Handicappede børn i hjemmet - høringssvar

"Lov om social service (serviceloven) om forbedring af regler om pasning i hjemmet af børn med handicap


Socialministeriet har udsendt udkast til ændringslov i lov om social service (serviceloven) om forbedring af regler om pasning i hjemmet af børn med handicap.

Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) høringssvar til Socialministeriet foreligger nu. Endvidere foreligger FOAs bemærkninger til LO og LOs høringssvar til Socialministeriet. FOAs bemærkninger er alle medtaget i LOs høringssvar til Socialministeriet.

Med lovforslaget vil der ske en generel forbedring af reglerne om pasning i hjemmet af børn med handicap. Der er lagt op til forbedringer, der skal ligestille familier, der passer børn med handicap i eget hjem med andre børnefamilier. De væsentligste forbedringer er:
  • Der ydes dækning for bidrag til pensionsordning. Det indføres gradvist over 2 år, så det bliver 10% i pensionsbidrag af bruttoydelsen pr. 1. januar 2004, men beløbet kan højst svare til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.

  • Der indføres en supplerende ydelse til tabt arbejdsfortjeneste, hvis personen bliver ledig, er forsikret, men ikke berettiget til understøttelse. Den supplerende ydelse kan udbetales i op til 3 måneder af kommunen. Ydelsen svarer til højeste dagpengebeløb ifølge sygedagpengeloven, men kan maksimalt udgøre 90% af personens indtægt fra hidtidigt arbejde.

FOA har afgivet følgende bemærkninger til lovforslaget, da det ikke fuldt ud ligestiller familierne med andre børnefamilier: 

  • Pensionsbidraget bør sættes til 12,5 % af bruttoydelsen, men beløbet skal højst svare til det hidtidige pensionsbidrag.

  • Den supplerende ydelse bør kunne modtages i op til 6 måneder ved ledighed.

  • Beregningen af ydelsen bør være den samme som i a-kassen. Ifølge forslaget skal beregningen foretages ud fra sygedagpengereglerne, hvilket i mange tilfælde vil give en lavere ydelse. I sygedagpengeloven anvendes et timemaksimum og i a-kasselovgivningen anvendes et dagmaksimum.

FOA har stillet spørgsmålstegn ved, hvilke ydelser der skal modregnes i den supplerende ydelse.

Her kan du læse:

FOAs bemærkninger til Socialministeriet
LOs høringssvar til Socialministeriet