Garanti for social behandling for stofmisbrug - høringssvar

Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Garanti for social behandling for stofmisbrug)


Socialministeriet har udsendt  (Garanti for social behandling for stofmisbrug) til høring hos forbundet.

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) takker for at få mulighed for at kommentere forslag til Lov om ændring af lov om social service (garanti for social behandling for stofmisbrug).

FOA mener, at det haster med at sikre misbrugere en ordentlig behandling - især når motiva-tionen er til stede hos misbrugeren. Derfor er det positivt, at der vil blive fastlagt en lovgivningsmæssig garanti for sociale behandlingstilbud til stofmisbrugere, der sikrer stofmisbrugeren ret til at modtage og amterne en pligt til at tilbyde sociale behandlingstilbud. Tilbudene skal iværksættes indenfor 14 dage efter ønske om behandling er fremsat.

FOA noterer at regeringen også her vil indføre retten til frit valg af leverandør. Og at rege-ringen med dette udspil mener at medvirke til at forstærke indsatsen overfor de svageste i samfundet. Vi er i FOA i tvivl om, i hvor høj grad de grupper, som må opfattes som de svageste, i virkeligheden har et overblik over mulighederne for behandling, så de vil være i stand til at foretage et reelt valg mellem flere kvalitative ligeværdige muligheder.

Det er naturligvis positivt, at misbrugere vil få ret til at modtage sociale behandlingstilbud, når de ønsker det. I lovforslaget og i bemærkningerne hertil, er der intet anført om, at der med retten til tilbuddet også følger en pligt til fastholdelse i behandlingen. Hvordan sikres det at misbrugeren fastholdes i behandlingen?
Det kan ikke ud fra forslaget og bemærkningerne ses, hvilke overvejelser der skal gennemføres, når fysiske og psykiske tilstande taler for begrænsninger i det frie valg. Samtidig står det ikke ganske klart om misbrugerens ønsker om behandling følges op af en amtslig visitation. Hvis det er tilfældet, som bemærkningerne giver indtryk af, er der tale om en betydelig indskrænkning af den garanti for social behandling for stofmisbrug, som man ønsker at indføre.

Grundlæggende opfatter FOA lovforslaget som et ønske om, at tage udgangspunkt i misbru-geren og dennes ønsker og situation som grundlag for behandlingen. Bemærkningerne til for-slaget signalerer imidlertid et sytemmæssigt udgangspunkt med visitation, hvor de konkrete valg skal være i overensstemmelse med den lagte behandlingsplan. Det hedder videre i be-mærkningerne, at behandlingsforløbet så vidt muligt skal fastlægges i samarbejde med bru-geren. endvidere tages udgangspunkt i den amtskommunale plan som skal koordineres med den kommunale handleplan. Det er ganske svært at få øje på misbrugeren i disse formuleringer. Hvis tilbudene skal have mening må de nødvendigvis tage udgangspunkt i misbrugerens hverdag, ønsker og behov for at matche misbrugerens situation og ikke i et større formuleringsarbejde af systemets forskellige institutionelle tilbud med differentierede målsætninger, ambitions- og kravsniveauer.

Klageadgangen knytter sig til et afslag på tilbud. Hvordan sikres klageadgang, hvis kvaliteten i tilbudene ikke er god nok? Hvilke konsekvenser får det, hvis et amt ikke lever op til sin forpligtelse indenfor 14 dage? Hvilke ressourcer afsættes til den fornødne afklaring i 14-dages perioden og kan det komme til at betyde en nedprioritering af andre grupper, der også har brug for en afklaring af sin situation? Hvis antallet af tilbud ikke er tilstrækkelige, kan det så accepteres, at der opstår ventelister?

FOA vil opfordre til, at der findes svar på de rejste spørgsmål inden endelig lovgivning gen-nemføres.

I bemærkningerne til §1, næstsidste afsnit, 1. sætning inddrages med et slag den ret til social behandling lovforslaget omhandler ved at gøre misbrugerens ønsker afhængige af en faglig vurdering. Hvis det skal være tilfældet, skal det fremgå af selve lovteksten.

Med venlig hilsen

Jens Folkersen
Sektornæstformand