OK18: Det prioriterer vi

Fagforeningens tillidsrepræsentanter fra henholdsvis regioner og kommuner har prioriteret de krav, de mener, der skal vægtes højest ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Mere i løn, og lønstigninger i kroner, ikke procent.

På to konferencer for tillidsrepræsentanter på henholdsvis det regionale og det kommunale område, er FOA Social- og Sundhedsafdelingens krav til de kommende overenskomstforhandlinger blevet prioriteret.

Tillidsrepræsentanterne i de to sektorer er ikke enige om alt, men at der først og fremmest skal være fokus på lønstigninger, er de enige om. Og også om, at stigningerne skal være i kroner og ikke procent.

De kommunale tillidsrepræsentanters top-krav

Efter kravet om højere løn prioriterer tillidsrepræsentanterne på det kommunale område krav om overarbejdstidsbetaling til deltidsansatte, forbedring af vilkår for tillidsvalgte, barnets to første sygedage med fuld løn inkl. tillæg og ingen mulighed for udbetaling af 6. ferieuge.

Kravene er opdelt i henholdsvis generelle krav, det vil sige krav til de aftaler, der dækker alle ansatte i kommuner og regioner, og specielle krav, dvs. krav, der er særlige for FOA-overenskomsterne.

Under de specielle krav prioriterer tillidsrepræsentanterne først og fremmest et længere lønforløb med hyppigere og større stigninger, overenskomst-aftalte fridage afviklet i hele dage, fuld pension af ulempetillæg, højere pension og bibeholdelse af nattillæg ved deltagelse i uddannelse i dagtimerne for aften- og nattevagter. Desuden skal der større fokus på bemanding og arbejdsmiljø og en nedsættelse af arbejdstiden for seniorer til 32 timer uden løntab.

Endelig er også tjenestecykler til alle udkørende og bevarelse af tillæg ifm. jobskifte på listen.

De regionale tillidsrepræsentanters top-krav

Efter lønnen prioriterer de regionale tillidsrepræsentanter temaerne pension, seniorvilkår, arbejdstid, arbejdsmiljø, lokal løndannelse, omsorgsdage og uddannelse i nævnte rækkefølge.

Inden for disse temaer fremhæves, at alle løndele skal være pensionsgivende, seniordage skal afholdes -  ikke udbetales, nej til timelønnet ansættelse, bedre normeringer, sikring af tilbageløbsmidler (dvs. lokale løndele skal tilbage i puljen, hvis en medarbejder stopper), omsorgsdage til alle og løngivende efteruddannelse.

Under de specielle krav prioriterer regionens tillidsrepræsentanter temaerne løn, arbejdstid, pension, atypiske ansættelser, uddannelse, arbejdsmiljø og pension i nævnte rækkefølge.

Herunder fremhæver de ligesom deres kolleger i kommunerne et længere lønforløb og desuden en ligestilling af lønningerne i kommuner og regioner samt weekendtillæg fra fredag klokken 14 til mandag klokken 6.

Det videre forløb

Tillidsrepræsentanternes prioriterede krav ender ikke nødvendigvis på arbejdsgivernes bord, men er en besked til Forbundet FOAs hovedbestyrelse om, hvad FOA Social- og Sundhedsafdelingen prioriterer højest.

På samme måde indgår også krav fra FOAs øvrige 37 afdelinger. Og som om det ikke var nok, modtager hovedbestyrelsen faktisk samtlige krav indsendt fra FOA Social- og Sundhedsafdelingens medlemmer, inklusive krav fra særlige grupper som neurofysiologiassistenter og ledere.

Hovedbestyrelsen udvælger derpå de krav, der skal videre til Forhandlingsfælleskabet, hvor der skal ske endnu en prioritering. Forhandlingsfællesskabet består af organisationer, der repræsenterer ca. 564.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner. Ved at forhandle sammen står organisationerne stærkere over for arbejdsgiverne.

Når både generelle og specielle krav er udvalgt overleveres de til arbejdsgiverne den 12. december, hvorefter forhandlingerne kan gå i gang.