AMU-uddannelser skal nu afsluttes med en prøve

Tanken bag at indføre den afsluttende prøve, er dels at forsøge at højne kvaliteten af uddannelserne og dels at styrke brugbarheden – dvs. at du som deltager får mere ud af de kompetencer du erhverver dig på uddannelserne.

138 AMU-uddannelser har fra 1. januar fået tilføjet en afsluttende prøve. Der vil være 8 forskellige prøve-former, og det afhænger af kursets indhold hvilken prøve der afsluttes med:

-          Opgave med produkt

-          Portfolie

-          Skriftlig prøve med case

-          Skriftlig prøve – åbne svar

-          Multiple choise

-          Mundtlig eksamen

-          Projektopgave

-          Praktisk prøve

Tanken bag at indføre den afsluttende prøve, er dels at forsøge at højne kvaliteten af uddannelserne og dels at styrke brugbarheden – dvs. at du som deltager får mere ud af de kompetencer du erhverver dig på uddannelserne. Det er ligeledes håbet, at tilføjelsen vil betyde en større interesse fra arbejdsgiverne ift. at gøre brug af AMU og at der vil komme en øget anerkendelse til det udbud af kompetenceudvikling, som du kan få i AMU, nu hvor det i højere grad vil blive dokumenteret, hvilke kompetencer du har fået.

Men hvad så hvis du ikke består? Eller hvis du bare hader at gå til eksamen? Skolerne der udbyder AMU-uddannelser vil selvfølgelig blive bedt om at evaluere på alle aspekter af brugen af en afsluttende prøve og også holde øje med hvilke prøver, der volder undervisningen eller deltagerne udfordringer. Det må dog aldrig få ansættelsesretslige konsekvenser, hvis du ikke består en prøve. Skolen skal stille muligheden for omprøve til rådighed, ligesom det skal være muligt at få ekstra tid eller hjælpemidler, hvis du fx har udfordringer med læsning, skrivning eller lign.

Det er FOAs holdning at test og prøver i videst muligt omfang skal være anerkendende over for deltagerne og styrke deres motivation for uddannelse. De må ikke få FOA’s medlemmer til at fravælge uddannelse og efteruddannelse. Tværtimod. Derfor skal afprøvning udformes som en integreret, konstruktiv feedback i undervisningen. Det skal give medlemmerne vished for, hvad de kan, og hvor de eventuelt kan blive bedre og ikke mindst styrke motivationen for kompetenceudvikling.

Neden for er FOAs spørgsmål/svar, og her er blandt andet et punkt relateret til ansættelsesretslige forhold.

 • Hvilken information får jeg om prøven?
  Du informeres om reglerne omkring prøven ved uddannelsens start. Du får at vide, hvilken slags prøve du skal gennemføre på den arbejdsmarkedsuddannelse, som du skal til at i gang med, og hvordan det hele foregår. Prøven er en del af uddannelsen, det vil sige at prøven ligger inden for den angivet varighed af uddannelsen.
 • Hvilke slags prøver kan der være
  Prøven kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk
 • Hvornår afholdes prøven?
  Prøven afholdes typisk på uddannelsens sidste dag.
 • Kan jeg gå til prøve i en gruppe?
  Nej, der er ikke gruppeprøve, men på nogle uddannelser kan du forberede dig til prøven sammen med andre. Du bliver bedømt individuelt.
 • Hvem bedømmer min prøve?
  Der er uddannelsens underviser, som både afholder prøven og bedømmer prøven bagefter. Der er altså ikke en censor involveret.
 • Hvornår får jeg resultatet af min prøve?
  I de fleste tilfælde får du resultatet af din prøve umiddelbart efter prøvens afholdelse. I særlige tilfælde får du besked om en dato for svar på prøven.
 • Får jeg karakter?
  Nej. Du får ikke karakter, men du får bestået/ikke-bestået. Hvis du består prøven, får du et AMU-bevis.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ikke består prøven?
  Du har mulighed for en omprøve. I særlige tilfælde er der mulighed for yderligere en omprøve. Det er skolen, som tilrettelægger omprøven. Omprøven skal foregå inden for 4 uger.

Hvis du ikke har bestået omprøven/omprøverne, har du på et senere tidspunkt mulighed for at gå til prøve igen. Der er ikke nogen tidsfrist for hvornår, du eventuelt kan gå til prøve igen.

 • Hvad er forskellen på et AMU-bevis og et deltagerbevis?
  Du får et AMU-bevis, når du har bestået prøven.
  Du får et deltagerbevis, hvis du ikke har bestået prøven eller er fritaget fra prøven, men deltaget i undervisningen.

 • Kan jeg klage over et prøveresultat?
  Ja. Du bliver informeret inden prøvens begyndelse, om hvordan du klager. Klagen går til skolen og skal være skriftligt begrundet.
   
 • Hvad gør jeg hvis jeg har svært ved at læse, skrive eller er ordblind?
  Hvis du er ordblind eller har svært ved at læse og skrive, skal du fortælle underviseren det ved uddannelsens start. Du har ret til at få hjælp. Hjælpen kan fx være forlænget prøvetid. Du har også mulighed for at få læst prøven op og diktere dine svar, hvis prøven er skriftlig.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har svært ved at forstå dansk?
  Alle prøver er på dansk. Du har mulighed for at blive fritaget fra at gå til prøve, hvis sproget giver dig problemer. Der skal søges skriftligt om fritagelse.

 • Hvis jeg ikke består prøven, kan det så påvirke mit arbejde?
  Hvis du ikke består prøven (og evt. omprøver), har det ikke umiddelbare konsekvenser for din ansættelse. Du bliver derfor ikke opsagt på grund af en ikke-bestået prøve.

Der kan dog forekomme situationer, der kan få konsekvenser for allerede ansatte. Det skal være klart ved en ny ansættelse, at en given bestået arbejdsmarkedsuddannelse er en forudsætning for din nye ansættelse.

Det kan fx være hvis du skal ansættes som en husassistent, så skal man have et bestået hygiejnekursus eller hvis du skal ansættes som social- og sundhedsassistent, så skal have et bestået medicinhåndteringskursus.