Vejledning om social pension - høringssvar

(Førtidspension efter 1. januar 2003)


Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) bemærkninger til LO foreligger nu. Endvidere foreligger høringssvar fra LO til Socialministeriet. FOAs bemærkninger er alle medtaget i LOs høringssvar til Socialministeriet.

Fra 1. januar 2003 skal arbejdsevnekriteriet blandt andet anvendes ved sager om førtidspension. Arbejdsevnekriteriet skal også anvendes i sager om revalidering og fleksjob, men der er selvstændig lovgivning, se høringssvar angående udkast til bekendtgørelse og vejledning om førtidspension.

Arbejdsevnen defineres som evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver, med henblik på at opnå indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse. Vurderingen af personens arbejdsevne sker ved at sammenholde, hvad personen kan, med kravene på arbejdsmarkedet. Til at beskrive, hvad personen kan, er der udviklet en ressourceprofil.
 
FOA har blandt andet følgende bemærkninger til udkast til vejledning om social pension:

Når der henvises til sociale kapitler, må det uddybes, hvad de omhandler. Indholdet af de sociale kapitler er forskelligt i de forskellige overenskomster.

Det skal fremgå tydeligt af vejledningen, hvad der menes med selvforsørgelse. Ved vurderingen af arbejdsevnen, må det være en forudsætning, at selvforsørgelse betyder, at det er muligt at have en indtægt svarende til arbejde på fuld tid.

Det er problematisk, at vurderingen af arbejdsevnen tager udgangspunkt i hele det danske arbejdsmarked uden geografisk afgrænsning. Det står i modsætning til, at det er de konkrete jobmuligheder, der skal beskrives. I vejledningen beskrives, hvordan kommunen skal fokusere på det lokale/regionale arbejdsmarked. Det mister sin betydning i den samlede vurdering, hvor det skal være hele det danske arbejdsmarked. Det er uvist, om en person dermed skal flytte hen, hvor arbejdet er eller henvises til kontanthjælp. Det kan resultere i en abstrakt vurdering af mulighederne på arbejdsmarkedet.

I vejledningen beskrives, at sagsbehandlingen vedrørende ressourceprofilen, skal tage udgangspunkt i en samtale. FOA påpeger, at det må være en eller flere samtaler.

Der står, at beskrivelsen i ressourceprofilen skal være neutral. FOA har pointeret, at en metode ikke kan garantere en neutral beskrivelse. Selvom arbejdsevnemetoden indføres, vil sagsbehandlernes faglige viden, kvaliteten af samtalen, behandlingen af personen, viden om muligheder, udvælgelse af, hvad der skrives ned, fortsat have stor betydning for, hvordan det går i den enkelte sag.                    

Her kan du læse:

FOAs bemærkninger til LO
LOs høringssvar til Socialministeriet