Højesteretsdom om bevarelse af anciennitet

Bevarelse af ansættelsesanciennitet efter stillingsskift hos samme arbejdsgiver

Højesteret dom af 11.12.14 om bevarelse af ansættelsesanciennitet efter stillingsskift hos samme arbejdsgiver 
 
Sagen drejer sig om, hvorvidt en lærers stillingsskift fra B skole til C skole indebar en afbrydelse af hendes anciennitet efter reglerne i funktionærloven med den virkning, at hun mistede sit hidtidige opsigelsesvarsel på 6 måneder og retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Læreren var efter overenskomsten omfattet af funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse.

Højesteret fastslog, at læreren måtte anses for uafbrudt beskæftiget som lærer i samme virksomhed siden 1997, og at hun derfor var berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens bestemmelser.

FOAs kommentar:
Sagen viser, at det er vigtigt at være opmærksom på bevarelse af sine optjente rettigheder, hvis man ønsker at skifte til anden stilling hos samme arbejdsgiver. Medlemmerne opfordres til at søge rådgivning i afdelingen eller hos tillidsrepræsentanten, før de skriver under på eller i øvrigt accepterer vilkår ved stillingsskifte. Der bør ved fortsat ansættelse hos samme arbejdsgiver under alle omstændigheder stilles krav om fortsættelse af den hidtil optjente anciennitet, hvis ikke det følger af arbejdsgivers tilbud.

Sagen viser også, at det ikke er afgørende, om den ansatte har skrevet under på et vilkår om prøvetid i forbindelse med et stillingsskifte, hvis omstændighederne i øvrigt er således, at hun skulle bevare sin anciennitet. Det er afgørende at vurdere de konkrete omstændigheder ved stillingsskiftet:

Hvordan er ansættelsesområdet beskrevet i ansættelsesbrevet?
Har arbejdsgiver i øvrigt behandlet stillingsskiftet som en reel fratrædelse?
Er der eksempelvis sket ferieafregning?

Har du spørgsmål til din anciennitet:
Kontakt os på sydfyn@foa.dk eller ring til vores overenskomstsekretariat
på tlf. 4697 2727