Ny Omstillingsfond - midler til efteruddannelse

65 millioner årligt til nye muligheder for efteruddannelse til faglærte og ufaglærte.

Regeringen og arbejdsmarkedet parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). Aftalen skal styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse.
I aftalen indgår bl.a. oprettelse af en omstillingsfond, som nu er blevet offentliggjort.

Om Omstillingsfonden
Der afsættes årligt kr. 65 mio. (kr. 32,5 mio. i 2018) til Omstillingsfonden. Midlerne afsættes til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse hvor medarbejderne kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser, og dermed opnå et kvalifikationsløft i form af ECTS-point.
Der kan gives støtte deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt kr. 10.000,- pr. person årligt. Der gives ikke tilskud til transport, overnatning og materialer.

Målgruppen er faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, som tilmeldinger sig moduler på akademi-æ og siplomuddannelser.

Puljen træder i kraft 1. august 2018.

Procedure for tilskud
Tilskud fra Omstillingsfonden søges af deltageren selv hos uddannelsesinstitutionen.
Tilskuddet udbetales ikke til deltageren, men gives i form af nedsat deltagerbetaling. Institutionerne tildeler støtten efter først-til-mølle princippet.
Deltageren skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Omstillingsfondens samspil med Den Kommunale Kompetencefond
Omstillingsfonden er først lige blevet offentliggjort, så alle aftaler er ikke helt på plads endnu.
Vi er dog organisationerne imellem enige om, at tilskud fra Omstillingsfonden ikke skal være en hindring for at søge tilskud i Den Kommunale Kompetencefond.

Hvis der er opnået nedsat deltagerbetaling gennem Omstillingsfonden, kan der derfor som udgangspunkt søges til resten af deltagerbetalingen samt evt. transport og materialer i Den Kommunale Kompetencefond.

Reglerne og sagsbehandlingen i Den Kommunale Kompetencefond fastholdes som hidtil, og tilskud fra Omstillingsfonden spiller ikke ind i retningslinjer og sagsbehandling i Den Kommunale Kompetencefond. Det betyder også, at uddannelse som hovedregel stadig foregår i arbejdstiden, hvis der skal gives tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond.

Så snart alle aftaler er endelig på plads, vil de komme til at fremgå af Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.