Nedsættelse af udbudsgrænsen - høringssvar fra LO

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder (nedsættelse af udbudsgrænsen)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har på foranledning af regeringens forslag om ned-sættelse af udbudsgrænsen i bekendtgørelsen om (amts-) kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder anmodet LO om eventuelle bemærkninger.
LO skal på denne baggrund bemærke, at vi ikke finder behov for den foreslåede nedsættelse af udbudsgrænsen for amters og kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder, hvorfor vi ikke kan tilslutte os forslaget.

LO finder ingen grund til at fratage kommunerne det incitament de med tjenesteydel-sesdirektivets nuværende udbudsgrænse har til at udvikle service og kvalitet til fordel for både (amts) kommunen, borgerne og medarbejderne, eller deres interesse i at udnytte de stordriftsfordele de har tilbage med denne grænse.

En nedsættelse af udbudsgrænsen ville, da det ofte drejer sig om ad hoc-samarbejde om små-opgaver, gøre det både bureaukratisk og vanskeligt at gennemføre et egentligt udbud for sådanne opgaver, og det ville tillige bringe medarbejderne, der udfører opgaverne, i en mere usikker og presset arbejdssituation.