Nedsættelse af udbudsgrænsen

Kommentarer fra Forbundet af Offentligt Ansatte til KTO og LO om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder (nedsættelse af udbudsgrænsen).

Målet med ændringen af udbudsgrænsen er at erstatte samarbejdet mellem kommuner og amtskommuners med udlicitering.

Forbundet af Offentligt Ansatte finder det meget uheldigt, at man ved at ændre grænsen for, hvornår en opgave skal sende i udbud fra de fastsatte tærskelværdier til 500.000, tvinger amter og kommuner til at udbyde opgaverne fremfor at samarbejde om opgaver.

Vi er i Forbundet utilfredse med, at fremover vil blive stillet så skarpe krav til, hvornår opgaver skal sendes i udbud. Medarbejderne, der udfører opgaverne, vil komme i en usikker og presset arbejdssituation.

Man kan frygte, at (amts)kommunerne incitament til at udvikle service og kvalitet til fordel for både (amts)kommunen, borgerne og medarbejderne, samt deres interesse i at udnytte de få stordriftsfordele de har tilbage, vil blive taget fra dem.

Ved at stille krav om udbud på alle opgaver, der kan udføres som et samarbejde mellem kommuner og amtskommuner, pålægger man desuden (amts)kommunen en stor administrativ byrde.