Udkast til bekendtgørelse om hjemmesygepleje

Forbundets høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet


Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) takker for muligheden for at fremkomme med vore bemærkninger til ovennævnte udkast.

Forbundet af Offentligt Ansatte ønsker en konstruktiv udvikling på området. Det sikres ved at skabe en udvikling med borgeren som omdrejningspunkt og ikke at fokusere på styreformer og fastlåste systemer.

Vores erfaringer er, at udliciteringer -  blandt andet indenfor ældreområdet - medfører: 
  • at den generelle udvikling og fornyelse mindskes,
  • at kommunerne fastholdes i stive og meget lidt fleksible kontrolsystemer,
  • at medarbejderne bliver utrygge
  • og at arbejdsmiljøet forringes med personaleflugt som resultat.
Forbundet af Offentligt Ansatte er principielt imod udlicitering. Vi mener ikke, at private selskaber, som agerer på markedsvilkår, skal varetage så grundlæggende velfærdsydelser som hjemmesygepleje.

Vi mener grundlæggende, der er der risiko for, at loven vil forringe kvaliteten af den samlede indsats i hjemmesygeplejen. Det er der tre hovedårsager til: 
  • Mindre uddannelse og kompetence
  • Ringere retssikkerhed for borgere og medarbejdere
  • Tilsynet
Ad. Mindre uddannelse og kompetence
Der har i Danmark været en gennemgribende opskoling af medarbejderne indenfor ældreom-rådet. Denne tendens er desværre nu vigende. Med loven bliver de uddannelsesmæssige krav til det udførende personale og de personer, der skal føre tilsyn, udvisket.

Folketinget vedtog i maj 2001 lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der sikrer den nødvendige kompetence, der skal til for at varetage plejegaverne blandt andet inderfor ældreområdet. Det er væsentligt, at der sker en sikring af den fornødne faglige kompetence hos det personale, der varetager løsningen af opgaverne i særdeleshed i hjemmesygeplejen.
I den foreliggende lov bliver det op til den enkelte kommune at tilrettelægge ordningen, herunder hvilke personalegrupper man ønsker skal løse opgaverne. Af hensyn til sikring af kvaliteten og fagligheden skal det efter FOA's mening i bekendtgørelsen være beskrevet, at personalegrupperne skal have den nødvendige faglige baggrund, der svarer til niveauet, sygehjælpere, plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter eller højere.

Ad. Ringere retssikkerhed for borgere og medarbejdere
Vi konstaterer, at det med loven stadig er kommunerne, som fortsat skal have ansvaret for opgavens løsning. Det finder vi rigtigt og naturligt.
Til gengæld er vi bekymrede for borgernes retssikkerhed i forhold til udførelsen af opgaverne. I loven begrænses kommunens ansvar til at sikre, at de visiterede opgaver rent faktisk bliver udført. Vi ser her en indsnævring i borgernes retssikkerhed, da aktindsigten begrænser sig til forvaltningens afgørelser om tildeling af ydelserne, og ikke omfatter de øvrige aktiviteter, som bliver udført af private selskaber, som forudsætninger for ydelsernes levering.
Vi opfatter reglerne om aktindsigt også som en sikkerhed for medarbejdere. Det er vigtigt, at der er åbenhed om de dispositioner, som vedrører medarbejdernes møde med borgeren.

Ad. Tilsynet
Der er i loven lagt op til, at kommunernes tilsyn med de private udbydere af hjemmesygepleje udelukkende skal koncentreres om et kvantitativt tilsyn - om ydelsen er leveret - og ikke stiller krav til den kvalitative side af opgavevaretagelsen.

De faglige udviklingsmuligheder begrænses væsentligt i denne form for tilsyn og kontrol.