Arbejdsevne - høringssvar

"Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne" og
"Vejledning til bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne"


Beskæftigelsesministeriet har udsendt udkast til "Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne" og "Vejledning til bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne".

Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) bemærkninger til LO foreligger nu. Endvidere foreligger LOs høringssvar til Beskæftigelsesministeriet. FOAs bemærkninger er alle medtaget i LOs høringssvar til Beskæftigelsesministeriet.

Fra 1. januar 2003 skal arbejdsevnekriteriet blandt andet anvendes ved sager om revalidering og fleksjob. Endvidere kan reglerne anvendes i sager om kontanthjælp, aktivering og syge-dagpenge. Arbejdsevnekriteriet skal også anvendes i sager om førtidspension, men der er selvstændig lovgivning, se høringssvar angående udkast til bekendtgørelse og vejledning om førtidspension.

Arbejdsevnen defineres som evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver, med henblik på at opnå indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse. Vurderingen af personens arbejdsevne sker ved at sammenholde, hvad personen kan, med kravene på arbejdsmarkedet. Til at beskrive, hvad personen kan, er der udviklet en ressourceprofil.

FOA har blandt andet følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen og vejledningen om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevnen:
  • Det skal fremgå af bekendtgørelsen, at punkterne i ressourceprofilen kan anvendes i anden rækkefølge end den oplistede, hvor for eksempel "helbred" er sidste punkt.
  • Når der henvises til sociale kapitler, må det uddybes, hvad de omhandler.
  • De konkrete jobfunktioner skal findes i rimeligt omfang på arbejdsmarkedet. FOA har ønsket defineret, hvad "rimeligt" omfang er og pointeret, at det ikke er nok, at en person kan klare konkrete arbejdsopgaver, men også skal kunne klare konkrete jobfunktioner, hvis det skal være en realistisk vurdering. Det er problematisk, at vurderingen af arbejdsevnen skal tage udgangspunkt i hele det danske arbejdsmarked, når det samtidig beskrives, at kommunerne skal fokusere på det lokale/regionale arbejdsmarked.
  • FOA har pointeret, at en metode ikke kan garantere en neutral beskrivelse.  Selvom arbejdssevnemetoden indføres, vil sagsbehandlernes faglige viden, kvaliteten af samtalen, behandlingen af personen, viden om muligheder, udvælgelse af, hvad der skrives ned, fortsat have stor betydning for, hvordan det går i den enkelte sag.
Her kan du læse:
FOAs bemærkninger til LO vedr. bekendtgørelsen
FOAs bemærkninger til LO vedr. vejledningen
LOs høringssvar til Beskæftigelsesministeriet