Omstrukturering af dagplejen i Varde kommune

Vi er blevet opmærksomme på, at Varde kommune er i gang med omstrukturering af dagplejen 3 til 1. (3 til 1 betyder at hele Dagplejen skal sammenlægges til et stort distrik)

Det er man i fuld gang med, at arbejde med på ledelseplan, MED-system og tillidsrepræsentanterne.

Udover det er der sidenhen blevet sat fokus på, om dagplejen skal under daginstitutionerne i Varde Kommune.
Det kan vi næsten ikke argumentere nok imod. Og vi håber at embedsmændene og politikerne i Varde kommune besinder sig og lader Dagplejen arbejde stille og roligt henimod 3 til 1 i stedet for.

Der er ikke nogen form for økonomisk gevinst ved at underlægge dagplejen institutioner.Jeg vil her beskrive argumenter og bekymringspunkter for at det ikke skal ske:
Dagplejen er en god, velsondret og solid arbejdsplads, som af forældre bliver ”valgt til.
Dette skyldes bla. den pædagogik, der ligger som en rød tråd gennem dagplejernes og dagplejepædagogernes arbejde, og den pædagogiske holdning og tankegang hele dagplejen fungerer under/efter.
Beskrivelse af dagplejepædagogik som både forældre, dagplejepædagogerne og dagplejere anser for vigtig og grundlæggende for børnenes start i institutionslivet og som foregår i Varde kommune i dag.

Dagplejens succes hænger helt og holdent sammen med organisering af dagplejen som arbejdsplads. Der er en leder som foruden det administrative arbejde fungerer som pædagogisk konsulent og vejleder. Der udover er der dagplejepædagogerne der ligesom lederen har et stort kendskab til børn i aldersgruppen 0-3 år. De har fingeren på pulsen” med hensyn til udvikling indenfor denne aldersgruppe og desuden har de stor fokus på den enkelte dagplejeres ressourcer og derved kan de vejlede og påvirke til gavn for såvel dagplejere som børn og forældre.

Dagplejeledelsen som har budget til dagplejeområdet har fokus på dagplejens udvikling og kvalitet og på dagplejepædagogerne og dagplejerens udvikling. Har forståelse for dagplejens måde at arbejde på med pædagogik. Man får den samme viden, læring og kvalitet som er meget vigtigt.

Dagplejen/dagplejerne har tæt kontakt til børnehaverne og samarbejde med børnehaverne, så børnene fra 0-3 år er trygge ved at skifte institution når tid er.

Det tætte samarbejde dagplejer og forældre imellem, giver et stort og indgående kendskab til et enkelte barn og derved bliver dagplejeren god til at fokusere på det enkelte barns udvikling og trivsel. Dagplejeren kan styrke barnets selvværd ved at bekræfte barnet i dets stærke sider, samtidig med at barnet kan blive styrket og trænet i de mere svage sider.

Dagplejehjemmet er en lille enhed med få primære voksne, der minder om ”hjemme” med den tilhørende tryghed, tillid og stor nærvær. Der er tid og ro til fordybelse og udforskning, samtidig med at der er andre børn, der er med til at udvikle en social adfærd hos det enkelte barn.

Dagplejerne er gode til at komme bag om problemerne i eksempelvis truede familier. Dagplejeren opfattes ikke som en autoritet, men som en ligestillet, der vil det bedste for børnene og derfor er forældrene i truede familier villige til at diskutere evt. problemstillinger med dagplejeren.

Dagplejen er et godt udgangspunkt, når det gælder integration af flygtningefamilier. Gennem dagplejen møder flygtningeforældre og børn de danske traditioner og den danske kultur. Børnene får en naturlig omgang med danske børn og der igennem en god tilgang til deres kommende tilværelse i Danmark og i det danske samfund.

Dagplejen arbejder med lærerplaner.

BEKYMRINGSPUNKTER:

Såfremt dagplejen skal have flere ledelser, som er i institutioner og pædagoger derfra, endda med budget delt op på de forskellige ledelser vil dagplejen blive:

 • Meget forskellige p.g.a. forskellige ledere der vil noget forskelligt
 • Daginstitutionsleders manglende forståelse for dagplejens pædagogik og dagplejerens arbejdsvilkår vil blive et stort problem
 • Viden vil gå tabt
 • Fagligheden og kvaliteten vil blive meget forskellige p.g.a. økonomi og prioriteringer.
 • Kurser og uddannelse vil blive forskellige p.g.a. økonomi og prioriteringer
 • Dagplejepædagogerne mangler sparring med andre dagplejepædagoger og kan ikke bruge daginstitutionspædagoger. Det er at blande æbler og pærer sammen.
 • Samarbejde/udvikling dagplejerne imellem kan ikke lade sig gøre, da ledelserne vil noget forskelligt.
 • Gæstedagplejen kan ikke hænge sammen i de mindre områder, da man ikke kan gå på tværs af ledelserne/distrikterne p.g.a. økonomi
 • Forældrebestyrelse skal være fælles med daginstitutionen og derved kan dagplejen drukne og ikke blive hørt i daginstitutionsproblemer/opgaver som ikke er relevante for dagplejen.

Hvis man tænker gæstedagpleje i daginstitutioner kan dette ikke lade sig gøre overenskomstmæssigt.

Dagplejen vil forsvinde i små distrikter.

Dagplejepædagogik og institutionspædagogik bygger på samme lovgrundlag, men de forskellige pædagogiske tilbud er vidt forskellige – og bør derfor fortsat være alternativer, som forældre kan vælge imellem ud fra indstilling og temperament.

 • Pædagogen i en daginstitution har primært sit arbejde i forhold til børn – mens pædagogen i dagplejen har et voksenpædagogisk arbejde ved tilsyn og sparring.
 • Dagplejepædagogen har ansvaret for, at den enkelte dagplejer og grupper af dagplejere arbejder ud fra fælles mål og værdier. Ligesom det er dagplejepædagogen, der har ansvaret for at kvaliteten i det enkelte dagplejehjem lever op til kommunens standard.
 • Dagplejepædagogen har en særlig udfordring, på en ene side skal dagplejepædagogen varetage myndighedsopgaven med at sikre at vedtagne normer, regler og kvalitetsmål nås – på den anden side skal hun supervisere på en sådan måde, at den enkelte dagpleje bevarer sit særpræg og udvikler sig.
 • Denne form for sparring og rådgivning kræver en særlig indføling og erfaring, som ikke umiddelbart lader sig sammenligne de udfordringer en institutionspædagog står overfor.
 • Alt i alt kan man sige, at dagplejen bliver splittet, forskellige kvaliteter, faglighed, pædagogik, forældrebestyrelsesarbejde, MED-systemer, flere tillidsrepræsentanter o.s.v.
 • Den kvalitet og faglighed, sammenhæng man gennem mange år har arbejdet med og stadig arbejder med for at få en god, tryg og udviklende dagpleje for børnene og medarbejderne i dagplejen vil forsvinde.
 • Børnehave, vuggestue og dagpleje er forskellige pasningsordninger, som på hver deres måde er godt med et dagligt samarbejde. Et samarbejde som bliver udført i dag.
 • Det er forskellige tilbud/valgmuligheder til forældre og børn med forskellige behov.

Man kan ikke redde børnehaverne og vuggestuerne ved at ødelægge dagplejen.