Forslag til ændring af Servicelovens regler om magtanvendelse m.v.

Høring over "Forslag til lov om ændring af lov om social service (magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten)"


Socialministeren forventer i slutningen af januar måned 2003 at fremsætte forslag til lov om ændring af lov om social service (magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

På den baggrund har Socialministeriet fremsendt lovforslaget til høring.

Reglerne om magtanvendelse i sin nuværende form trådte i kraft pr. 1. januar 2000. Det er lovens bestemmelser om revision i folketingsåret 2002/2003, der er den egentlige årsag til at reglerne nu er til overvejelse. Og der har i den seneste tid været et øget pres fra forskellige organisationer af pårørende, som ønsker udvidelse af mulighederne for overvågning m.v.

Høringssvaret
Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) takker for muligheden for at komme med forbundets synspunkter på forslag til lov om ændring af lov om social service - om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Grundlæggende er FOA tilfreds med, at der er fastlagt regler for magtanvendelse på Servicelovens område. Indførelse af reglerne 1. januar 2000 har dog tilsyneladende været en mere kompliceret proces end forudsat, da loven i sin tid blev vedtaget. Den korte tid, reglerne har virket i, har ikke været tilstrækkelig til, at der alle steder er indført sikre faglige rutiner i arbejdet med magtanvendelse og øvrige indgreb i menneskers selvbestemmelsesret. Det synes derfor også, at den korte revisionsbestemmelse i loven er lige vel optimistisk. Det fremgår tydeligt af Socialministeriets egen evaluering af praksis på området, som er gennemført af Poula Helth Rådgivning, at der er betydelige problemer i en del kommuner og amter med at integrere reglerne på en faglig forsvarlig måde. Der er behov for en helt anderledes målrettet indsats hos myndighedsindehaverne til at sikre, at vilkår for reglernes anvendelse og indsigt i reglernes substans hos medarbejdere og ledere på det udførende niveau bliver tydeliggjort.
 
Det synes ikke hensigtsmæssigt, at der indføres lempelse af reglerne før der på tilfredsstillende vis er arbejdet med indførelsen af de nugældende regler.
FOA har sammen med Dansk Sygeplejeråd ved et møde den 21. oktober 2002 med socialministeren og socialpolitiske ordførere fra en række politiske partier haft lejlighed til at præsentere sine synspunkter på rammer for og indhold i reglerne for magtanvendelse m.v. og de følgende bemærkninger tager sit udgangspunkt heri.

Hvor svært skal det være?
Det skal være svært at anvende magt over for mennesker, hvis rettigheder er afhængige af, hvordan mennesker omkring dem vurderer deres situation. Magtanvendelse og andre frihedsbegrænsninger må aldrig antage vilkårlighedens karakter. Det skal være så svært, at hver eneste situation giver anledning til faglig refleksion over, om den aktuelle situation nu også kun kan klares ved anvendelse af magt.

Relancering af reglerne
Der er efter FOA's opfattelse behov for en relancering af reglerne fra 1. januar 2000, hvor disse sættes ind i en hverdags-sammenhæng så medarbejdere og ledere i de enkelte botilbud o. lign. får en reel mulighed for at identificere, hvor det er reglerne kræver nye handlemåder. Der skal tages skridt til konkret aflæring af uhensigtsmæssig viden og adfærd. Det er forudsætningen for, at kulturen kan ændres. Der skal skabes rum for diskussion af etiske dilemmaer.

Registrering og rapportering af anvendt magt
Det forekommer noget ejendommeligt, at der på amts- og kommunalt plan ikke foretages en systematisk videreformidling af indberetningerne om magtanvendelse. FOA tillader sig at forvente, at der vil blive ændret på denne tilstand. Det er væsentlig for FOA, at de vilkår, vore medlemmer arbejder under, også synliggøres på den forudsatte måde.

Faglig kvalitet i mødet!
I FOA er vi overbevist om, at det der for alvor vil skabe forandring og en reducering i anvendelsen af magt over for mennesker, som ikke er i stand til selv at vurdere, hvad situationen indebærer af risici, er at fokusere på vilkår og forudsætninger for den omsorg og det samvær, der er mellem vort medlem og borgeren. Der kan formuleres en hærskare af regler, som måske isoleret betragtet bærer løsningen for den konkrete situation i sig. Men når situationen ses i det samspil den indgår i, opstår måske flere nye problemer i kølvandet på den førstes løsning.

