Beretning 2014

BERETNING 2014

Jeg vil nu aflægge bestyrelsens beretning for 2014.
Det har som i de foregående år, været begivenhedsrigt og med mange spændende opgaver. Der er og bliver stadig arbejdet intenst med alle de mange politisk vedtagne reformer.
Nu viser det sig mere og mere hvor ulighedsskabende mange af reformerne rammer.

Dagpengesystemet er blevet ændret
Den tidligere VK-regering, lavede i sine seneste år, en hel stribe reformer inden for arbejds-markedspolitikken. Reformerne har grebet markant ind i vores medlemmers vilkår, og har der-for også præget FOAs politiske aktiviteter og faglige arbejde, og selvfølgelig også den indsats vores a-kasse har udført de sidste år.

Dagpengeperioden blev forkortet fra fire til to år, og optjeningsperioden forlænget fra 26 uger til 52 uger.

Mange af vores medlemmer er faldet ud, eller risikerer at falde helt ud af dagpengesystemet som følge af forringelserne. I hele FOA har over 4.000 medlemmer mistet deres ret til dagpen-ge – i 2014 var tallet 1701 medlemmer.

Ledige, som opbruger dagpengeretten efter 2013 og frem til 1. halvår 2016 er sikret, via en ”ny arbejdsmarkedsydelse” – en ydelse, der også svarer til kontanthjælpen. Det er en ordning, som betyder, at vores medlemmer ikke mister forsørgelsen helt – men slet ikke får en kompensation, som FOA finder rimelig.

Også beskæftigelsesindsatsen er blevet reformeret:
Den nye regering varslede allerede i deres regeringsgrundlag fra efteråret 2011 en reform af beskæftigelsessystemet, som skulle genskabe tilliden til kommunerne, sagsbehandlerne og de ledige, og det er sket med virkning fra 1. januar 2015. Desværre uden, at der er sket ændrin-ger i hverken dagpengeperiodens længde eller i optjeningsperioden.

Til gengæld får A-kassen i den nye reform en række udfordringer, som blandt andet handler om fra 1. juli 2015 at deltage i fællessamtaler med vores ledige på de lokale Jobcentre – det er et arbejde, vi glæder os til, da vi tror på, at det vil gavne vores ledige medlemmer, at vi kan bistå dem konkret i deres kontakt med Jobcentrene og nu også ude i Jobcentrene. Men selv-følgelig vil det kræve en stor ekstra indsats af vores medarbejdere i a-kassen - jeg tænker både på geografi og logistik fra Ærø, Langeland, Svendborg til Faaborg-Midtfyn.

Ledighedstal
Ved udgangen af 2014 var 215 medlemmer berørt af ledighed i FOA Sydfyn – hvoraf 166 kommer fra social- og sundhedssektoren og 40 fra pædagogisk sektor. Det svarer til en ledig-hedsprocent på 4,0 – lidt under landsgennemsnottet i FOA (4,2 %).

Faglig afdeling og A-kassen har forsøgt at holde nogle cafe-eftermiddage for ledige medlem-mer. Her var interessen ikke særlig stor, hvorfor vi nu forsøger at finde andre måder.
Lige nu arbejder vi på at optimere samarbejdet med at hjælpe medlemmerne, både i deres opsigelsesperiode og i forhold til jobformidling. Det vil I komme til at høre og læse mere om, efterhånden som tiltagene bliver mere konkrete.

Efterlønsreformen, hvor færre går på efterløn og først senere får ret til det, betyder at nogle medlemmer har sværere og sværere ved, at få en god afslutning på arbejdslivet. Man er rent faktisk for slidt op til at magte sit arbejde, men vil alligevel ikke give op, så de sidste år slæber man sig afsted, og en del gange alene fordi man har taget smertestillinde medicin.
Det er ikke et velfærdssamfund værdigt!

Også for sygemeldte er der sket store ændringer, som omtalt sidste år er sygedagpenge pe-rioden sat ned til 22 uger i stedet for de tidligere 52 uger. Den sygemeldte skal så afklares via et ressourceforløb.

Det lyder også som en vældig god ide, hvis man i kommunerne fik igangsat det antal forløb, som er nødvendigt for at hjælpe alle, som har været sygemeldt i 22 uger. Her kniber det med at følge med, og fra fagforeningen oplever vi, at det enkelte medlem i visse tilfælde raskmel-des til andet arbejde, på områder hvor der dels ikke er arbejde at få, og dels er den nu rask-meldte faktisk ikke ”sygdomsfri” nok til at varetage et fuldtidsarbejde. Det kræver mange op-gaver som bisidder.

