Seniordage-KL

Seniordage videreføres som en permanent ordning.

Seniordage for ansatte i  KLs område – OK 2011

Retten til seniordagene videreføres som en permanent ordning, og med de samme regler for indtræden i retten til seniordage, konvertering til bonus eller pension og afvikling som blev aftalt ved OK-08.
Der er dog aftalt en række forenklinger af seniorordningen.
Det indebærer, at de timelønnede pr. 1. januar 2012 ikke længere vil være omfattet af seniordagsordningen. Timelønnede har ikke ikke i den hidtidige ordning haft mulighed for at afvikle seniordage, men har alene kunnet vælge mellem seniorbonus og Pension.
Der er også aftalt et ændret beregningsgrundlag for udbetaling af seniorbonus eller for udbetaling af ikke afholdte seniordage i forbindelse med fratræden. Beregningsgrundlaget vil pr. 1. januar 2012 være den pensionsgivende løn.
Endelig er det præciseret, at såfremt en ansat ønsker at ændre det valg, den pågældende har truffet mellem seniordage, seniorbonus eller pensionsforbedring, skal de ansatte selv tage initiativ hertil. Ændringen kan gennemføres pr. 1. januar, og meddelelsen herom skal gives senest den 1. oktober året forinden.

Øvrige seniorinitiativer
Det synliggøres i rammeaftale om seniorpolitik, at en seniorstilling i form af en stilling uden ledelsesansvar også kan være et relevant alternativ til pensionering for chefer og ledere, og at mulighederne for at tilrettelægge pensionsalder til tjenestemænd i forbindelse med indgåelse af fratrædelsesordninger forbedres.
Se hele aftalen på www.kto.dk