Nyt fra Sundhed- og Service jan 2020

Kære medlemmer i sundhed og service

Rigtig godt nytår til jer alle, jeg håber I kom godt ind det nye år, og stort tak til jer der varetog arbejdet så andre kunne holde fri.
I november 2019 afholdte den centrale social- og sundhedssektor sit årlige faggruppelandsmøde for alle faggrupperne i social- og sundhed.

I FOA Sydfyn har vi repræsentanter for følgende:

 • Social- og sundhedshjælper: Marianne Buxbom Lauritzen
 • Social- og sundhedsassistent: Anita Ødegård, fra 1/1 2020 Sara Darling Jørgensen
 • Sygehjælper: Susanne Græns Rasmussen
 • Plejehjemsassistent: Lise Skovlund Adriansen
 • Portør: Benny Andersen

Repræsentanterne har skrevet lidt fra deres respektive faggrupper, som vi bringer her:

Social og sundhedshjælper:
Vi talte en del om elever og vejledernes vilkår. Den generelle holdning var at vejlederne skal uddannes bedre til at varetage deres funktion i arbejdet med eleverne.
Der er ikke mange Social og Sundhedselever pt. Dog ses en lille tendens til at der kommer flere ansøgninger flere steder i landet.
Rundt om i landet ser det ud til at kommunerne har fået øjnene op for hvor vigtige vi er.
Torben Hollmann udtalte at "Social og Sundhedshjælperne er de første der kommer i hjemmet." Derved har vi en stor observationsrolle.
Der var stor enighed om at vi skal være meget bedre til at sælge vores fag.
Jobcenter har stadig en udfordring når de fortæller ledige at Social og Sundhedshjælperuddannelsen ophører. Dette er ikke sandt.

Social- og sundhedsassistenter:
Den 27. - 28. november var jeg så heldig at deltage i faggruppelandsmødet for social- og sundhedsassistenter.
Landsmødet bestod af veksling mellem møder i egen gruppe og fælles oplæg med resten af faggrupperepræsentanterne i FOA.
Det er 2. år jeg deltager, så det var hyggeligt at gense gode kollegaer fra hele landet. 
Den store overskrift for indholdet i de 2 dage var "et arbejde for livet". Hvilke aktiviteter og indsatser skal igangsættes for at nå målene for det nyligt vedtagne målprogram i sektoren.
1. dagen var der følgende temadebatter, som du kunne vælge dig ind på efter eget ønske:

1) Tydelige karriereveje: Winni Jakobsen, sektornæstformand, fortalte om sektorens ambitioner for tydelige karrierevejen inden for social- og sundhedsområdet.

2) Ældreområdet. Debat ved Janine Almy. Skal ældreområdet organiseres på en anden  måde? Hvordan skal vi rekruttere?

3) Rekruttering. Journalist Mette Boysen fra Fagbladet FOA lagde op til debat. God debat om hvordan pressen, men også medlemmerne selv, kan bidrage med at tale vores fag op (og ned).

4) Fastholdelse. Er vores arbejdstids regelsæt for rigidt og opleves indgribende i den enkeltes frihed?
Skal reglerne ændres og kan de blive en glidebane og risiko for at belaste arbejdsmiljøet. Værter var Jette Olsen og Tanja Nielsen fra sektorbestyrelsen.

5) Psykiatri. Hvad er psykiatriens udfordringer og hvilke løsninger findes der? Claus Cornelius, konsulent i FAG og Politik fortæller om FOA's indspil til regeringens 10-års plan for psykiatrien.

6) Rette hænder til rette opgaver ved Vinni Jacobsen. Sektoren og ikke mindst medlemmerne har nu i årevis råbt op om at social og sundhedspersonale ikke får lov at bruge de kompetencer de har og hvorfor er vi kommet dertil.

Programmet var tæt og vi afsluttede først kl. 21:00 (vi fik dog lige en god middag fra 18:30-19:30).

2. dagen bestod af fælles oplæg inden for psykiatri, somatik eller det nære sundhedsvæsen.
Her gik vi mere i dybden ift. nogle af de oplæg, der havde været dagen før. Vi diskuterede bl.a. hvilke faglige udfordringer der opleves. Det var meget tydeligt at inden for området med "rette hænder til rette opgaver" var der meget store forskelle fra arbejdsplads til arbejdsplads og også store forskelle ift. hvor henne i landet du kom fra. Det er tydelig at det er ledelserne rundt omkring som "bestemmer" hvad vores kompetencer er, men det var også ret tydeligt at vi selv kan gøre rigtig meget ved at markere os og fortælle hvad vi kan. Mit store spørgsmål er; Hvorfor kan en sygeplejerske pr. definituion alt når hun er færdiguddannet, mens vi som social- og sundhedsassistenter skal oplæres/have kompetence kort på alt vi skal lave? Min opfordring til FOA er at de skal arbejde på at tydeliggøre i vores uddannelsesplan helt specifikt hvad vi kan/må.

Inden vi sluttede 2. dagen var der valg til de faglige udvalg. I vores gruppe blev alle genvalgt ( Annie Overmark Schact, Connie Boysen Jørgensen og Vibeke Elise Jensen).

