penge
Godtgørelse til pædgogmedhjælper

(9/4) kr.110.000 til pædagogmedhjælper

Godtgørelse for flere forlængelser af tidsbegrænset ansættelse

FOA Roskilde har indgået forlig i en sag, hvor en pædagogmedhjælper over en periode på næsten 6 år har haft 12 tidsbegrænsede ansættelser i forlængelse af hinanden. Den seneste ansættelse udløb ved udgangen af marts måned 2014.

I årenes løb havde der været slået flere stillinger op, og pædagogmedhjælperen havde søgt på dem alle, men uden at være kommet i betragtning til de faste stillinger.

FOA Roskilde rejste sagen overfor kommunen, idet vi fandt at der var tale om brud på funktionærlovens §1, stk. 4, og på "Rammeaftale om tidsbegrænsede ansættelser §5, stk. 1".

Det var afdelingens opfattelse, at ansættelsen efterhånden havde fået en så fast karakter, at pædagogmedhjælperen måtte have en berettiget forventning om, at kunne fortsætte sin ansættelse. Endvidere mente pædagogmedhjælperen, at hun var blevet lovet den næste ledige stilling, men da denne blev besat til anden side, gik FOA ind i sagen.

Ved forhandlingen blev det aftalt at pædagogmedhjælperen, der jo måtte fratræde da der ikke længere var en stilling til hende, fik tilkendt en godtgørelse på kr. 110.000.

 

Funktionærlovens §1,stk.4:
Loven finder også anvendelse på tidsbegrænsede arebjdsaftaler. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede arbejdsaftaler kan kun ske, hvis betingelserne i §5 i lov om tidsbegrænset ansættelse er opfyldt. Ved tidsbegrænsede arbejdsaftaler forstås, at tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelse af en bestemt opgave eller indtrædelse af en bestemt begivenhed.

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse §5, stk.1:
For at forhindre misbrug hinrørende fra anvendelsen af flere på hinanen følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold, skal der ved indgåelse af sådanne aftaler inden for de enkelte sektorer og/eller blandt kategorier af arebjdstagere tages hensyn til, hvilke objektive omstændigheder, der kan begrunde en fornyelse af sådanne kontrakter og ansættelsesforhold.