På arbejdsskade området er det lykkedes FOA at få
3.316.758 kr. ind til medlemmerne. Beløbet er ikke så stort, som det plejer, men rigtig mange medlemmer venter på endelig afgørelse for erhvervsevnetab. Dette kan ikke afklares før kommunen har afklaret medlemmet. Det tager nu længere tid, da vores medlemmer skal igennem det føromtalte ressourceforløb, og disse forløb skal afsluttes før der kan tages endelig stilling
Vi er bekendt med, at 5 af vores medlemmer har fået førtidspension, 4 bevilget fleksjob og 1 revalidering.

Ungdomsarbejdet har ligget stille hvad angår det lokale ungdomsudvalg, den sidste formand Mette Broberg, forsøgte ihærdigt at få andre unge, til at deltage, men desværre forgæves. Forbundet arrangerer stadig seminarer og kurser målrettet unge og her er der stadig deltagelse fra Sydfyn. Jeg håber så, at der igen kan startes lokalt arbejde op, når de unge forhåbentlig finder sammen et par stykker, får en god ide til en aktivitet og henvender sig. De skal være så velkomne.

Tillidsvalgte
I FOA er vi med udgangen af 2015 færdige med anden 3 årsperiode, med en ny måde at få midler ud i afdelingerne til uddannelse af Tillidsvalgte, og umiddelbart giver det en bedre mu-lighed for at udbyde lokalt tilrettede tiltag.
Uddannelsen af tillidsvalgte er nu alene behovsudbudt, dvs. at den enkelte tillids og arbejdsmiljø repræsentant mindst hvert 2. år kommer til en samtale i afdelingen, hvor den enkeltes arbejdsopgaver beskrives, og deres kompetencer afklares. Herudfra tilbydes der uddannelse, og ikke kun kurser. Det kan sagtens være en temadag eller en henvisning til ”selvstudie” på Tillidszonen, som er et sted på FOAs internet, specielt til tillidsvalgte.
Den enkelte tillidsvalgtes opgaver er helt afhængig af hvilken arbejdsplads man arbejder på, og hvilke udfordringer man har det enkelte sted. Har man mange og tætte kolleger, eller dækker man flere arbejdspladser, med kun en eller få medarbejdere hvert sted. Hvor er ledelsen? I et kontor på samme arbejdsplads eller i en helt anden by, og hvilket og hvordan er samarbejdet? Alt dette er helt afgørende for hvilke kompetencer man har brug, og derfor også ens ud-viklingsbehov.

Der kommer i løbet af 2015 en særlig indsats overfor FTR, der får tilbudt både en yderligere opgave beskrivelse og derefter flere tilbud. FTR er jo mellemledet mellem den enkelte TR og afdelingen, så her er Forbundet ved at udvikle yderligere tiltag.

Tilbuddene til arbejdsmiljørepræsentanterne skal også optimeres. Det har nemlig været svært, at få både ledere og AMR til at se nytteværdi i at blive kompetence afklaret i FOA, hvorfor til-buddene, der jo alene må gives efter kompetenceafklaring, har været svære at sætte i gang. Dog er vi her i starten af marts i gang igen med kompetenceafklaring, så det går fremad men langsomt.
Alt dette kræver en hård prioritering både af udbudte uddannelsestilbud, og til hvilke tillidsvalgte tilbuddene gives. Der skal som minimum afholdes et bestemt antal dage og samtidig, hvis uddannelsesdagene er for dyre, så skal der i afdelingen bruges kontingentkroner og ikke AKUT-midler til overforbruget, uanset hvor godt man kan argumentere for behovet. Det gør, at vi i indeværende år, måske kommer til at tilbyde lidt færre kurser m.m., fordi vi de 2 sidste år har afholdt godt 200 uddannelsesdage mere end tildelt.

Vi har gennem de sidste år oplevet flere og flere bortvisninger, hvor det har været nødvendigt med bisidder hjælp fra afdelingen. Den stedlige TR er ganske simpelt kommet til kort, enten fordi medlemmet ikke har handlet særlig rationelt, og derfor er alle måske bedst tjent med at dette samarbejde ophører, eller nogle gange har ledelsen handlet så hurtigt og overilet, men alligevel ikke helt ifølge reglerne, så afdelingen har været ude at hjælpe med at redde trådene ud. Heldigvis er det i mange tilfælde lykkedes os, så sagen er vendt til en almindelig opsigelse. Derefter har den enkelte meget lettere, ved at fortsætte sit arbejdsliv på en ny arbejdsplads.