Tak fra mig og held og lykke til den nye faggruppe repræsentant, Sara.Sygehjælper:
Antallet af sygehjælpere  er naturligvis faldende da det er en lukket faggruppe.
Der er pr. 1.10.2019 ca. 3650 erhvervsaktive sygehjælpere på landsplan.
Statistikken siger at der er et fald i erhvervsaktive på ca. 500 årligt. 
Der var igen i år en del snak om at der i nogle i kommuner skal kæmpes for, at man får lov at bruge sine kompetencer som sygehjælper.
Uddannelsen bliver sidestillet med social og sundhedhjælperen, så der skal oplæring til når der bl.a. skal dryppes øjne. Hvilket jo er en del af sygehjælperens uddannelse. Jeg syntes vi skal vælge vores kampe med omhu. Min egen holdning er at det vigtigste i det daglige arbejde er at arbejde tværfagligt og udnytte hinandens ressourcer/kompetencer uanset faggruppe. Vi skal hver dag gøre det bedste for at borgerne får et værdigt liv.
Generelt er sygehjælperne vellidt på arbejdspladserne og er en kompetent faggruppe som har nemt ved at få arbejde.
Sygehjælpernes kompetenceprofil blev gennemgået. Der var en enkelt ændring ellers godkendt. Den ligger på foa.dk.
Som det sidste kan jeg fortælle at jeg blev valgt som 2. suppleant til fagligt udvalg. Vi deltog 20 inkl. det faglige udvalg på 3.

Plejehjemsassistent:
Vi er nu 603 aktive plejehjemsassistenter registreret i FOA. Et fald på 17,4 % på de sidste 3 år (der er selvfølgelig stadig en del, der arbejder som andre funktioner, deraf en del i mellemlederstillinger, og dermed ikke registreret i FOA). Der er stadig en del plejehjemsassistenter, især i det jyske, der har problemer med at få en "trust" adgang til FMK, og dermed ikke har mulighed for udføre det arbejde, mange har udført gennem 30-40 år, hvor de har været medicinansvarlige på deres arbejdsplads. Dette på trods af, der er lovmæssigt krav på at få en trust løsning. På min arbejdsplads, Frøavlen, har vi nu fået en trust løsning, men det er meget op til lederne, hvor let det går. Et andet generelt problem landet rundt, er at mange kompetencer, vi har varetaget i mange år, bliver givet/ taget af sygeplejerskerne, men dette problem deler vi med SOSU-assistenterne landet rundt.
Et andet generelt problem er, at der bliver flere og flere ufaglærte, ansat i plejen. De sidste 3 år, er procentdelen steget med hele 123,5 %! Og dette er endda kun de som er registrerede i FOA.
Af gæstetalere, kan særlig fremhæves "Rette hænder til rette opgaver" ved overlæge på Holbæk Sygehus, Lisbeth Lintz, som var super inspirerende at høre på, med hendes meget innovative ideer til at nedbryde faggrænser og komme væk fra hierarkisk arbejdsmiljø, ved at oplære og uddelegere til de personer der brænder for mere ansvar/kompetance, til at varetage mere komplicerede opgaver, uden at skele til faggrupper og dermed aflaste/frigive tid til de meget travle læger. Hun fik stående bifald, og vi var mange der var enige om, at alle byer fortjener sådan en "Lisbeth."

Portører:
Vi havde en overlæge fra Holbæk Sygehus (Lisbeth). Hun var inde på rette hænder til rette opgaver. Hun var inde på dokumentation (kompetance) Hun mente at man brugte for meget tid på dokumentation. Hun ville have at man brugte mere tid på patienterne.
Så havde vi Vinnie (sektornæstformand) inde i vores portørgruppe. Hun fortalte bl.a. om at vores portøruddannelse var blevet stemt ned af 3F.
3F mente at vi gik ind over vores arbejdsopgaver. Der var en længere debat om hvad vi så skulle. Vi har i årens løb kommet med mange løsninger/forslag på hvordan vi kunne få en ny erhvervsuddannelse. Dem påstod Vinnie at hun ikke kendte til. Men det ville hun da undersøge. Vi blev enige om at nedsætte en gruppe på 5 portører (en fra hver region), plus det faglig udvalg. De skal så arbejde sammen om at få vores forslag videre i systemet. 
Syntes faktisk at det var et konstruktivt møde vi havde.

 

Vi mangler stadig nogle faggrupperepræsentanter

Vi mangler fortsat repræsentanter for følgende faggrupper i social- og sundhed:

 • Beskæftigelsesvejledere                                                                  
 • Fodterapeuter
 • Handicaphjælpere
 • Handicapledsagere
 • Hjemmehjælpere
 • Ledende servicepersonale
 • Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere)
 • Neurofysiologi assistenter
 • Operationsteknikere
 • Piccoloer og Piccoliner
 • Plejer
 • Tilsynsførende assistenter
 • Værkstedsassistenter/ -ledere
 • Øvrige i sektoren

 

Og følgende i kost og service:

 • Personale ved højskoler, private kantiner mv.
 • Rengøring
 • Rengøringsledere
 • Serviceassistenter og -medarbejdere 
 • Vaskeripersonale
 • Øvrige i sektoren
 • Husmedhjælpere i staten
 • Kantineledere

 

Hvis du synes det lyder interessant at repræsentere din faggruppe og få indflydelse på dit fags udvikling, så kontakt sektoren, fx på mail: sydfyn@foa.dk – mrk. Faggrupperepræsentant, så kontakter vi dig hurtigst muligt.