Ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien - høringssvar

Indførelse af muligheden for aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Psykiatrisk Center, Sygehus Vestsjælland


Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) takker for muligheden at få mulighed for at komme med vore synspunkter i forbindelse med ovennævnte udkast til lovforslag.
FOA er enig i, at det er hensigstmæssig, at en 84-årig praksis lovliggøres, og hæfter sig i den forbindelse ved at patientens tilstand for anvendelse af aflåsning som tvangsmulighed er klart beskrevet. FOA konstaterer med tilfredshed, at motiveringen for lovforslaget blandt andet er hensynet til medarbejdernes sikkerhed.
FOA går ud fra, at der ved administrationen af aflåsning som tvangsforanstaltning, er udfoldet de yderste anstrengelse for at planlægge møde og konferenceafholdelse ved arbejdstidstilrettelæggelse, således at behovet for aflåsning minimeres.
Endelig finder FOA det af væsentlig betydning, at samtlige medarbejdere er grundigt instrueret i reglerne og kan håndtere disse i overenstemmelse med hensigten.

Med venlig hilsen
Lene B. Hansen
Sektorformand