overgang til selveje.
  • Der skal være repræsentation fra lønmodtagersiden i de midlertidige bestyrelser som skal forberede overgangen til selveje.
  • Der skal nedsættes lokale uddannelsesudvalg.
  • Dimensioneringsforpligtigelsen skal også indføres på den pædagogiske grunduddannelse.
  • FOA og PMF tager afstand fra at klageinstansen for elever overgår til den regionale statsforvaltnings virksomhed.


Læs FOAs høringssvar.

Lovforslaget er et af de 48 lovforslag, der er sat i høring i forbindelse med udmøntningen af kommunalreformen.