Kompetencefonden, aftalt ved OK13, er ved at blive mere og mere kendt, lige nu oplever vi flest ansøgninger til diplomuddannelse. FOA har været bekymret for om vi ” får vores del” af midlerne eller de søges/ bevilges til andre grupper. Det laves der statistik på, og fonden er fortsat med i den nye OK15.

På pædagogisk område har der været en del opsigelser fordi der er færre børn at passe, og i ganske få geografiske områder er der heldigvis kommet flere børn og dermed flere dagplejere.
På trods af finanslovens ekstra bevillinger til børneområdet i 2014 blev der i vores optik ikke ansat flere. Det har så medført at de ekstra penge der er bevilget til 2015 nu først udmøntes efter konkret ansøgning til helt bestemte tiltag. Dette hilser FOA velkomment, så pengene ikke bare bliver liggende i kommunekassen eller brugt på helt andre områder.

På sundhed- og service området er det Regionens måde at have assistenter ansat, der har fyldt. Der er sket fyringer både i Svendborg og på Ærø, ”gamle” og erfarne social og sund-hedsassistenter, har der lige pludselig vist sig ikke at være brug for mere.
Den nye erhvervsuddannelsesreform vil få stor indflydelse, vi forventer den træder i kraft 1. august 2015, men det endelige indhold i uddannelserne er endnu ikke helt på plads. Fagsam-mensætningen ændres og der forventes flere uddannelsespladser til social og sundhedsassi-stenter og færre til – hjælpere.

Kost- og Service
Det der har fyldt på Kost og Service området er som sædvanlig udlicitering, hygiejnekrav, ud-dannelse og faglig nedskæring.
Rengøring er det område, hvor kommuner og regioner udliciterer deres opgaver til private le-verandører. Det er fordi man forventer at kunne spare ca. 50 %. Det viser sig tit at den øko-nomiske gevinst aldrig dukker op, og kvaliteten af opgaveløsningen er faldende.
Selv om der i mange år har været en massiv indsat for arbejdsmiljøet på vore arbejdspladser, bliver det stadig hårdere og hårdere det skal vi være opmærksomme på, og vi skal gerne være på forkant med arbejdsmiljøet.

Man har i den centrale Kost og servicesektor haft fokus på at få talt sektorens arbejde op, der-for har man nedsat en gruppe af sektorens medlemmer til Story Tell. Gruppens formål er at de skal fortælle historier fra hverdagen. Dette er blevet en stor succes. Da sektoren havde en arbejdsmiljøkonference kunne fagfortællerene fortælle historier fra dagligdagen på arbejds-pladserne, og holde publikum fanget.
Vi ser også i FOA Sydfyn, at flere at vore husassistenter i disse år uddanner sig til Serviceassi-stenter, Serviceteknikker eller ernæringsassistenter.

Handicaphjælpere
Det er nu 30 år siden at FOA startede på af få lavet en overenskomst for handicaphjælperne, det er ikke lykkedes endnu.
Vi har en del udfordringer omkring handicaphjælperne. Det er som regel kommunerne der ud-betaler deres løn, men det er den handicappede, som har arbejdsgiveransvaret, det vil sige at de er privatansatte. Her kommer FOA i klemme hvis der opstår uoverensstemmelser, for vi kan ikke rette henvendelser til kommunen, og den handicappede magter ikke deres arbejdsgi-veransvar.

For nogle år siden havde FOA Sydfyn et netværk for handicaphjælpere, men det løb ud i san-det. Nu er vi blevet kontaktet af nogle handicaphjælpere, som gerne vil oprette et netværk. Det prøver vi at få op at stå igen.
Vi har i FOA Sydfyn været i kontakt med 142 handicaphjælpere. Så vi kæmper videre for at få en overenskomst i mål.

Private arbejdsgivere
HB har besluttet at FOA skal sætte fokus på de private arbejdsgivere med hensyn til at få lavet overenskomster på disse områder. Vi har fået fornyet en overenskomst på Holbogård. Vi ar-bejder nu med af få flere at vore private arbejdsgivere overenskomstdækket.
Vi tager i uge 43 ud til flere af de private arbejdsgivere, og får en snak med dem.

