Seniordage - KL

Seniordage for ansatte i kommunerne

Vi bringer et indslag om seniordage igen, da vi stadig har mange forespørgsler om dem.

Fra 1. januar 2009 blev der indført en tidsbegrænset ordning med seniordage fra 2009 -2011(fridage med sædvanlig løn) for kommunale ”seniormedarbejdere”: Ordningen er finansieret af se såkaldte trepartsmidler og bliver udmøntet således:

 

I det kalenderår den ansatte fylder

Antal seniordage

60/58

2

61/59

3

62/60

4

 

Hovedreglen er, at retten til seniordage opnås, i det år, hvor den ansatte fylder henholdsvis 60, 61 og 62 år.

For en lang række af FOAs medlemsgrupper indtræder retten imidlertid tidligere:

I det kalenderår, hvor den ansatte fylder henholdsvis 58, 59 og 60 år.

 

Retten til seniordage indtræder fra 58 år for følgende grupper:


 • Dagplejere
 • Husassistenter
 • Rengøring, ikke faglærte
 • Rengøringsassistenter
 • Social og sundhedspersonale
 • Omsorgsmedhjælpere
 • Pædagogmedhjælpere
 • Specialarbejdere/ faglærte gartnere/ brolæggere m.v.
 • Pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner, legepladser, dag-plejeordninger m.v.

Retten til seniordagene gælder uanset, hvornår i kalenderåret den ansatte fylder år.

Retten til seniordagene gælder også uanset, hvornår i året den ansatte tiltræder en stilling.


Varsling af afholdelse af seniordage

Den ansatte skal tidligst muligt varsle, hvornår man ønsker at afholde seniordagene.

Arbejdsgiveren kan sige nej til den ansattes ønske, hvis det er nødvendigt af hensyn til arbejdets udførelse. Det kan eksempelvis være, hvis den ansatte ønsker at afholde seniordage på et tidspunkt, hvor der er ekstraordinært mange kolleger, der holder ferie, er syge eller er på kursus

m.v. Arbejdsgiveren kan ikke sige nej blot ved at henvise til generel travlhed, dårlige normeringer osv.

Afvikling
Man har ret til at afvikle seniordagene i hele eller halve dage. Man kan også afvikle seniordagene i timer; men kun hvis man kan blive enig med arbejdsgiveren om det. 

Ikke afholdte seniordage

Hvis den ansatte ikke har afholdt seniordagene ved kalenderårets udløb, bortfalder seniordagene! Hvis seniordagene ikke er afholdt, fordi arbejdsgiveren har afvist den ansattes ønske om afholdelse, så overføres seniordagene til det efterfølgende kalenderår. Hvis den ansatte fratræder sin stilling i løbet af kalenderåret, udbetales løn for de ikke-afholdte seniordage.

Bonus eller pension i stedet for fridage

Den ansatte her ret til at konvertere seniordagene til enten bonus eller pension. Bonus udbetales ved kalenderårets udløb. Hvis man fratræder inden kalenderårets udløb, udbetales bonus forholdsmæssigt ved fratræden.

Pension indbetales løbende. Udbetaling af bonus og indbetaling af pension konverteres i forhold til den ansattes timeløn.


Andre ordninger

I enkelte overenskomster er der også aftalt en ”frit valgs ordning” for ældre medarbejdere. Disse ordninger er helt uafhængige af de her beskrevne seniordage.

Det gælder:

 • Dagplejere
 • Legepladspersonale
 • Pædagogisk personale i dagplejeordninger
 • Social –og sundhedspersonale
 • (Pædagoger i København)

Disse overenskomstgrupper har ret til at vælge 2 supplerende seniordage pr. år fra 58 år i stedet for tillæg eller pension.

Pædagogiske konsulenter har fra 60 år ret til at vælge to supplerende seniordage pr. år i stedet for tillæg eller pension(+ 1 supplerende seniordag der kun gives i det kalenderår medarbejderen fylder 60 år og som ikke er led i en fritvalgsordning.)

Pædagogmedhjælpere over 55 år har en fritvalgsordning der betyder, at de kan vælge mellem en uges ekstra ferie eller en forhøjelse af pensionsbidraget.