Erhvervsuddannelser - høringssvar

Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser m.fl. love


Uddannelsesstyrelsen har ved brev 20. september 2002 anmodet Forbundet af Offentligt Ansatte om forbundets kommentarer til forslag til ændring af lov om erhvervsuddannelser m.fl. love.

Forbundet vil i det følgende primært tage udgangspunkt i de uddannelsesområder, forbundet er involveret i. Nedenstående vil således næsten udelukkende indeholde kommentarer til lovforslagets forslag til ændringer af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Generelle bemærkninger
Formålet med lovforslaget er bl.a. at forenkle rådsstrukturen og sikre fleksibilitet og effektivitet i uddannelsessystemet i overensstemmelse med regeringens mål om åbenhed og gennemskuelighed.

Med lovforslaget tillægges den overordnede koordinerende rådgivning inden for det grundlæggende erhvervsrettede uddannelsesområde det nye Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Rådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser nedlægges, og udenfor REU kan parterne oprette et udvalg for grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Udvalget for grundlæggende social- og sundhedsuddannelser skal fortsat varetage den direkte ministerrådgivning, og udvalget repræsenteres i REU og medvirker på denne måde i dets rådgivning og indstillinger.

Det eksisterende Råd for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har opnået at få placeret uddannelsesområdet i et centralt forpligtende forum, hvor parterne og relevante interessenter i uddannelserne og på beskæftigelsesområdet indgår i et forpligtende samarbejde og udformer en specifik rådgivning af ministeren.

Rådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser har gennem det seneste år arbejdet med at implementere de nye uddannelser på området. Rådet følger tæt såvel den kort- som langsigtede rekrutterings-, frafalds- og afgangssituation på området. Social- og sund-hedsområdet er som bekendt i stærkt politisk fokus, og er et højt prioriteret indsatsområde i regeringens handlingsplaner.

Forbundet er bekymret for den nedprioritering af Rådets status, som det er forbundets opfattelse, at lovforslaget er udtryk for.
Rådgivningsstrukturen i forbindelse med social- og sundhedsuddannelserne kan ikke sam-menlignes med f.eks. erhvervsuddannelsernes, da social- og sundhedsuddannelserne er opbygget i en decentral struktur med fællesbestyrelser i hvert amt, og social- og sundhedsskolerne er drevet i amternes regi. Forbundet har vanskeligt ved at se, hvorledes der skal kunne opnås et ligeværdigt samarbejde om social- og sundhedsuddannelserne og pgu'en i et udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med ovenstående problematik in mente.

Forbundet af Offentligt Ansatte foreslår derfor, at Rådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser fortsætter i det nuværende regi under betegnelsen, "rådgivende udvalg for social- og sundhedsuddannelserne". Dette begrundes med, at det retslige grundlag for det nuværende Råd ikke kan ligestilles med det retslige grundlag og vilkårene for de faglige udvalg inden for erhvervsuddannelserne, som lovforslaget sidestiller udvalget med.


Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Forbundet har følgende bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser og forslag til ændringer.

§ 1, stk. 1.(§ 34, stk. 1. punkt 7).
Forbundet mener, at der skal være en bredere elevpræsentation i REU.
Dette begrundes i den bredde, Rådet fremtidig skal kunne vejlede og rådgive ministeren om.

§ 1, pkt. 3 (§ 34, stk. 4). Forbundet foreslår, at udvalget for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser ændres til, Rådgivende udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Forbundet foreslår dette konsekvensrettet i hele lovforslaget.

§ 1, pkt. 4 (§ 35, stk. 1. pkt 1).
Det er uklart, om den foreslåede ordlyd betyder en ændring i udvalget for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelsers kompetencer, som ellers fremtræder uændret i § 17, stk. 1 og stk. 2.

§ 3. punkt 3. (§ 16)
Foreslås, at "kan nedsætte" et udvalg ændres til "skal nedsætte". Dette begrundes med, at et så stort og samfundsvæsentligt uddannelsesområde må have særlig bevågenhed, og parterne på området skal indgå i et forpligtende samarbejde om uddannelserne.

§ 3, (§ 16 stk. 2)
Foreslås ændret til "Undervisningsministeren udpeger formanden". Dette begrundes med den store bevågenhed regeringen har omkring området.

§ 3 (§ 16, stk. 3)
Foreslås ændret til: "Sekretariatsbistand stilles til rådighed af undervisningsministeren". Det-te begrundes jf. ovenstående i samfundets/regeringens høje prioritet af området.

§ 3, punkt 6 (§ 17, stk. 1)
Foreslås slettet som en konsekvens af forslaget om at videreføre det nuværende Sosu-Råds kompetencer uden for REU. Hertil skal der knyttes den bemærkning, at det er uklart, hvad der i lovforslaget menes med "REU rådgivere om uddannelserne efter denne lov i alminde-lighed".

§ 3, punkt 7 (§ 23, stk.2)
Foreslås som en konsekvens af ovenstående slettet.
Hvis den bevares, må formuleringen ændres til: "eller i Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark, hvis udvalget ikke er nedsat".

Dette begrundes i forbundets bekymring for, at lovforslagets tekst om, at det udelukkende er arbejdsgiverparterne der skal høres, hvis udvalget ikke bliver nedsat, kan føre til en unuanceret vejledning af ministeren. Amterne har som skoleejere specifikke interesser omkring uddannelserne, og uddannelserne er underlagt en regional dimensionering.

Såfremt det kun er arbejdsgiverparten, der får adgang til at rådgive/får forelagt spørgsmål fra ministeren, er det for det første forbundets opfattelse, at lovforslagets tekst ikke hænger sammen med den regionale partsrådgivning, der også fremover vil være omkring uddannelserne. For det andet kan det i særlige tilfælde havde den konsekvens, at arbejdsgiverne kan tilsidesætte en konkret rådgivning/indstilling fra fællesbetyrelserne.

Tilsvarende gælder de tilhørende bemærkninger til denne del af lovforslaget.

§ 3, punkt 8 og 9
Som en konsekvens af forbundets forslag om at bibeholde et rådgivende udvalg for de grund-læggende social- og sundhedsuddannelser foreslås de nuværende formuleringer i lovens § 40 og § 42 bibeholdt.

Forbundet af Offentligt Ansatte mener, at der med ovenstående forslag til ændringer i forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser m.fl. love kan sikres den nødvendige koordinering og samordning med de øvrige af de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser samtidig med, at parterne omkring de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser vil være i stand til at varetage området under hensyntagen til dets specielle status og retslige stilling i forhold til erhvervsuddannelserne.a