FOA Sydfyn har i første omgang fået kortlagt hvor mange private Fritvalgs firmaer vi har i Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner. Det er meningen at vi skal have kortlagt Langeland og Ærø kommuner. Dette har Forbundet lovet at hjælpe os med, det sker også i samarbejde med PenSam.

Vi har, som så mange andre FOA afdelinger, også haft medlemmer ansat i nogle af de private firmaer som er gået konkurs, og her har vi hjulpet vore medlemmer med at få deres tilgode-havende løn udbetalt fra lønmodtagernes garantifond.

På teknik og service området arbejder man i alle vore kommuner på en form for omlægning af opgaver så ”pedellerne” ikke længere er tilknyttet en bestemt arbejdsplads men er en del af et korps, der dækker hele kommunen. Man er forskellige steder i processen i de forskellige kommuner, længst i Faaborgmidtfyn, men der er udfordringer i alle kommunerne.
På færgeområdet har vi i 2014 indgået 2 overenskomster dels for Ø-færgen ”Faaborg III” og dels for ”Strynboen”
Da det stadig er et ret nyt område, at dække mere end Højestene og Helge, der jo har været næsten selvkørende i mange år, er der en del udfordringer her.

Medlems pleje
FOA Sydfyn tilbyder stadig medlemsrejse en gang om året, om ganske få uger går turen til Berlin.

For medlemmer, som bliver ”for gamle” til at være generalforsamlingsvalgte i de forskellige udvalg, har bestyrelsen besluttet, at man kan deltage ikke som valgt medlem men som frivillig hjælper. Det håber vi meget de berørte vil være med til, da vi meget nødig vil undvære deres positive bidrag til de forskellige arrangementer, f. eks. juletræsfesterne.

Afdelingen
Nu, hvor der igen kommer 5 fuldtidsfrikøbte valgte i afdelingen, vil vi det næste år igen have fokus på medlemsorganisering. Det er i bestyrelsen aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der gerne skal få nye ideer samtidig med vi selvfølgelig deltager i de i Forbundet igangsatte ind-satser, både kampagneugen og andre tiltag med synlighed for øje.

Hvor det er muligt vil afdelingen igen deltage i udviklingen af nye tiltag. Eksempelvis indgå i forsøgsordninger med medlemsinddragelse.

I løbet af sommeren/efteråret skal der f. eks. i en afdeling være forsøg med elektronisk af-stemning til en generalforsamling. Her ville FOA Sydfyn have været et ”forsøgs emne”, med vores afstemning til i aften, hvor man alene ved personligt fremmøde har kunnet brevstemme.
Det ville have været meget lettere, hvis man via sit nemID kunne have brevstemt hjemmefra.
Der skal arbejdes for områder, der i en periode ikke har haft stor bevågenhed f.eks. lederom-rådet og ungdommen.

Hele FOA er ved at evaluere serviceløfterne – har vi dem der er brug for, er de ”gode” nok, er det lovede stadig i orden f.eks. sagsbehandlingstiden, og de frister der er her. I dette arbej-de skal vi også på Sydfyn se på det hele med kritiske øjne, dette arbejde er igangsat ved en temadag for personale, bestyrelse og A-kassen afholdt her i starten af marts.

Vi vil arbejde for en synlig og stærk Sydfynsk afdeling med klare holdninger, og være kendt i alle vore 4 kommuner og i Regionen, for det gode samarbejde til gavn for alle medlemmerne.

Til slut vil jeg takke for samarbejdet både medlemmerne, de tillidsvalgte og arbejdsmiljø re-præsentanter, seniorerne som kommer i huset i de forskellige klubber, A-kassen og bestyrel-sen.
Den største tak skal dog lyde til vores personale, og mine andre kolleger i PL.

Der har på mange områder været udfordringer idet vi 4 valgte i afdelingen har fået nye roller, og dermed også nye funktioner. Vi har skullet agere på nye områder, og alle har skullet få øje på, at vi arbejder med både gamle opgaver hvor vi har stor erfaring, og andre områder hvor i ihvertfald jeg har følt mig som” Bambi på isen” og derfor haft brug for længere tænkepauser, før jeg har kunnet svare på den bedste måde. Mange tak for jeres tålmodighed, og hvor jeg glæder mig til fortsat at arbejde for medlemmerne.

Vi skal lige om lidt vælge ny afdelingsformand. Dette vil selvfølgelig have betydning for priori-teringerne i afdelingens opgaveløsning.

Nærmere præsentation af indsatsområder kommer vi med i vores præsentationstaler.

Tak for ordet og Jeg vil nu stille bestyrelsens beretning til debat.