Bemærkninger til de enkelte forslag
Ændring til § 67 a:
Der har været en del usikkerhed om der er hjemmel efter § 67 a til at anvende magt ved udøvelse af omsorgspligt. Denne usikkerhed udspringer bl.a. af en noget forskellig signalgivning fra de involverede myndigheder. Ændringen hilses velkommen, idet der nu ikke kan være tvivl om, at magtanvendelse ikke kan tages i anvendelse i forbindelse med § 67 a. FOA ønsker imidlertid at påpege, at det, der grundlæggende giver anledning til den tidligere uklarhed, har været en usikkerhed på, hvordan de konkrete situationer ellers skulle tackles. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at præcisere reglen. Men der skal også tages initiativ til mere pædagogiske virkemidler og synliggørelse af andre metoder, som medarbejdere og ledere kan tage i anvendelse i den konkrete situation.

Ændring til § 109 a:
Der sker med forslaget to ændringer. Dels en lempelse af adgangen til at anvende alarm- og pejlesystemer. Dels indførelse af muligheden for særlige dørlås-systemer.
Der er efter FOA's opfattelse tale om ændringer som skal forvaltes med meget stor følsomhed. Isoleret betragtet vil der være mulighed for i større grad at anvende alarm- og pejlesystemer, fordi kravet til situationernes alvorlighed lempes. Årsagen til, at mennesker er dørsøgende o. lign. er mange. Men det er sikkert, at det er i samværet med pågældende, at årsagen afsløres. Der bør derfor efter FOA's opfattelse i stedet arbejdes på at sikre kvalitet i samværet med medarbejderne, for derigennem at arbejde med at finde brugbare alternative pædagogiske virkemidler i stedet for alarm- og pejlesystemer.

Tilsvarende gør sig gældende for forslaget om særlige døralarmer, som skal sikre, at beboere, der ikke skal være omfattet af særlige foranstaltninger, kan have fri adgang til at komme ud. Det får de så ved at etablere særlige anordninger. Hvis det skal fungere efter hensigten, skal der være personale til rådighed, som kan reagere, når alarmen lyder. Nu kan balladen imidlertid opstå. Hvis personalet er optaget af andre andetsteds, hvem skal de så prioritere? Er der risiko for at der opstår omsorgssvigt ved at personalet må forlade en anden beboer, som måske er på toiletbesøg? Løsningen for den ene part skaber en række nye valg og dilemmaer for medarbejderne, som ikke forekommer helt gennemtænkt og rimelig.

Ændring til § 109 b:
Det står ikke ganske klart for FOA, hvad der menes med "en begrænset periode" og "hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i hygiejnesituationer". Det må siges, at være et udslag af juridisk behændighed i § 67 a, at indføre en regel om, at omsorgspligten ikke kan gennemføres med fysisk tvang. For i § 109 b at indføre den fornødne hjemmel. Det er vel to alen ud af samme stykke. Det skaber ikke klarhed, men forvirring.

Det foreslås endvidere, at der samtidig skal udarbejdes handleplan for den fremtidige indsats. En sådan er vel allerede udarbejdet på dette tidspunkt ellers burde den i hvert fald have været udarbejdet.

Ændring til § 109 e:
Bærer for meget præg af, hvilke persongrupper der har været årsag til de foreliggende forslag. Reelt er der mange sammenlignelige grupper.

Generelle bemærkninger
Forslagene bør være mere præcise i formuleringerne. Formuleringer som "afgrænset periode", "forholdene i det ……afværge denne risiko", "forgæves har været anvendt" …, som efter FOA's opfattelse kræver et lovgivningsmæssigt bud på, hvordan dette dokumenteres.

Afsluttende bemærkninger
FOA har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med Socialpædagogernes Landsforbunds (SL) høringssvar, hvori det foreslås, at der nedsættes et Råd for vurdering af praksis og retssikkerhed i forhold til omsorg, pleje m.v., der ydes i henhold til Serviceloven. FOA kan fuldt ud tilslutte sig et sådant forslag, og deltager gerne i arbejdet.

FOA opfordrer til, at der iværksættes et kvalitetsudviklingsarbejdet med fokus på magtanvendelse, seksualitet, tvang i psykiatrien og tilsvarende temaer, som beskæftiger sig med det mest følsomme i omsorgsarbejdet; respekten og værdigheden for alle parter.